Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2992. Pravilnik o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja nadzorovane obravnave, stran 9061.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja nadzorovane obravnave
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino, pogoje in način opravljanja izpita za koordinatorja nadzorovane obravnave (v nadaljnjem besedilu: koordinator).
2. člen
(izobraževanje)
(1) Kandidat za koordinatorja mora opraviti izobraževanje za izpit za koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje).
(2) Program izobraževanja vsebuje naslednje teoretične in praktične vsebine:
1. strokovne vsebine s področja nadzorovane obravnave,
2. organizacija in intervencije v kriznih situacijah,
3. zakonodaja in postopki na področju nadzorovane obravnave,
4. stigmatizacija in etična vprašanja,
5. integrirana obravnava v interdisciplinarnem timu.
(3) Program izobraževanja, ki traja tri mesece, pripravi javni zavod s področja psihiatrije na terciarni ravni.
3. člen
(mentor)
(1) Program izobraževanja se izvaja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je zaposlen v psihiatrični bolnišnici, v kateri je zaposlen tudi kandidat za koordinatorja oziroma v psihiatrični bolnišnici, kjer poteka večina praktičnih vsebin izobraževanja.
(2) Mentor mora imeti najmanj enako ali višjo izobrazbo kot kandidat za koordinatorja in najmanj pet let delovnih izkušenj v psihiatrični bolnišnici. Mentorja določi direktor psihiatrične bolnišnice, kjer poteka večina praktičnih vsebin izobraževanja.
(3) Mentor pripravi pisno poročilo o opravljenih obveznostih kandidata za koordinatorja iz programa izobraževanja.
4. člen
(prijava na izpit)
Kandidat za koordinatorja vloži prijavo za opravljanje izpita za koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: izpit) pri javnem zavodu s področja psihiatrije na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Sestavni del prijave je pisno poročilo mentorja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki potrjuje, da so opravljene obveznosti iz programa izobraževanja.
5. člen
(pristop na izpit)
(1) Kandidat za koordinatorja, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, je na opravljanje izpita razporejen najpozneje v 30 dneh od dneva vložitve popolne prijave. Kandidat za koordinatorja je o času in kraju izpita obveščen najmanj 14 dni pred dnevom opravljanja izpita.
(2) Kandidat za koordinatorja lahko odstopi od opravljanja izpita, o čemer mora obvestiti javni zavod s področja psihiatrije na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, kjer naj bi izpit opravljal, najmanj tri dni pred rokom, določenim za opravljanje izpita. V tem primeru se najmanj tri mesece ne more ponovno prijaviti za opravljanje izpita.
(3) Če kandidat za koordinatorja brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
(4) Izpit se lahko opravlja največ trikrat. Pri tretjem opravljanju izpita ministrstvo določi dodatnega člana izpitne komisije.
6. člen
(vsebina izpita)
(1) Izpit za koordinatorja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(2) Praktični del zajema pripravo predloga načrta nadzorovane obravnave, primer priprave spremljanja in koordinacije nadzorovane obravnave ter zagovor tega primera.
(3) Teoretični del zajema poznavanje področij iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(komisija)
(1) Izpit se opravi pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja psihiatrije, socialnega varstva in prava. Predsednik izpitne komisije je njen član s področja psihiatrije. Člani izpitne komisije morajo imeti enako ali višjo izobrazbo kot kandidat za koordinatorja in najmanj pet let delovnih izkušenj.
(2) Izpitno komisijo imenuje direktor javnega zavoda s področja psihiatrije na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
(3) Administrativno delo v zvezi z izpiti za koordinatorja opravlja javni zavod s področja psihiatrije na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki najpozneje do 15. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto, ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posreduje poročilo o opravljanju izpita.
8. člen
(potek izpita)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata za koordinatorja vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani izpitne komisije. Zapisnik vsebuje imena članov izpitne komisije, vprašanja pri vsakem delu izpita, oceno, ki jo doseže kandidat za koordinatorja pri posameznem vprašanju in skupno oceno. Za pravilen in nemoten potek dela izpitne komisije skrbi njen predsednik.
(2) Izpitna komisija oceni celotni uspeh na podlagi ocen posameznih vprašanj. Skupna ocena uspeha je »opravil/a« ali »ni opravil/a«.
(3) Kandidatu za koordinatorja, ki je uspešno opravil izpit, potrdilo o opravljenem izpitu izda javni zavod s področja psihiatrije na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, kjer je izpit opravljal.
9. člen
(ugovor zoper oceno izpitne komisije)
Kandidat za koordinatorja, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko zoper oceno v roku treh dni vloži ugovor na ministrstvo. O utemeljenosti ugovora na podlagi pritožbenih navedb, podatkov iz zapisnika in pridobljenih pisnih mnenj članov izpitne komisije, ki je ocenila kandidata za koordinatorja, odloči minister, pristojen za zdravje. Rok za odločitev o ugovoru je 30 dni od njegove vložitve. Če se ugovoru kandidata za koordinatorja ugodi, ima pravico ponovno opravljati izpit pred komisijo, ki vključuje dodatnega člana, ki ga določi ministrstvo.
10. člen
(stroški izobraževanja in stroški opravljanja izpita)
(1) Stroške v zvezi z izobraževanjem kandidata za koordinatorja krije psihiatrična bolnišnica, v kateri je zaposlen kandidat za koordinatorja, oziroma kandidat za koordinatorja.
(2) Stroške za opravljanje izpita krije kandidat za koordinatorja sam.
(3) Članom izpitne komisije za delo v komisiji pripada plačilo v višini, kot jo določi minister, pristojen za zdravje.
11. člen
(priznavanje usposobljenosti)
(1) Šteje se, da ima oseba, ki je do dne uveljavitve tega pravilnika sodelovala v projektih skupnostne psihiatrije, ki so se izvajali pod nadzorom psihiatrične bolnišnice, opravljen izpit po tem pravilniku, in sicer za dobo dveh let. Po poteku te dobe mora izpit opraviti.
(2) Potrdilo o izpolnjevanju pogoja iz prejšnjega odstavka izda psihiatrična bolnišnica, ki je nadzirala izvajanje projekta skupnostne psihiatrije.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 12. avgusta 2009.
Št. 0070-22/2008/115
Ljubljana, dne 17. julija 2009
EVA 2008-2711-0159
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje