Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3009. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 9085.

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-5/2009-37, z dne 18. 6. 2009, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 100/08 – Odl. US), ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 16. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, iz sredstev proračuna Občine Sežana, določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencije so upravičeni starši otrok, ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v zakonitem roku vložijo prošnjo za sprejem otroka v vrtec, pa jim je vpis, zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca v Občini Sežana, odklonjen in otroci niso vključeni v drug vrtec.
Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pod pogojem, da imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sežana in je otrok dopolnil eno leto starosti.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Sežana in je otrok dopolnil eno leto starosti.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije znaša 100 EUR neto mesečno na otroka, ki ni vključen v program vrtca.
Višino subvencije lahko s sklepom spremeni Občinski svet Občine Sežana.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije z vlogo na predpisanem obrazcu, pri občinski upravi Občine Sežana.
Vloga more vsebovati:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa;
– podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva;
– izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do mesečne subvencije.
Vlagatelj mora vlogi priložiti sklep oziroma odločbo vrtca, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska uprava opozori vlagatelja na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
6. člen
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo v roku enega meseca od prejema popolne vloge.
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo.
V primeru, da je vlagatelj oddal popolno vlogo, pa otrok še ni dopolnil eno leto starosti, pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca po dopolnjenem enem letu starosti otroka.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
7. člen
Občinska uprava izplačuje subvencije na podlagi dokončne odločbe do 20. v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
8. člen
Z dnem vključitve otroka v program vrtca ali z vključitvijo v šolo vlagatelj izgubi pravico do subvencije po tem pravilniku.
V primeru vključitve otroka v program vrtca ali v šolo, je vlagatelj, ki prejema subvencijo, o tem dolžan obvestiti občinsko upravo v roku 15 dni pred predvideno vključitvijo.
9. člen
Pravica do subvencije preneha tudi v primeru odklonitve vključitve otroka v vrtec po prejemu odločbe oziroma sklepa vrtca o sprejemu otroka v vrtec. Vlagatelj mora obvestiti občinsko upravo o prejemu odločbe oziroma sklepa o možnosti vključitve otroka v program vrtca v roku 15 dni pred dnem, ko bi bila vključitev možna.
10. člen
V primeru vključitve otroka v vrtec ali odklonitve vključitve otroka v vrtec po prejemu odločbe oziroma sklepa vrtca o sprejemu otroka v vrtec, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število dni v mesecu, ko otrok ni bil oziroma ni imel možnosti biti vključen v program vrtca.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
11. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in prilogah.
Vlagatelj je dolžan v 15-ih dneh občinski upravi sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije. Če vlagatelj ne obvesti občinske uprave o vključitvi otroka v vrtec ali šolo ali o odklonitvi vključitve otroka v vrtec po prejemu odločbe oziroma sklepa vrtca o sprejemu otroka v vrtec v roku, določenem v 8. in 9. členu tega pravilnika, je dolžan vrniti neupravičeno izplačane subvencije skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
Če se ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, vlagatelj izgubi pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno prejete subvencije vrniti v proračun Občine Sežana v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
12. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2009-3
Sežana, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.