Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5570/09 , Stran 2080
I. Vsebina javnega razpisa ter nameni in višina razpisanih sredstev 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov po pogojih, opredeljenih v nadaljevanju. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 1.500.000 EUR ugodnih posojil. 3. Upravičenci: Pravico kandidirati na javnem razpisu imajo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. KG se morajo uvrščati med majhna, srednje velika in mikro podjetja. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. 8. 2008), in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja: a) V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. b) V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. c) V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v povabilu k oddaji vloge. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči. II. Splošni in posebni pogoji 1. Z naložbo mora KG prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis. 2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju pripravi za to pristojna strokovna institucija. 3. K vlogi morajo biti predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za celotno nameravano investicijo. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. Financirani stroji in oprema se morajo kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). 4. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 5. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 6. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti oziroma po zaključku investicije mora KG izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali. 7. Do pomoči so upravičena KG, ki niso podjetja v težavah. 8. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar mora biti razvidno iz poslovnega oziroma investicijskega načrta. 9. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Sklada in države. 10. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva od upravičenca Sklad in so navedene v VI. poglavju tega razpisa ter na obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. 11. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu. 12. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta po zaključku investicije. 13. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom. 14. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev tudi zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. 15. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga. 16. Predmet podpore so naslednja področja: a) Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. 17. Upravičeni stroški Projekt ne sme biti začet pred datumom izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi sredstev. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih pomočeh. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme so upravičene le fizične osebe. – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti; – stroški novogradnje in adaptacije hlevov; – stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam); – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, če tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …). Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. 18. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec poročila o zaključku investicije je v razpisni dokumentaciji). V izjemnih primerih, lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec. 19. Neupravičeni stroški: – davki, razne takse in režijski stroški; – davek na dodano vrednost ter drugi davki ter dajatve; – zavarovanja; – refinanciranje obresti; – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – preproste naložbe za nadomestitev; – za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode; – drenažnih del ali opreme za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – nakupa živali in samostojen nakupa kmetijskih zemljišč; – nakupa in zasaditev enoletnih rastlin; – stroški nadzora; – stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe in s.p.; – investicije v naložbe trgovine; – nakup proizvodnih pravic. III. Finančni pogoji 1. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki. 2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša: – na območjih z omejenimi dejavniki do 50%, – na drugih območjih do 40%. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, v kolikor jo je le-ta prejel za isto investicijo. 3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih neobvezujočih predračunov, predpogodb in ponudb (brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 750.000 EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register. 5. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. 6. Posojilni pogoji: – skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), – znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija je odvisna od višine odobrenega posojila, – skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge, – pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja, – obrestna mera: a) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno, za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009, glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61 z dne 31. 7. 2009; v nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90, b) Euribor (trimesečni) + 0,30% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO, c) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 višji od 1,09 na UMZDRO, – obresti v času moratorija se mesečno plačujejo, – posojilna pogodba se sklepa pri Banki Koper d.d. 7. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim soglasjem. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev upošteva, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 8. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 9. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že plačanih računov, za dela izvršena iz lastnih virov, po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o odobritvi pomoči. Črpanje se izvede po predložitvi: – računov, pogodb ali situacij, potrjenih in podpisanih s strani upravičenca. V primeru kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi, da kopije ustrezajo originalom; – pisne izjave oziroma naloga banki za nakazilo sredstev; – potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov. 10. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. V primeru predčasnega vračila posojila je vlagatelj dolžan plačati Skladu stroške v skladu s tarifnim pravilnikom, ki velja na dan predčasnega vračila posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. IV. Merila za izbor Merila za izbor so podrobneje navedena v Razpisni dokumentaciji – namen A1. 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)). b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61 z dne 31. 7. 2009)). 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) b) Lastna udeležba c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev d) Ocena finančne uspešnosti projekta e) Interna stopnja donosnosti projekta f) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva g) Ekološka ustreznost investicije. 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada (za pravne osebe in s.p.). b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe in s.p.). Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe). c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva. d) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila. e) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca. Vse vloge s programi z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v razpisni dokumentaciji – namen A1. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. V primeru, da bo vlog več oziroma zaprošeni znesek višji od razpoložljivih sredstev po javnem razpisu bodo imeli prednost investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). V. Spremljanje projektov: vlagatelj mora z naložbo doseči enega ali več ciljev iz 1. točke II. poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Sklad bo spremljal doseganje teh ciljev ter porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Vlagatelj je dolžan v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot je navedeno v 18 točki II. poglavja tega javnega razpisa. Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo). VI. Vsebina vloge za prijavo (vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo) 1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (potrjen in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem – popis upravičenih del oziroma priloženih predračunov, ponudb za izdelavo prijavljene investicije v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na disketi/CD-ju. 2. Dokazila o registraciji vlagatelja: a) za obrtnike: – obrtno dovoljenje, – kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam; b) za kmetijska gospodarstva: – fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za zadnje leto. 3. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 4. Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane po 1. 1. 2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 6. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 7. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija. 8. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. 9. Povzetek predstavitve projekta (na dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji). 10. Poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje vračanja posojila: – z opredelitvijo glede doseganja enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, – povzetek poslovnega načrta v obsegu do ene A4 strani, – predstavitev proizvodnje oziroma produktov, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo (za pravne osebe), – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila. Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. V primeru investicij nad 500.000,00 EUR (brez DDV) morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 11. Zbirno vlogo za neposredna plačila za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 12. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni. 13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00 EUR lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta (neobvezna priloga). 14. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom. 15. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.). VII. Rok in način prijave: 1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do navedenega roka. 2. Rok za oddajo vlog je 11. 9. 2009. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo do tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga z nazivom in naslovom vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A1«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 3. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se pridobi na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 4. Sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu. 5. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. VIII. Obravnava vlog: 1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje. 3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 4. Vloge, ki bodo prispele prepozno se bodo zavrgle. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija oblikuje za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke IV ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo. 7. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, bodo zavržene. 8. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko s soglasjem Uprave Sklada, k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa. 9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitev sredstev višje od 500.000 EUR poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih, s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa) ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica).O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 10. Postopek izbire Sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.