Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami, stran 9045.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) ter četrtega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/07 – ZDT-E, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08 in 89/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
1. člen
V Uredbi o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 48/07) se v 1. členu za besedo »zaseženimi« dodata vejica in beseda »najdenimi«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Najdena prepovedana droga je prepovedana droga, katere lastnik ali posestnik ni znan.
Ta uredba se smiselno uporablja tudi za zasežene, najdene in odvzete predhodne sestavine za prepovedane droge in nedovoljene snovi v športu.
Nedovoljene snovi v športu, ki se razvrščajo kot zdravila v skladu s predpisi o zdravilih, se obravnavajo kot neuporabna zdravila v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08).«.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku:
– druga alinea spremeni tako, da se glasi: »– datum zasega oziroma najdbe in organ, ki je zasegel oziroma našel prepovedano drogo (zapisnik o zasegu oziroma najdbi),«;
– v tretji alinei za besedo »zaseženo« dodata besedi »oziroma najdeno«;
– v četrti alinei za besedo »zasežene« dodata besedi »oziroma najdene«;
– v deveti alinei za besedo »zasežena« dodata besedi »oziroma najdena«.
3. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku besedi »z zaprosilom« nadomestita z besedama »s predlogom«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno uničenje se izvede, kadar hramba najdenih in zaseženih nezakonitih nasadov konoplje ni v sorazmerju s stroški hrambe.«.
V sedmem odstavku se za besedama »odredbe za« doda beseda »predčasno«.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri odkritju večjih količin prepovedanih drog (nad 5 kg ali nad 5 l) praškaste ali grudaste snovi ali snovi druge oblike (tablete, tekočina, rastlina) policija po izvedbi zasega ali drugih opravil v skladu s svojimi pristojnostmi iz vsakega posameznega paketa vzame vzorec (približno 5 g, 5 ml ali 10 tablet).«.
V tretjem in šestem odstavku se za besedo »pristojno« doda besedilo »državno tožilstvo ali«.
5. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IZDAJA ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE ALI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE NAMENE«.
6. člen
V 13. členu se besedilo »izobraževanja ali usposabljanja« nadomesti z besedilom »izobraževanja, usposabljanja ali znanstveno-raziskovalni namen«.
7. člen
V 14. členu se v drugem odstavku za besedo »zasežene« doda beseda »prepovedane«, za besedo »bila« pa beseda »prepovedana«.
8. člen
V 15. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za nadzor nad uničenjem najdenih ali zaseženih večjih količin prepovedanih drog ob izpolnjenih pogojih za predčasno uničenje pristojna komisija za zasežene predmete, ki je imenovana za območje vsakega okrožnega sodišča na podlagi uredbe iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Komisija za zasežene predmete iz prvega odstavka 15. člena uredbe, imenovana za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani, odredi uničenje najdenih ali zaseženih količin prepovedanih drog, predhodnih sestavin ali pripomočkov za izdelavo prepovedanih drog, ki so bili izročeni v hrambo policiji pred uveljavitvijo Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02 in 8/07), če ugotovi, da kazenski postopek ali postopek o prekršku ni dopusten, storilec pa ni znan ali pa je bil o najdbi takih predmetov sestavljen le uradni zaznamek.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2009/6
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2711-0030
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost