Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5593/09 , Stran 2118
1. Pravna narava in namen poziva: ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve zavezujočih pisnih ponudb v postopku zbiranja ponudb za nakup poslovnega deleža družbe RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Prodajalec: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, matična številka: 5883865. Postopek prodaje poslovnega deleža vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje poslovnega deleža v družbi RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (v tem pozivu: komisija). 3. Zakonska podlaga za prodajo: Zakon o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07), Sklep o letnem programu prodaje finančnega premoženja Občine Ribnica za leto 2009 št. 478-0038/2009 z dne 11. 6. 2009 in Sklep Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-0041/2009 z dne 11. 6. 2009. 4. Predmet prodaje: predmet prodaje je poslovni delež prodajalca v družbi RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v nominalni višini osnovnega vložka 48.000,00 EUR, kar predstavlja 12% osnovnega kapitala družbe RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o. 5. Izhodišča za sestavo ponudbe Zavezujoča ponudba za nakup poslovnega deleža družbe mora vsebovati vsaj naslednje elemente: – predmet ponudbe: ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega poslovnega deleža prodajalca iz točke 4. tega poziva; – cena za poslovni delež: ponujena cena za poslovni delež mora biti izražena s točno določenim evrskim zneskom; ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane; najnižja cena, ki se lahko navede v ponudbi, je 368.000,00 EUR; – način in rok plačila: z denarnim nakazilom na transakcijski račun prodajalca najkasneje do 31. 10. 2009. – kavcija: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni v roku za predložitev ponudb plačati kavcijo v znesku 10% od ponujene cene za poslovni delež na transakcijski račun Občine Ribnica št. 01304-0100005476, sklic RIVE. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo kavcija všteta v kupnino za poslovni delež, drugim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe o prenosu poslovnega deleža iz razlogov na strani ponudnika, prodajalec obdrži plačano kavcijo. – prenos imetništva poslovnega deleža: s sklenitvijo pogodbe o prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa na podlagi sprejete ponudbe kupca, h kateri poda soglasje skupščina družbe RIVE d.o.o., ter po poravnavi vseh obveznosti kupca. Ponudnik se zavezuje pristopiti k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa v skladu s pozivom prodajalca po opravljenem izboru. – stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje; – rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno 30. 9. 2009. 6. Naslov in rok za oddajo ponudbe Pisne ponudbe je treba poslati na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Javno zbiranje ponudb – RIVE d.o.o. – Ne odpiraj!«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Ribnica najkasneje do 24. 8. 2009 do 12. ure. Besedilo ponudbe in vsa ponudbi priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku ali pa mora biti ponudbi in priloženi dokumentaciji, ki bo predložena v tujem jeziku, priložen prevod v slovenski jezik. 7. Odpiranje ponudb, nadaljnji postopki in izbira ponudnika Edini kriterij za izbor ponudnika bo ponujena cena. Odpiranje ponudb ne bo javno. Komisija lahko kadarkoli v postopku prodaje poslovnega deleža pozove vse ponudnike ali pa samo tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih, prav tako se lahko odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Komisija lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. V skladu s 5. členom Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RIVE d.o.o. je za odsvojitev poslovnega deleža prodajalca fizični ali pravni osebi, ki ni družbenik, potreben sklep skupščine, ki ga soglasno sprejmejo vsi družbeniki. Skupščina družbe, ki bo odločala o soglasju k odsvojitvi, bo sklicana nemudoma po izboru najboljšega ponudnika. Vegrad d.d. je kot preostali družbenik v družbi podal svojo izjavo, da ne bo uveljavljal predkupne pravice pri odsvojitvi poslovnega deleža prodajalca na podlagi tega poziva. 8. Ostalo Gradiva v zvezi s predmetom prodaje (letna poročila in računovodski izkazi družbe RIVE d.o.o. za leta 2006, 2007, 2008 in I–V 2009, plan poslovanja družbe RIVE d.o.o. za VI–XII 2009, Pogodba o koncesiji za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše z dne 22. 11. 2006, z.k. izpisek za nepremičnine v lasti družbe RIVE d.o.o., Zapisnik 2. redne seje skupščine družbe RIVE d.o.o. z dne 6. 7. 2009) ter podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup in informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo, vsak delavnik med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi prodajalca: Brigita Košmrlj, Občina Ribnica, tel. +386/1/83-72-030 oziroma Mateja Drobnič, Občina Ribnica, tel. +386/1/83-72-027. S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v Pogodbi o koncesiji za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše z dne 22. 11. 2006. Celotno besedilo tega oglasa je v slovenskem jeziku objavljeno tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.