Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

SV 660/2009 Ob-5581/09 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 660/2009 z dne 30. 7. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v 4. etaži s shrambo št. 10 v 1. etaži, v izmeri 48,90 m2, v stavbi, na naslovu Cankarjeva cesta 22 v Tržiču, identifikacijska številka 2143-00894-10, z ident. št. stavbe 894, stoječi na parc. št. 57/3 k.o. Tržič, last zastavitelja Uroša Zaplotnik, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 7. 2009, sklenjene med Urošem Zaplotnik kot kupcem in Marijo Zech kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571000 za zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000,00 EUR, z obrestno mero enako vsoti 6-mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 1,90%, z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 7. 2024, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 02068 – 1242364976 in pogodbe o zastavi nepremičnin št. 02068-1242364976-ZASN.