Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3002. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, stran 9072.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 31. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 362,87 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za prvega otroka v VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji Petrovci, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 320,00 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 42,87 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji Petrovci, pokrivala Občina Gornji Petrovci iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
4. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 77/02, 105/03, 93/04, 84/05, 124/07).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2009 dalje.
Št. 007-0001/2009-12
Gornji Petrovci, dne 3. avgusta 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.