Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5624/09 , Stran 2071
1. Neposredni uporabnik: javni razpis je skupni projekt Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: MG) in Ministrstva za delo družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje in sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov za krepitev dolgoročne konkurenčnosti podjetij ter spodbujanje prezaposlovanja in samozaposlovanja zaposlenih. Predmet javnega razpisa je sestavljen iz treh sklopov: – sklop 1 zajema sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov in ga bo sofinanciralo MG, – sklop 2 zajema prezaposlovanje delavcev in ga bo sofinanciralo MDDSZ in – sklop 3 zajema samozaposlovanje zaposlenih in ga bo sofinanciralo MDDSZ. Cilji javnega razpisa so: – preprečiti zaustavljanje že pričetih razvojno investicijskih projektov v podjetjih zaradi likvidnostnih težav (sklop 1), – podpreti prezaposlovanje delavcev (sklop 2), – podpreti samozaposlovanje zaposlenih (sklop3), kot odziv na spremenjene gospodarske razmere. 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 71.880.000,00 EUR, od tega: – MG v letu 2009 sredstva v okvirni višini 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 2338 »Pomoč podjetjem v težavah« (sklop 1) in – MDDSZ za leti 2009 in 2010 sredstva okvirni višini 56.880.000,00 EUR iz proračunske postavke 9539 »Ukrepi shem pomoči omejene vrednosti« (sklop 2 in sklop 3). Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo izplačana v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 in v okviru drugega Rebalansa proračuna RS za leto 2009 ter predloga sredstev v proračunu za leto 2010. Sredstva se lahko dodeljujejo najkasneje do 31. 12. 2010. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in način izbire prejemnikov sredstev 4.1 Splošni pogoji javnega razpisa, ki veljajo za vse tri sklope Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge na podlagi Zakona o zadrugah ki: – opravljajo svojo dejavnost v RS; – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ki do 1. 7. 2008 niso bila podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07); – niso v postopku pridobivanja državne pomoči ali izvajanja ukrepov za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Prijavitelj projekta mora v vlogi izkazati, da ima težave v poslovanju, ki so nastale kot posledica splošne finančne krize in – da je posloval v letu 2006 ali letu 2007 z dobičkom in – zmanjšanje naročil oziroma povpraševanja v 1. četrtletju 2009 v primerjavi z enakim obdobjem iz leta 2007. Poleg navedenega morajo izkazati tudi: – nadpovprečna vlaganja v raziskave in razvoj v katerem koli letu v obdobju 2005–2007 (osnova: povprečje Slovenije 2004–2008) ali – investicije v širitev dejavnosti ali tehnološko posodobitev v obdobju 2005–2007 ali – povečanje števila zaposlenih in/ali povečanje števila visoko kvalificiranega kadra v strukturi zaposlenih 2005–2007 (npr. indeks: število zaposlenih 31. 12. 2007/ število zaposlenih 31. 12. 2005). 4.2. Pogoji za posamezen sklop 4.2.1. Pogoji za sklop 1 Razvojno investicijski projekti 4.2.1.1. Vsebina razvojno investicijskih projektov Namen ukrepa je zagotoviti dopolnilne vire za financiranje izvajanja že začetih razvojno investicijskih projektov in investicij na področjih: – raziskav in tehnološkega razvoja, ki so usmerjene v razvoj novega produkta/storitve in/ali dvig tehnološke opremljenosti in zahtevnosti proizvodnje, – razvoja znanja in ključnih kompetenc, vključevanje v mednarodne verige vrednosti in specializacije v proizvodnih verigah, – širitve proizvodnje in/ali razvoja dobaviteljskih verig. Do pomoči so upravičena podjetja, ki (i) dokažejo, da izvajajo razvojno investicijski projekt na navedenih področjih kot pomemben del svoje razvojne strategije. Razvojno investicijski projekt (ii) mora biti pričet najkasneje v letu 2008, prijavitelj mora (iii) dokazati aktivno izvajanje projekta (stroški projekta so v letu 2008 že nastali). Razvojno investicijskega projekti, ki so se pričeli v letu 2008 morajo do 15. 11. 2009 doseči enega izmed naslednjih rezultatov: – prijavljeni patent ali – inovacijo ali – izdelani prototip ali – zagon poskusne proizvodnje (nulta serija) ali – prodaja razvitega produkta. Upravičeni so naslednji stroški: – stroški razvojno raziskovalnega dela, – stroški materiala in drugi stroški povezani z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, – stroški materialnih in nematerialnih investicij neposredno povezani z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, – naložbe v razvoj, izdelavo in testiranje proizvoda/storitve in – drugi operativni stroški. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški in dokazila za upravičene stroške so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4.2.1.2. Podjetje mora izkazati likvidnostne težave Podjetja izkažejo težave z likvidnostjo tako, da izdelajo in priložijo bilanco stanja za 1. kvartal leta 2009 in izračunajo naslednje kazalce: – kazalnik obračanja terjatev, – kazalniki obračanja obveznosti. Če se vsaj eden izmed kazalnikov za 1. kvartal leta 2009 poslabšujejo v primerjavi s povprečjem leta 2008, se poslabšuje tudi likvidnost podjetja, kar pomeni, da je podjetje upravičeno do pomoči po tem razpisu. Kljub likvidnostnim težavam mora imeti podjetje poravnane obveznosti do države. 4.2.1.3. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov Prijavitelj prejeme do 50% izkazanih upravičenih stroškov, vendar pa je potrebno upoštevati, da lahko ob upoštevanju pravila kumulacije, opredeljene v 5. točki tega razpisa prejme največ 500.000,00 EUR pomoči. Prejemnik sredstev bo dolžan v predvidenih datumih poročati in izstaviti zahtevek za izplačilo v skladu s pogodbo. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali med 1. 7. 2008 in 30. 10. 2009. Če MG ugotovi, da prejemnik ni izpolnil svojih obveznosti po sklenjeni pogodbi, lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 4.2.2. Pogoji za sklop 2: Prezaposlovanje 4.2.2.1. Prezaposlovanje Namen subvencioniranja prezaposlovanja delavcev je ohranitev njihove zaposlitve in preprečevanje prehoda zaposlenih v odprto brezposelnost. Ukrep iz sklopa 2 ne velja za prezaposlitev delavcev iz podjetij, ki po svoji velikosti spadajo med mikro podjetja. V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah se za namene tega javnega razpisa opredeljuje mikro družbo, kot družbo, ki izpolnjuje dve od teh meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000,00 EUR, in – vrednost aktive ne presega 2.000.000,00 EUR. Vlagatelj se lahko prijavijo na javni razpis z namenom prezaposlovanja delavcev na podlagi: a) spremembe delodajalca v skladu s 73. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) in/ali b) odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu v skladu z 90.a členom ZDR. Posamezni vlagatelj lahko, v okviru sklopa 2, tega javnega razpisa, predloži eno dispozicijo projekta, v kateri navede vse zahtevane podatke za delavce, ki se bodo prezaposlili. Delavci, katerih prezaposlitev bo subvencionirana po tem javnem razpisu, morajo biti v času prijave delodajalca prenosnika na ta javni razpis, v delovnem razmerju pri delodajalcu prenosniku. Vlagatelj/delodajalec prenosnik lahko kandidira za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali s prezaposlitvijo delavcev, na podlagi priloženega projekta. Vsebina projekta je natančneje določena v razpisni dokumentaciji. Prejemnik sredstev po tem javnem razpisu bo delodajalec prevzemnik, pri katerem se bodo zaposlili delavci, ki jih navaja vlagatelj v projektu in s katerimi bodo sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije za prezaposlitev. Upravičeni strošek in višina stroška sklopa 2 je subvencija za prezaposlitev delavca v višini 4.000,00 EUR na delavca, ki se prezaposli. Subvencionirana prezaposlitev posameznega delavca se spremlja eno leto, in sicer od datuma sklenitve aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi oziroma datuma sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v okviru končnega poročila, ki je priloga pogodbe o dodelitvi subvencije za prezaposlitev. Dokazila za upravičeni strošek so: a) v primeru spremembe delodajalca v skladu s 73. členom ZDR: – dokazilo o pravnem prenosu podjetja ali dela podjetja, – dokazilo o združitvi ali delitvi podjetja ali dela podjetja, – kopija aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, – kopija obrazca M-1/M-2. b) v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu v skladu z 90.a členom ZDR: – kopija nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjeno med prevzetim delavcem in delodajalcem prevzemnikom, v kateri se delodajalec prevzemnik med drugim zaveže tudi, da bo glede minimalnega odpovednega roka in pravice do odpravnine upošteval delovno dobo delavca pri obeh delodajalcih, – kopija obrazca M-1/M-2. Subvencija za prezaposlitev delavca se izplača delodajalcu prevzemniku, h kateremu se bo prezaposlil delavec, ki ga navaja vlagatelj v projektu in ki je bil pred realizacijo prezaposlitve v delovnem razmerju pri delodajalcu prenosniku, ki bo podal vlogo na ta razpis. Prezaposlitev se mora izvesti najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije za prezaposlitev. Subvencija za prezaposlitev delavca se delodajalcu prevzemniku izplača v enkratnem znesku, v roku 30 dni od potrditve zahtevka za izplačilo subvencije za prezaposlitev z vsemi dokazili. Zahtevek za izplačilo subvencije za prezaposlitev z vsemi dokazili potrjuje MDDSZ. Način poročanja in potrebna dokazila o upravičenih stroških so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4.2.3. Pogoji za sklop 3: Samozaposlovanje 4.2.3.1. Samozaposlovanje Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlitev v podjetjih, ki bi želela del svoje dejavnosti prenesti na delavce, ki se bodo samozaposlili v novoustanovljenih poslovnih subjektih in bodo svoje prihodke ustvarjali predvsem z iskanjem dela na novih trgih, tudi izven dejavnosti podjetja, kjer so bili zaposleni. Samozaposlitev se izvrši za polni delovni čas (40 ur/teden), razen invalidov, ki se samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti. Ukrep iz sklopa 3 ne velja za samozaposlitev, kolikor samozaposlena oseba prihaja iz podjetja, ki po svoji velikosti spada med mikro podjetja. V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah se za namene tega javnega razpisa opredeljuje mikro družbo, kot družbo, ki izpolnjuje dve od teh meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000,00 EUR, in – vrednost aktive ne presega 2.000.000,00 EUR. Posamezni vlagatelj lahko v okviru tega sklopa predloži eno dispozicijo projekta, v kateri navede vse zahtevane podatke za zaposlene, ki se bodo samozaposlili. Zaposleni, katerih samozaposlitev bo subvencionirana po tem javnem razpisu, morajo biti v času prijave delodajalca na ta javni razpis, v delovnem razmerju pri delodajalcu/vlagatelju vloge na ta javni razpis. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali s spodbujanjem samozaposlovanja zaposlenih oseb, na podlagi priloženega projekta. Prejemniki sredstev po tem javnem razpisu bodo novoustanovljeni poslovni subjekti, v katerih se bodo samozaposlile osebe, ki bodo opredeljene v projektu Vsebina projekta, ki ga mora predložiti vlagatelj, je natančneje določena v razpisni dokumentaciji. Za namen tega javnega razpisa se za poslovni subjekt šteje: – novoustanovljeno podjetje, t.j. gospodarska družba, ki je ustanovljena v obdobju največ 3 mesece od sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja ukrepa samozaposlovanja in – samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki priglasi dejavnost v obdobju največ 3 mesece od sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja ukrepa samozaposlovanja. Za namen tega javnega razpisa se za samozaposlitev šteje zaposlitev kot direktor v (so)lastniški gospodarski družbi ali pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.). Upravičeni strošek in višina stroška sklopa 3 je: – subvencija za samozaposlitev v višini 4.500,00 EUR na osebo, z obvezo ohranitve samozaposlitve za obdobje najmanj 1 leta, od datuma prijave v obvezno socialno zavarovanje (obrazec M-1/M-2). Dokazila za upravičeni strošek poslovnega subjekta so: – kopija obrazca M-1/M-2, – kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). Subvencijo za samozaposlitev izplača MDDSZ novoustanovljenemu poslovnemu subjektu, ki ga je ustanovila oseba, ki je bila pred realizacijo samozaposlitve zaposlena pri delodajalcu, ki je podal vlogo na ta javni razpis. Samozaposlitev se mora izvesti v obdobju največ treh mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju izvajanja ukrepa samozaposlovanja. Subvencija za samozaposlitev se izplača poslovnemu subjektu v enkratnem znesku in v roku 30 dni od potrditve zahtevka za izplačilo upravičenih stroškov samozaposlitve z vsemi dokazili. Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov samozaposlitve z vsemi dokazili ter končno poročilo potrjuje MDDSZ. Način poročanja in potrebna dokazila o upravičenih stroških so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4.3. Omejitve sodelovanja 4.3.1. Do sredstev po tem javnem razpisu niso upravičena podjetja: – ki se ukvarjajo z ribištvom, – ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, – ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, vendar le v primeru, če je znesek pomoči fiksno določen na podlagi cene ali količine takih izdelkov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih zadevna podjetja dala na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – kreditne in finančne institucije, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo ter zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 4.3.2. Do pomoči iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji in podjetja, ki so bila še pred 1. 7. 2008 v težavah po kriterijih, kot jih določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalske družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala; – v primeru osebne družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih; – če je podjetje postalo plačilno nesposobno in če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo. Da je podjetje v težavah, kažejo tudi naslednji kazalniki: naraščajoče izgube, povečanje terjatev, zmanjševanje prodaje, povečevanje zalog, zmanjševanje izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanje denarnih tokov, naraščanje dolgov, naraščanje stroškov obresti ali zmanjševanje vrednosti premoženja. Za samostojne podjetnike posameznike in zadruge se zgoraj navedeni elementi za ugotavljanje, ali je podjetje v težavah uporabljajo smiselno. 4.3.3. Pomoč se ne dodeli za dejavnosti, povezane z izvozom, in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo ter za dejavnost, ki daje prednost uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 4.4. Merila in način izbire prejemnikov sredstev Osnova za sofinanciranje predloženih projektov in s tem dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga prijavitelja. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno, da bo projekt izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije ter skladna s ciljem, predmetom in namenom javnega razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve vloge, upoštevala ura predložitve, razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 23:59 uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom. Kolikor se bo na posameznem odpiranju vlog izkazalo, da skupna vrednost prejetih vlog presega razpoložljiva sredstva sofinanciranja projektov, bodo razpoložljiva razpisana sredstva razdeljena v celoti po zaporedju prispelih vlog. MG in MDDSZ bosta ob dokončni porabi razpisanih sredstev, takoj obvestili javnost o zaprtju razpisa. Možna je tudi objava zaprtja javnega razpisa za posamezen sklop. V primeru pomanjkanja sredstev za posamezni sklop, se za zadnji projekt na listi projektov sredstva lahko odobrijo samo za del projekta v okviru razpoložljivih sredstev. V primeru, ko zaradi razdelitve sredstev in s tem predčasnega zaključka javnega razpisa naslednjega odpiranja vlog ne bo, se vloga vlagatelja s sklepom zavrne. 5. Pravilo kumulacije Pomoč, dodeljena po tem razpisu, se lahko sešteva za iste upravičene stroške samo z de minimis pomočjo dodeljeno pred 17. 12. 2008. Skupna višina de minimis pomoči in pomoči po tem programu, ki jo je oziroma jo bo prejemnik prejel v obdobju od 1. 1. 2008 in 31. 12. 2010, ne sme preseči 500.000,00 EUR. Če je za iste upravičene stroške upravičenec po 17. 12. 2008 že dobil de minimis pomoč, potem ni več upravičen do pomoči po tem razpisu. Spremljanje kumulacije se zagotovi z uporabo centralne baze podatkov pri Ministrstvu za finance. Pomoč po tem programu se sešteva tudi z drugimi združljivimi državnimi pomočmi za iste upravičene stroške. Pri tovrstnem združevanju se upošteva najvišja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v obstoječih shemah oziroma pravilih državnih pomoči. Skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po pravilu de minimis pravilu za iste upravičene stroške, ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči po določenih namenih. Pred samo dodelitvijo pomoči nosilec sheme preveri, koliko pomoči po pravilu de minimis je posamezen potencialni prejemnik že prejel. Hkrati se zagotovi, da pomoč omejene vrednosti skupaj z de minimis pomočjo ne bo presegla 500.000,00 EUR. 6. Dokumenti, ki jih morajo prijavitelji predložiti ob oddaji vloge Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena na izključno predvidenih razpisnih obrazcih in v naslednjem zaporedju: Skupna obvezna dokumentacija za vse tri sklope: – Obrazec P1: Prijavni obrazec; – Obrazec P3: Program reševanja težav podjetja, nastalih zaradi finančne krize. Obvezna dokumentacija po posameznih sklopih: – Obrazec S1: Dispozicija projekta; Bilanca stanja za 1. kvartal 2009 za sklop 1 razvojno investicijski projekti in Obrazec P2/1: Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev – sklop 1; – Obrazec S2: Dispozicija projekta za sklop 2 – prezaposlitve in Obrazec P2/2: Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev –sklop 2; – Obrazec S3: Dispozicija projekta za sklop 3 – samozaposlitve in Obrazec P2/3: Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev –sklop 3. Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti predloženi in izpolnjeni v skladu z navodili pri posameznem obrazcu. Vzorcev pogodb se ne prilaga k vlogi na razpis. Vloga naj bo vezana v spiralo. Vloga se odda v dveh izvodih. Dispozicija projekta mora vsebovati vse elemente v skladu s podanimi zahtevami in pojasnili. Pri izpolnjevanju vloge je pomembno, da se prijavitelj osredotoči na podajanje informacij, ki podpirajo odločitev za projekt v skladu s ciljem in namenom razpisa in ne na aktivnosti, ki s tem niso neposredno povezane. 7. Način prijave in datumi odpiranja vlog Število sklopov, na katerega se lahko prijavijo prijavitelji, ni omejeno, vendar pa lahko podjetja za posamezni skop predložijo le eno dispozicijo. Prijavitelj vlogo odda priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pri čemer mora biti ovojnica opremljena z naslednjimi podatki: – polni naziv in naslov prijavitelja, – naslov prejemnika pošiljke: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, – navedbo: »Ne odpiraj – Vloga!« oziroma v primeru dopolnitve vloge »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge!«, – navedbo javnega razpisa: Javni razpis izvajanja ukrepa omejene vrednosti za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in samozaposlovanja v letih 2009 in 2010. Osebna oddaja vlog v vložišče MG ni mogoča. Prvi možni datum za oddajo vloge na pošto je ponedeljek 17. 8. 2009. Iz ovojnice morata biti razvidna datum ura in minuta oddaje na pošto. V primeru, da je vloga predložena pred tem rokom (pred ponedeljkom 17. 8. 2009), se upošteva, da je bila vloga oddana 17. 8. 2009 ob 23.59. Vloga je pravočasna za posamezno odpiranje, če je na pošto oddana v roku za oddajo vlog za posamezno odpiranje vlog. Nepravočasne vloge se odpirajo na naslednjem odpiranju vlog. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Datumi odpiranja vlog in roki za oddajo vlog: Prvi datum odpiranja vlog za vse tri sklope je 26. 8. 2009, rok za oddajo vloge po pošti 21. 8. 2009. Za sklopa 2 in 3 pa so predvidena še dodatna odpiranja vlog: – Odpiranje 15. 10. 2009, rok za oddajo vloge 12. 10. 2009. – Odpiranje 13. 11. 2009, rok za oddajo vloge: 10. 11. 2009. – Odpiranje vlog v letu 2010 bo vsakega 5. v mesecu (kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok odpiranja prvi naslednji delovni dan): rok za oddajo vlog je 1. dan v mesecu. Zadnje odpiranje vlog bo v letu 2010 5. 5. 2010, kolikor ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Vloge vlagateljev, ki bodo oddane po roku za pravočasno oddajo vlog za zadnje odpiranje vlog, se kot prepozne zavržejo. Vsako odpiranje vlog se bo izvedlo ob 12. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpis je odprt do porabe sredstev, namenjenih za posamezne sklope. Zaključek javnega razpisa zaradi razdelitve sredstev za sklop 1 in zaključek za sklopa 2 in 3 se objavi v Uradnem listu RS. 8. Obvestilo o izbiri Pristojno ministrstvo s sklepom odloča o dodelitvi sredstev za posamezen sklop. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Vlagatelji bodo o izidu razpisa za posamezen sklop obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri, bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MG in MDDSZ. 9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletni strani MG (http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/) in MDDSZ (http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/). 10. Dodatne informacije Vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za odpiranje vlog. Zahteve morajo posredovati odgovornim osebam za posamezne sklope posebej: – za sklop 1 (MG): mag. Tončka Zadel, tel. 01/400-32-54, oziroma 01/400-32-17 (tajništvo), vsak delovnik od 9. do 11. ure, elektronska pošta: jrov.mg@gov.si in – za sklop 2 in sklop 3 (MDDSZ): Aleksandra Tošič, tel. 01/369-76-59, vsak delovnik od 9. do 11. ure, elektronska pošta: aleksandra.tosic@gov.si. Pogosta vprašanja in odgovori bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanj na spletni strani MG oziroma MDDSZ, in sicer: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/; http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/. 11. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev na ta javni razpis, lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo posameznih projektov.

AAA Zlata odličnost