Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5552/09 , Stran 2113
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja so ponudbe za nakup objekta bivšega vrtca na naslovu: Poštna 1, Vrhnika, ki stoji na zemljišču parc. št. 2053/19 – stanovanjska stavba 274 m2, dvorišče 168,00 m2, park 301,00 m2, k.o. Vrhnika. Objekt ima pritličje, nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje. Objekt je spomeniško varovana enota nepremične kulturne dediščine, zaveden v Registru na MIK pod: Vrhnika – Poštna 1 (EŠD 1748). Objekt se nahaja tudi v območju varovanih enot Vrhnika – Trško jedro (EŠD 843) in Vrhnika – Arheološko območje Trško jedro (EŠD844). Izhodiščna cena: 321.720,00 EUR. V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. – Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri upošteva načelo proste presoje. – Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne podpiše. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo). – Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic na številko 2340-09, do roka za oddajo ponudb. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – zahtevane priloge. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – dokazilo o državljanstvu RS – osebna izkaznica ali potni list (fizične osebe), – izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki), – izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni, – dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 18. 9. 2009. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba, ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do 18. 9. 2009 do 12. ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene ponudniku. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Poštna 1 – bivši vrtec« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 6. Informacije: podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.