Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-0-0053/2008-01004 Ob-5564/09 , Stran 2115
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina, zemljišča v izmeri 12.720 m2, parcelne št. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030/1, 1031/1 in 1039, vse k.o. Ravne. Zemljišča se prodajajo kot celota. Čez zemljišče poteka vod prenosnega omrežja zemeljskega plina. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno navesti ponujeno ceno. – Izpolnjene, ožigosane in podpisane obrazce OBR – 1 do OBR -7. – Podpis ponudnika na vsaki strani vzorca prodajne pogodbe. Podpis vsake strani vzorca pogodbe pomeni, da se kupec strinja z vsebino prodajne pogodbe. – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 30 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. – Izbrani ponudnik mora v roku 5 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 6. Izhodiščna cena za nepremičnino je na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 259.623,15 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni, od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec kupnine ne poravna v roku 8 dni od podpisa pogodbe, postane pogodba nična, vplačana varščina pa se kupcu ne vrne. 8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. Opcija ponudbe je 60 dni. 9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 10. Merila za izbor so: ponujena cena zemljišča z utežjo 0,8; neto tlorisne stanovanjske površine pozidave zemljišča, ki je predmet te prodaje, v m2, z utežjo 0,1 (specificirano v idejni zasnovi iz točke 12) in rok pozidave z utežjo 0,1. 11. Izvedbo objektov o navedenem obsegu Neto tlorisne površine in v navedenem rok dokončanja bo kupec zavaroval z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv v višini 200.000 EUR. 12. Prodajalec in kupec bosta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju za izvedbo komunalne infrastrukture sklenila Pogodbo o opremljanju. 13. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo popolne ponudbe, katerih vrednost je enaka ali višja od izhodiščne cene; – ponudnik je ponudbi dolžan priložiti idejno zasnovo zazidave celotnega zemljišča, ki je predmet te prodaje, v kateri mora biti specificirana neto tlorisna površina pozidave. Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu z Zakonom o graditvi objektov in na njem temelječih podzakonskih predpisih ter v skladu s prostorskimi akti občine. V idejni zasnovi mora biti jasno razvidno, da trasa dostopne javne poti do in v območju zazidave prostorsko omogoča kasnejšo nadaljevanje javne poti tako, da se naveže na obstoječo cestno omrežje Čečovja, – ponudnik je ponudbi dolžan priložiti izjavo o roku dokončanja komunalne opreme pozidave in izjavo o roku dokončanja pozidave območja, – ponudnik je ponudbi dolžan predložiti izjavi banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala nepreklicno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv za dobro in pravočasno izvedbo komunalne infrastrukture; nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku za izvedeno komunalno infrastrukturo pozidave, oboje v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in nepreklicno bančno garancijo za izpolnitev obveznosti za izgrajeno neto tlorisno površino objekta iz ponudbe v ponujenem roku, – tip zazidave so lahko samostojne hiše ali vrstne hiše ali nižji večstanovanjski objekti. Vse te vrste objektov lahko imajo vključeno mirno poslovno dejavnost, – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb, – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 14. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo pri Primožu Praperju, na tel. 041/686-639. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: primoz.praper@gmail.com. 15. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost