Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5601/09 , Stran 2070
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor 50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 57.300 EUR. 3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu 25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za pridobitev sredstev. III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev; 2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz preteklega leta; 3. škodni dogodek je nastal oziroma bil ugotovljen največ 12 mesecev pred oddajo vloge. V primeru smrti je to dan smrti, v primeru invalidnosti dan izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za delo pa datum izdaje zadnje vlogi priložene odločbe o začasni nezmožnosti za delo; 4. v primeru kmetije se škodni dogodek nanaša na nosilca ali člana kmetije, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet. Člane kmetije določa zakon, ki ureja kmetijstvo. V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se škodni dogodek lahko nanaša na zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova primarne kmetijske dejavnosti; 5. nosilec kmetije ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe ali s.p. velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva; 6. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni v težavah, če: a) ima nosilec kmetije na dan oddaje vloge po evidenci DURS plačane davke in prispevke, določene z zakonom ali b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane obveznosti do države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti; 7. dohodek osebe, ki se ji je pripetil škodni dogodek po zadnjih razpoložljivih podatkih ne sme presegati minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo: – v primeru kmetije to velja za nosilca ali člana kmetije, – v primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev to velja za dohodek zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva; 8. upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev. IV. Splošne določbe 1. Vlagatelji morajo omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:ARSKTRP), MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 2. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja) in znesek dodeljenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. 3. Prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V. Omejitve 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tretje točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno stopnjo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti. 3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu: – 7500 eurov – smrt; – 7500 eurov – 100-odstotna invalidnost; – do 6750 eurov – 90-odstotna invalidnost; – do 6000 eurov – 80-odstotna invalidnost; – do 5200 eurov – 70-odstotna invalidnost; – do 4500 eurov – 60-odstotna invalidnost; – do 3750 eurov – 50-odstotna invalidnost; – do 7500 eurov – 12-mesečna nesposobnost; – do 6875 eurov – 11-mesečna nesposobnost; – do 6250 eurov – desetmesečna nesposobnost; – do 5625 eurov – devetmesečna nesposobnost; – do 5000 eurov – osemmesečna nesposobnost; – do 4375 eurov – sedemmesečna nesposobnost; – 3750 eurov – šestmesečna nesposobnost. 3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih. 4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremukoli upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. 5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 6. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji. VII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«. Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. VIII. Rok in način prijave 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje. Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. IX. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. 2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. 3. Odpiranje vlog ni javno. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. 5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. 6. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. 8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo. 9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne. 10. Sredstva se odobrijo upravičencu z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. 11. Sredstva se izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena. X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev 1. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev: a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe, tega javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. 2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 3. Ne glede na določbe alinee a) iz prve točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. 4. Kot višja sila se šteje: a) smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis, d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, f) kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.