Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2998. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta C-34S Loško v Cerknici, stran 9067.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07) in 133. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta C-34S Loško v Cerknici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom C-34S Loško v Cerknici (v nadaljevanju: območje OPPN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški opremljanja območja z novim elektroenergetskim in telekomunikacijskim omrežjem niso všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Stroški investicije v komunalno opremo na območju OPPN in stroški investicije v komunalno opremo izven območja OPPN, ki so neposredno povezani z izvedbo, so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške pridobivanja zemljišč, stroške priprave zemljišč in stroške gradnje nove komunalne opreme na območju OPPN.
Skupni stroški investicije iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 381.634,00 €. Stroški obstoječe komunalne opreme, ki so neposredno povezani z investicijo, znašajo 1.100.383,58 €.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Gre za preračun obračunskih stroškov na velikost gradbene parcele in neto tlorisno površino objektov. Obstoječe komunalno opremljeno območje urejanja ZN C13-11S Loško v smislu komunalne opreme s predvideno komunalno opremljenim območjem OPPN CE-34S Loško tvori zaključeno celoto, zato se območje OPPN CE-34S Loško ne obravnava ločeno. Parcele objektov z obeh navedenih območij urejanja tvorita skupno obračunsko območje, tako pri obračunu stroškov obstoječe komunalne opreme kot pri obračunu stroškov predvidene komunalne opreme.
Glede na navedeno je površina obračunskega območja za obstoječo in predvideno komunalno opremo 31.796 m2 (OPPN CE-34S + ZN C13-11S = 21.040 m2 + 10.756 m2 = 31.796 m2). Neto tlorisna površina objektov je izračunana s pomočjo izkustvenega faktorja 1,16 (deljenje bruto tlorisne površine s faktorjem 1,16) in znaša 10.520 m2 (OPPN CE-34S + ZN C13-11S = 4.428 m2 + 7.776 m2).
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na velikost gradbene parcele objekta in neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
V. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišč, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja).
Obračunski stroški investicije znašajo 381.634,00 €. Stroški obstoječe komunalne opreme, ki so neposredno povezani z investicijo, znašajo 1.100.383,58 €.
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
Obračunski stroški predvidene investicije
9. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele objekta in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je podan v spodnjih tabelah A in B:
A. CENA PREDVIDENEGA OPREMLJANJA KVADRATNEGA METRA PARCELE OBJEKTA
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|           |  Površina | Obračunski |  Cena   |
|           | obračunskega|stroški [€] | opremljanja |
|           | območja [m2]|      | na površino |
|           |       |      |  [€/m2]  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|I. STROŠKI      |  31.796,00|  21.250,00|     0,67|
|PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ|       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE |  31.796,00|  27.840,00|     0,88|
|ZEMLJIŠČ       |       |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE         |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|– CESTA ZUNANJA   |  31.796,00|  73.140,00|     2,30|
|UREDITEV       |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA    |  31.796,00| 117.324,00|     3,69|
|ODPADNIH PADAVINSKIH |       |      |       |
|VODA         |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|– DRUGA       |  31.796,00|  3.600,00|     0,11|
|INFRASTRUKTURA (EKO |       |      |       |
|OTOK ITD.)      |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE |  31.796,00|  35.880,00|     1,13|
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA    |  31.796,00| 102.600,00|     3,23|
|ODPADNIH KOMUNALNIH |       |      |       |
|VODA         |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|SKUPAJ        |       | 381.634,00|       |
|           |  31.796 m2|      €|  12,00 €/m2|
+---------------------+-------------+------------+-------------+
B. CENA PREDVIDENEGA OPREMLJANJA KVADRATNEGA METRA NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA
+----------------------+------------+------------+-------------+
|           |  Neto  | Obračunski |  Cena   |
|           | tlorisna |stroški [€] | opremljanja |
|           | površina |      |  na neto  |
|           | objektov |      | tlorisno  |
|           |  [m2]  |      | površino  |
|           |      |      |  [€/m2]  |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|I. STROŠKI      |  10.520,00|  21.250,00|     2,02|
|PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE |  10.520,00|  27.840,00|     2,65|
|ZEMLJIŠČ       |      |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE         |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|– CESTA ZUNANJA    |  10.520,00|  73.140,00|     6,95|
|UREDITEV       |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA    |  10.520,00| 117.324,00|    11,15|
|ODPADNIH PADAVINSKIH |      |      |       |
|VODA         |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|– DRUGA INFRASTRUKTURA|  10.520,00|  3.600,00|     0,34|
|(EKO OTOK ITD.)    |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE  |  10.520,00|  35.880,00|     3,41|
+----------------------+------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA    |  10.520,00| 102.600,00|     9,75|
|ODPADNIH KOMUNALNIH  |      |      |       |
|VODA         |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|SKUPAJ        |10.520,00 m2| 381.634,00€|  36,28 €/m2|
+----------------------+------------+------------+-------------+
Obračunski stroški investicije, preračunani:
– na m2 parcele objekta, znašajo 12,00 €,
– na m2 neto tlorisne površine objekta, znašajo 36,28 €.
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
10. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele objekta in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju.
Preračun obračunskih vrednosti obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je podan v spodnjih tabelah C in D:
C. CENA OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA KVADRATNI METER PARCELE OBJEKTA
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|          |  Površina | Obračunski |  Cena   |
|          | obračunskega| stroški [€] | opremljanja |
|          | območja [m2]|       | na površino |
|          |       |       |  [€/m2]  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE          |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– CESTA ZUNANJA   |  31.796,00|  544.253,38|    17,12|
|UREDITEV      |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– KANALIZACIJA   |  31.796,00|  216.466,70|     6,81|
|ODPADNIH PADAVINSKIH|       |       |       |
|VODA        |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE |  31.796,00|  123.196,80|     3,87|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– KANALIZACIJA   |  31.796,00|  216.466,70|     6,81|
|ODPADNIH KOMUNALNIH |       |       |       |
|VODA        |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|SKUPAJ       |  31.796 m2|1.100.383,58€|  34,61 €/m2|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
D. CENA OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA KVADRATNI METER NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|          |  Površina | Obračunski |  Cena   |
|          | obračunskega| stroški [€] | opremljanja |
|          | območja [m2]|       | na površino |
|          |       |       |  [€/m2   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE          |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– CESTA ZUNANJA   |  10.520,00|  544.253,38|    51,74|
|UREDITEV      |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– KANALIZACIJA   |  10.520,00|  216.466,70|    20,58|
|ODPADNIH PADAVINSKIH|       |       |       |
|VODA        |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE |  10.520,00|  123.196,80|    11,71|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|– KANALIZACIJA   |  10.520,00|  216.466,70|    20,58|
|ODPADNIH KOMUNALNIH |       |       |       |
|VODA        |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|SKUPAJ       | 10.520,00 m2|1.100.383,58€| 104,60 €/m2 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani:
– na m2 parcele objekta, znašajo 34,61 €,
– na m2 neto tlorisne površine objekta, znašajo 104,60 €.
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri in plača pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Izračun komunalnega prispevka
12. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom gradbene parcele objekta (D(p)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(t)) pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu. Za stanovanjsko dejavnost na območju znaša faktor dejavnosti 1,0.
Olajšav za zavezance za plačilo komunalnega prispevka ni.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9., 10. in 12 člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(p) * C(p) * A(parcela) + D(t) * C(t) * A(tlorisna)* K(dejavnost)) * i
pri čemer je:
KP      – komunalni prispevek
A(parcela)  – površina parcele objekta (m2)
A(tlorisna) – neto tlorisna površina objekta (m2)
i      – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
       objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
       za področje nizkih gradenj
C(p)     – cena opremljanja glede na površino parcele
       objekta (€/m2) (v formulo se vstavi vsota cene
       pod predvideno opremljanje in obstoječo opremo
       – tabela A + tabela C)
C(t)     – cena opremljanja glede na neto tlorisno
       površino stavbe (€/m2) (v formulo se vstavi
       vsota cene pod predvideno opremljanje in
       obstoječo opremo – tabela B + tabela D)
D(p)     – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(t)     – delež neto tlorisne površine pri izračunu
       (0,5)
K(dejavnost) – faktor dejavnosti se določi za posamezne
       vrste objektov glede na dejavnost (stanovanjska
       dejavnost 1,0).
Pogodba o opremljanju
14. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Cerknica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja, zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to neodplačno prenese na Občino Cerknica.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka se višina zneska indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
16. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN C-34S Loško v Cerknici, št. 023-106/09, Ipsum d.o.o., 2009, s prilogo, je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Cerknica.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2009
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost