Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 4400-74/2009/2 Ob-5595/09 , Stran 2065
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, ki so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov, so registrirana ter delujejo na celotnem območju Republike Slovenije. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju predmeta podpore za leto 2009, do višine 90.000 eurov iz PP 2556. II. Vlagatelj in prejemnik sredstev Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih. Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tem javnem razpisu. III. Pogoji za pridobitev sredstev Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge. Vlagatelj mora podati: 1. vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 2. program dela od 1. 12. 2008 do 30. 10. 2009; 3. dokazila o delovanju na področju kmetijstva; 4. dokazila o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva. Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj deset let od dneva pridobitve sredstev. IV. Omejitve 1. Delež dodeljene pomoči za namen tega ukrepa lahko znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov. 2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov. 3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov. V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva se prejemnikom sredstev dodelijo za namen iz I. poglavja tega javnega razpisa in sicer do 100 odstotkov upravičljivih stroškov. Upravičljivi stroški za prejemnike sredstev iz II. poglavja tega javnega razpisa so: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup opreme), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov, – stroški članarin v mednarodnih organizacijah. Prejemnik sredstev mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa. Sredstva se bodo prejemnikom izplačala na podlagi zahtevka za izplačilo, preglednega poročila o izvedenem programu ter kopij računov in dokazil o plačilu računov, ki morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v pregledni zbirni tabeli. VI. Poraba sredstev Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izvedenem programu, morajo upravičenci predložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje do 30. 10. 2009. Kot osnova za izplačilo se upoštevajo računi, ki se nanašajo na predloženi program dela za časovno obdobje od 1. 12. 2008 do 30. 10. 2009, z njim sovpadajo in so datirani od 1. 12. 2008 do dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. VII. Merila za dodelitev sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! AKTRP bo pregledala vse pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi meril izpolnjevale vse pogoje. Sredstva bodo razdeljena na osnovi vrednosti predloženega programa. V primeru, da rezervirana proračunska sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje celotnih vrednosti vseh prejetih vlog, se bodo vrednosti dodeljenih sredstev vsem vlagateljem sorazmerno znižala. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http://www.mkgp.gov.si/ ali na sedežu MKGP, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30, ob petkih pa med 9. in 14.30. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na MKGP, tel. 01/30-94-245, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, P.P. 189, 1001 Ljubljana, do vključno 31. 8. 2009 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od 9. do 12. ure. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – nevladne organizacije 2009«. X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog. Prepozno prispele vloge se zavržejo. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi pregleda. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva. Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo. Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena za posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva na posameznega prejemnika sredstev proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih vlog. Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije. Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani Ministrstva. Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Vse dejavnosti morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev, če: 1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici do sredstev ali 2. je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin: 1. smrt prejemnika sredstev, 2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, 3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti, 4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, 5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, 6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del, 7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline. O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Prejemniki sredstev in Agencija morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno s podatki, da ima podjetje status malega ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči. Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če Agencija prejemniku sredstev izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu. Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.

AAA Zlata odličnost