Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2996. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – Plahuta, stran 9066.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – Plahuta
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – Plahuta, ki ga je pod št. 345-08 izdelal načrtovalec LAMAL d.o.o., Teharje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmetna zemljišča so obravnavana kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave PA. Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88). Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja »LKS«, Ložnica-Koprivnica-Sušnica, dolgoročno namenjena širitvi mestnega območja.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 17. 8. 2009 do vključno 15. 9. 2009 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu Krajevne skupnosti Medlog, Babno 3a, Celje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 3. 9. 2009 s pričetkom ob 14. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 15. 9. 2009 podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Babno – Plahuta«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00008/2008-4200DZ
Celje, dne 3. avgusta 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu
mag. Marko Zidanšek l.r.
Podžupan
Mestne občine Celje

AAA Zlata odličnost