Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3006. Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, stran 9081.

Na podlagi 4. člena Odloka o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS, št. 120/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
1.0 VRSTA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (CERO) NOVA GORICA
Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica je v skladu z veljavno zakonodajo o ravnanju z odpadki in odlaganju odpadkov razvrščen kot odlagališče za nenevarne odpadke.
2.0 OBRATOVALNI ČAS CERO NOVA GORICA
Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica obratuje:
– Za občane in zunanje pravne osebe je center odprt vsak delavnik od 8(na 00) do 16(na 00) ter ob sobotah od 8(na 00) do 12(na 00).
3.0 OPIS NAČINA PREVZEMANJA IN PREVERJANJA ODPADKOV
Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica posluje v skladu z veljavno zakonodajo o odlaganju odpadkov.
– Vstop na odlagališče je izven delovnega časa prepovedan. Vstop je fizično omejen z električnimi vrati, ki morajo biti izven delovnega časa zaprta, če ni z odgovorno osebo oziroma upravljavcem CERO Nova Gorica drugače dogovorjeno (ustno ali pisno). Vstopna rampa je nadzorovana z video sistemom.
– Na vratih je opozorilna tabla z navodili o obnašanju na območju CERO Nova Gorica. Vsi zaposleni oziroma obiskovalci so se dolžni držati opozorilnih znakov in navodil.
– Vsa obvestila o cenah za opravljene storitve visijo na vidnem mestu na hišici za kontrolo tehtanja. Za dodatne informacije pa je na voljo dežurni uslužbenec oziroma vodja centra.
Odgovorna oseba ali njen namestnik mora biti v času prevzemanja odpadkov prisotna na centru. Odgovorno osebje je seznanjeno s tehnologijami in postopki o ravnanju z odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, ter tudi seznanjeno z načinom tarifiranja in prevzema odpadkov, kar zajema tudi odgovornost za pravilno obdelavo, skladiščenje, odlaganje ter prekrivanje odpadkov.
4.0 DOVOZ ODPADKOV NA CENTER
4.1. Dovoz odpadkov s strani fizičnih oseb
Vsaka fizična oseba, ki pripelje odpadke na Center, se je dolžna zglasiti pri evidentičarju na tehtnici CERO Nova Gorica. Fizična oseba, ki sama pripelje odpadke na odlagališče nenevarnih odpadkov, se mora legitimirati in predložiti zadnjo plačano položnico z namenom, da se definira izvor odpadkov. Evidentičar na tehtnici nato stehta vozilo in odpadke, ter določi vrsto in klasifikacijsko številko odpadka. Po tehtanju, na tehtnici v računalniški sistem vnese podatke o povzročitelju odpadka (ime in priimek, prebivališče, registracijo vozila) ter podatke o odpadkih (klasifikacija in bruto teža odpadka) in navodila, kje in kako lahko fizična oseba odloži odpadke. Če evidentičar na tehtnici ne izda pisnih navodil za odlaganje, je dolžen povzročitelja/prevoznika osebno spremiti na področje CERO Nova Gorica in mu pokazati mesta, na katera lahko odloži odpadke. Kolikor so odpadki kosovni in jih je v skupni masi več vrst, se povzročitelja/prevoznika odpadkov napoti na ločevanje odpadkov oziroma odlaganje posameznih odpadkov na točno določena mesta. Na območju CERO Nova Gorica je obvezno upoštevati navodila zaposlenih na odlagališču. Kolikor prevoznik/povzročitelj zavrne ločevanje, se mu lahko proti plačilu dovoli odlaganje mešanih odpadkov na za to predvideno mesto. Zaračuna pa se mu dodatno ločevanje odpadkov. Če povzročitelj/prevoznik odpadkov zavrne tako ločevanje v lastni režiji oziroma zavrne ločevanje proti plačilu, ga vodja centra zavrne in prijavi na inšpektorat za okolje in prostor.
Pri izhodu iz CERO Nova Gorica se stehta prazno vozilo in v računalniški sistem se zavede neto količino odpadkov. Povzročitelju/prevozniku se izda tehtalni listek in račun za nekomunalne odpadke, ki pri fizičnih osebah služita kot evidenčni list.
Sam tehtalni listek vsebuje:
– Šifro tehtanja
– Datum tehtanja
– Uro tehtanja
– Podatke o povzročitelju
– Registrsko številko vozila
– Podatke o občini izvora odpadkov
– Podatke o destinaciji
– Podatke o odlagalnem sektorju
– Klasifikacijsko številko odpadka
– Podatke o količini odpadkov
– Opombe
– Podatke o tehtalcu,
Izdani račun za nekomunalne odpadke pa vsebuje:
– Datum izdaje računa
– Podatke o plačniku
– Podatke o vrsti in količini odpadkov
– Podatke o ekološki taksi zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.
 
4.2. Dovoz odpadkov s strani pravnih oseb
Pravne osebe z območja šestih občin lahko na odlagališče Stara Gora pripeljejo na odlaganje odpadke same ali pa sklenejo pogodbo o odvozu odpadkov s pooblaščenim zbiralcem oziroma upravljavcem CERO.
Kolikor pravna oseba nima sklenjene pogodbe z upravljavcem CERO Nova Gorica je pri dovozu odpadkov dolžna predložiti:
– Izpolnjen evidenčni list podpisan s strani odgovorne osebe.
– Oceno odpadka, ki ni starejša od enega leta (če je imetnik odpadkov dolžen v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov izdelati oceno odpadkov).
– Potrdilo, da ima podpisan in sprejet načrt gospodarjenja z odpadki v podjetju.
Evidentičar na tehtnici pri sprejemu odpadkov preveri dokumente in preveri ali so prineseni odpadki v skladu z dokumentacijo. Če ugotovi odstopanje bodisi pri vrsti ali izvoru nastanka odpadkov, takoj obvesti nadrejenega (vodjo DE odlagališče odpadkov, vodjo DE ravnanje z odpadki) oziroma zavrne sprejem odpadkov.
Odpadke skupaj z vozilom stehta in izda pisna navodila o mestu odložitve odpadkov. Če evidentičar na tehtnici ne izda pisnih navodil za odlaganje, je dolžen povzročitelja/prevoznika osebno spremiti na področje CERO Nova Gorica in mu pokazati mesta na katera lahko odloži odpadke. Kolikor so odpadki kosovni in jih je v skupni masi več vrst, se povzročitelja/prevoznika odpadkov napoti na ločevanje odpadkov oziroma odlaganje posameznih odpadkov na točno določena mesta. Na območju CERO Nova Gorica je obvezno upoštevanje navodil zaposlenih na Centru. Kolikor prevoznik/povzročitelj zavrne ločevanje se mu lahko proti plačilu dovoli odlaganje mešanih odpadkov na za to predvideno mesto. Zaračuna pa se mu dodatno ločevanje odpadkov. Če povzročitelj/prevoznik odpadkov zavrne tako ločevanje v lastni režiji oziroma zavrne ločevanje proti plačilu, se ga zavrne in prijavi občinskemu inšpektorju za okolje in prostor.
Pri izhodu iz CERO Nova Gorica se stehta prazno vozilo in v računalniški sistem se zavede neto količino odpadkov. Povzročitelju/prevozniku se izda tehtalni listek, ki je osnova za izdajo računa in evidenčnega lista.
Za boljšo orientacijo na Centru pa so postavljene tudi tekstovne informacije v obliki kovinskih tabel.
5.0 VRSTA IN KOLIČINA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SO PREDMET ODLAGANJA IN OPIS PREDVIDENIH NAČINOV ZMANJŠEVANJA KOLIČINE ODLOŽENIH BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV.
Večina navedenih biorazgradljivih odpadkov razen komunalnih odpadkov se predaja v predelavo v kompostarne ali anaerobne digesterje oziroma drugemu pooblaščenemu predelovalcu.
Ločevanje tekstila že poteka in se izboljšuje že s samim načinom zbiranja (kontejnerji za tekstil so postavljeni na ekoloških otokih) od koder se naprej stiskajo na stiskalnici in pošiljajo v nadaljnjo predelavo.
Zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob poteka v sodelovanju s predelovalci.
6.0 PREDVIDENI POSTOPKI RAVNANJA Z ODPADKI
Na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica se uporabljajo naslednji načini ravnanja z odpadki:
Ločeno zbrane frakcije glede na njihovo strukturo:
A. Papir in karton (častniki, embalaža itd.)
B. Plastika (PET steklenice, HDPE baloni, HDPE vedra itd.)
C. Plastika (PE raztegljiva folija, PVC prekrivne folije, PE in PVC vrečke)
D. Steklo (steklenice, laboratorijska steklovina)
E. Steklo (termopan, avtomobilska stekla)
F. Odpadna elektronika (izrabljeni gospodinjski aparati in računalniki)
G. Tekstil, oblačila
H. Biološko razgradljivi odpadki
Odpadki, ki se vgrajujejo v odlagališčno telo in se delijo na:
I. Komunalne odpadke
   1. Odpadki iz poslovnih prostorov, razen odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi.
   2. Ulični odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju javne higiene.
J. Komunalni kosovni odpadki
K. Ostali nenevarni odpadki
   1. Odpadni gradbeni material, ki vsebuje manj kot 5% organskih spojin in se predhodno predelajo.
   2. Sežgan ali razkužen material iz zdravstvenih, veterinarskih in drugih podobnih ustanov.
   3. Odpadki iz proizvodnje, za katere je bilo s strani ARSO in pooblaščenega izdelovalca ocen odpadkov podano dovoljenje, da se jih lahko odlaga na odlagališču za nenevarne odpadke.
   4. Usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov, kolikor ne vsebujejo nevarnih snovi.
L. Odpadki, ki se vgrajujejo v odlagališčno telo po predhodni predelavi
   1. Beton, opeka in keramika,
   2. Zemlja, ki se lahko uporabi kot koristni prekrivni material
7.0 POSTOPKI PREVERJANJA ODPADKOV
Glede na organizacijo dovoza se odpadki ločijo na:
A. Komunalne odpadke zbrane v sistemu javnega zbiranja odpadkov.
B. Kosovne odpadke zbrane v sistemu javnega zbiranja odpadkov.
C. Ločeno zbrane frakcije v sistemu javnega zbiranja odpadkov.
D. Komunalne odpadke pri katerih je povzročitelj znan.
E. Kosovne odpadke pri katerih je povzročitelj znan.
F. Ločeno zbrane frakcije pri katerih je povzročitelj znan.
G. Ostale vrste odpadkov, ki se jih začasno skladišči (nevarni odpadki itd.)
8.0 UREDITEV POSEBEJ ZAŠČITENEGA MESTA ZA ZBIRANJE AZBESTNIH ODPADKOV
Odlaganje azbestnih odpadkov je urejeno skladno z veljavno zakonodajo. V sklopu aktivnega polja, ki je tesnjeno po veljavni zakonodaji, mora biti posebej urejeno zaščiteno mesto za zbiranje in odlaganje azbestnih odpadkov.
Na odlagališču nenevarnih odpadkov se odlagajo trdno vezani azbestni odpadki in le predhodno obdelani ali zapakirani šibko vezani azbestni odpadki. Veljavna zakonodaja narekuje pogoje in način transporta azbestnih odpadkov do odlagalnega polja.
Odlaganje azbestnih odpadkov se vrši na posebej označena mesta na tesnjenem delu odlagališča nenevarnih odpadkov. Zanje se na vsaki etaži odpadkov formira v odpadke poglobljena celica tlorisne velikosti 25,0 x 25,0 m. Z globino 1,2 m omogoča odložitev dveh plasti trdno vezanega v folije zavitega odpadnega azbesta. Posamezna plast je debeline 40 cm, dokler ni dosežena ta debelina se polje prekriva s plastično ponjavo, ki je obtežena z vrečami peska ali z gumami. Ko doseže plast teh odpadkov debelino 40 cm, se ponjava odstrani, na odpadke se nariva 20 cm zemljine ali njej podobnih nenevarnih oziroma inertnih odpadkov, nato pa se preko te plasti odpadki uvaljajo s kompaktorjem. Sledita sledeči plasti azbesta in zemljine. Nad celico se lahko naprej vgrajujejo ostali odpadki, lahko pa se takšna celica uredi tudi na drugi lokaciji, seveda v polju s tesnjenim dnom. Prestavljanje lokacije je ugodno zaradi doseganja enotne zgoščenosti telesa odlagališča.
Delavci, ki ravnajo z azbestnimi odpadki, morajo biti ustrezno zaščiteni in seznanjeni z nevarnostmi in varovalnimi ukrepi. Pri delu naj se upoštevajo tudi drugi predpisi in navodila, ki urejajo ravnanje z azbestom.
Delavci morajo biti pri zavijanju odpadkov in pri nakladanju ter ob odlaganju zaščiteni z maskami, primerno obleko in obuvali, prav tako so strokovno usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Delavec, ki dela za delovnim strojem, mora imeti na sebi naslednjo zaščitno opremo:
– zaščitno masko,
– obleko in
– rokavice.
Osebe, ki samostojno pripeljejo azbestne odpadke, dobijo navodila o pravilnem prevozu azbestnih odpadkov (ovijanje v plastično folijo in predhodno vlaženje pred začetkom rokovanja z azbestnimi produkti).
9.0 PODATKI O EMISIJAH SNOVI
9.1. Izcedne vode
Izcedne vode se zbirajo v dveh zbirnih bazenih, kjer se naprej prečiščujejo v napravi z reverzno osmozo. Del neprečiščenih izcednih voda (koncentrat) se prečrpa iz bazena za koncentrat v bazen, ki se nahaja na zgornjem delu CERO Nova Gorica, od koder se naprej kontrolirano razpršuje na aktivni del odlagališčnega telesa. Prečiščena izcedna voda (permeat) se zbira v bazenu iz katerega odteka v bližnji potok Potok.
Odpadne komunalne vode se zbirajo v nepretočni troprekatni greznici, ki jo je treba vzdrževati v skladu s poslovnikom.
Pralne vode iz pralne ploščadi nastajajo pri pranju smetarskih vozil na betonski ploščadi na izhodnem delu cestišča. Vode se po pranju zbirajo v zbirno usedalnem bazenu, ki ima funkcijo usedanja in lovilca olj. Lovilec olj je treba redno vzdrževati v skladu s poslovnikom.
Kontrolo vseh parametrov (plini, izcedne vode, hrup, podzemne vode, zaledne vode) izvaja pooblaščena inštitucija v skladu z veljavno zakonodajo.
 
9.2. Čiste padavinske in zaledne vode
Padavinske vode odtekajo po koritnicah proti južnemu delu odlagališča. Na severozahodni strani je izveden zemeljski usedalnik z rešetkami na vtoku v cevni prepust fi 40 cm pod odloženimi odpadki, ki poteka v vzdolžni smeri in iztokom v površinski odvodnik na južni strani.
 
9.3. Podzemne vode
Odpadki na deponiji se odlagajo na odlagalna polja urejena v skladu z zakonodajo v dolino potoka Potok. Padavinske vode se zbirajo v prestreznem jarku na južni strani odlagališča in odtekajo v površinski odvodnik. Zaledne vode so iz severnega zaledja speljane po cevi pod odlagališčem v površinski odvodnik za odlagališčem. Na odlagališču je lociranih 5 piezometrov. Na vplivnem območju CERO Nova Gorica je pet obstoječih vrtin, dve sta locirani v dotoku podzemnih vod, tri pa na odtoku podzemnih vod iz odlagališča.
Redne monitoringe podzemne vode je treba izvajati v skladu z zakonodajo.
 
9.4. Odlagališčni plini
Odplinjevanje odlagališča oziroma obstoječih odlagalnih površin je izvedeno s sistemom aktivnih odplinjakov razporejenih v mrežo 40 X 40 m. Odlagališčni plin se sežiga na bakli.
Z rednimi mesečnimi meritvami emisije v zrak, ki jih mora izvajati poooblaščeni izvajalec, se kontrolira kvaliteto emisij v zrak.
 
9.5. Meteorološki parametri
Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo na zgornjem delu CERO Nova Gorica s pomočjo ustrezne avtomatske vremenske postaje v skladu z zahtevami zakonodaje. Izmerjena temperatura se zapisuje v obratovalni dnevnik CERO Nova Gorica.
 
9.6. Okoljevarstveni ukrepi za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje
Odlagalno polje mora biti tesnjeno v skladu s veljavno zakonodajo.
Po zaprtju odlagališča bo moral izvajalec javne službe izvajali naslednje ukrepe: potrebni monitoringi, vzdrževalna dela, čiščenje kanalet, kontrola objektov, sistema za odplinjevanje, čistilna naprava in sistem zbiranja izcedne vode, stabilnost in posedki odlagališčnega telesa.
 
9.7. Kompaktiranje odpadkov
Za pravilno odlaganje in vgrajevanje odpadkov v odlagališče je treba odpadke potiskati izpod rampe za dovoz odpadkov na čelo v napredovanju, jih razporediti po strmini čela v nagibu 1:3 – 1:4 v slojih 0.3 – 0.5 m ter jih kompaktirati. Za te namene mora izvajalec uporabljati ustrezen kompaktor z nizkim težiščem zaradi stabilnosti proti prevrnitvi, tlačilno-drobilnimi kolesi izvedenimi v obliki ježa z bodicami in ustrezno potisno ploščo/žlico za potiskanje odpadkov ter prenašanje min 2 m(na 3) inertnega materiala. Teža kompaktorja mora znašati najmanj 33 ton. Prekrivanje etaž mora potekati po zaključku etaže in to sproti s čim manjšim odprtim delovnim čelom. Za prekrivanje se uporablja inertni material. Debelina prekrivnega sloja je do 0.3 m. Odvisno od terena oziroma trenutnih razmer lahko etaža napreduje v višini 5 m naenkrat, ali pa v podetažah 1–2 m. Podetaže se izvedejo v bližini zaključnih nasipov (višina 1 m), kadar so le-ti potrebni.
10.0 DELOVNA HIGIENA IN PREVENTIVNA ZAŠČITA DELOVNEGA OSEBJA
Zaradi kemijsko-biološki procesov (gnitja odpadkov) je treba v območju odlagališča skrbeti za zaščito pred nalezljivimi in kužnimi boleznimi po Pravilniku o preprečevanju in širjenju kužnih bolezni. V tem kontekstu je treba zaščititi tako delovno osebje in naključne obiskovalce na Centru, kot tudi preprečevanje širjenja patogenih klic v okolico.
 
10.1. Delovna higiena
Vsi zaposleni na odlagališču morajo biti opremljeni z delovno opremo (delovna halja, delovne hlače, gumijasti škornji, delovne rokavice, gumijaste rokavice, protiprašni filter in čelada).
Po koncu dela se delavec stušira v za to namenjeni prhi in se preobleče v osebno garderobo, delovno obleko pa pospravi v garderobno omarico za delovno obleko.
Delovno obleko je dovoljeno nesti iz kroga CERO Nova Gorica samo za potrebe pranja.
Vsak zaposleni na odlagališču mora imeti opravljen izpit iz požarnega varstva ter izpit iz ravnanja z nevarnimi snovmi, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Zgoraj navedeno velja tudi za vse zaposlene podizvajalce, ki delujejo v krogu CERO Nova Gorica.
 
10.2. Preventivna zaščita delovnega osebja
Vsi zaposleni na odlagališču odpadkov, kot tudi vsi podizvajalci, ki se zadržujejo na odlagališču dnevno več kot 1 uro in ki lahko pridejo v stik z kužnim materialom, morajo biti preventivno cepljeni proti patogenom, ki lahko negativno vplivajo na njihovo zdravje ali zdravje okolice.
Vsi zaposleni morajo biti cepljeni proti:
– tetanusu
– hepatitisu A.
Cepljenje mora opraviti pooblaščena inštitucija. Za potrebe Komunala Nova Gorica d.d. cepljenje opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica. Vsi zaposleni pa morajo imeti potrjeno izkaznico, da so cepljenje opravili.
 
10.3. Dezinsekcija
Če nastopi potreba po dezinsekciji, to opravi pooblaščena in za to usposobljena organizacija, ki mora o dezinsekciji izdati poročilo in ustrezno potrdilo. Odgovorni na odlagališču to zavedejo v obratovalni dnevnik oziroma delovno knjigo.
 
10.4. Dezinfekcija
Preden vozila zapustijo krog CERO Nova Gorica, mora biti podvozje vozila čisto, zato so dolžni vozniki poskrbeti, da se vsako vozilo, ki zapušča Center, opere na pralni ploščadi, ki je locirana poleg vstopne ploščadi zraven poti, ki vodi iz CERO Nova Gorica. Če odgovorna oseba na vstopni ploščadi opazi, da vozilo ni oprano, je dolžen voznika vozila opozoriti, da mora vozilo primerno oprati. Če voznik zahtevo neupravičeno zavrne, je odgovorna oseba dolžna o tem obvestiti nadrejenega, ki o dogodku obvesti sanitarno inšpekcijo.
Enkrat mesečno je treba oprati in razkužiti tudi vso ostalo opremo in mehanizacijo na odlagališču, ki prihaja v stik z odpadki.
 
10.5. Deratizacija
Deponijo je treba deratizirati po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. O deratizaciji je treba predhodno obvestiti vse zaposlene na odlagališču.
Deratizacijo izvede pooblaščena strokovna organizacija, ki je pooblaščena za izvajanje tovrstnih del.
Deratizacijo lahko izvedejo tudi ustrezno usposobljeni delavci CERO Nova Gorica.
O postopku deratizacije se izda zapisnik oziroma ustrezno potrdilo, sam postopek pa se zavede v obratovalni dnevnik oziroma delovno knjigo.
 
10.6. Preprečevanje širjenja smradu
Ukrepi za preprečevanje smradu so:
– odlaganje samo tistih odpadkov, katere je dovoljeno odlagati na odlagališču,
– pravilno vgrajevanje in kompaktiranje odpadkov,
– kontinuirano prekrivanje s prekrivnim materialom,
– sprotna rekultivacija odlagališča.
 
10.7. Vzdrževanje sistema za zajem in odvodnjo čistih vod
Operativni vodja na Centru tedensko preverja pretočnost sistema za odvodnjo čistih vod (meteornih in zalednih). Po potrebi pa tudi večkrat (po večjih nalivih). Kolikor pride do opaženih pomanjkljivosti pri prepustnosti sistema se ta ugotovitev vpiše v delovno knjigo in o tem obvesti nadrejenega.
 
10.8. Vzdrževanje sistema za zajem in obdelavo izcednih vod
Sistem za obdelavo in zajem izcednih vod je sestavljen iz čistilna naprave na principu reverzne osmoze, spodnjega zadrževalnega bazena, zgornjega zbiralnega bazena ter pretočnega sistema (sistem cevi in črpalke).
Operativni vodja na Centru dnevno preveri stanje (delovanje čistilne naprave in črpalnega sistema). Potek in delovanje čistilne naprave vpiše v obratovalni dnevnik oziroma poslovnik čistilne naprave.
Črpalki se dvakrat letno vizualno preverijo (poškodbe, rja, delovanje) in podmažejo.
 
10.9. Vzdrževanje dostopnih in internih poti
Kot interne in dostopne poti razumemo vse utrjene površine znotraj CERO Nova Gorica po katerih se izvaja transport odpadkov in sekundarnih surovin (vključujoč tudi dostopno cesto do sistema za zbiranje izcednih vod, reverzna osmoza).
Dostopne poti morajo biti prehodne, zato je prepovedano ustavljanje osebnih in tovornih vozil ter delovnih strojev na vseh dostopnih in internih poteh. Zaradi varnosti zaposlenih in naključnih obiskovalcev, ter zaradi zmanjševanja količine prahu je na Centru maksimalna dovoljena hitrost vožnje po teh poteh omejena na 10 km/h.
Površine teh poti so utrjene z gramozom.
Št. 352-01-11/2005
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.