Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3000. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009, stran 9070.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 31. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gornji Petrovci za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     2.880.000,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.665.871,75
70  DAVČNI PRIHODKI              1.555.213,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      1.433.553,00
   703 Davki na premoženje           82.500,00
   704 Domači davki na blago in storitve    39.160,00
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              110.658,75
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    32.400,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            150,00
   712 Globe in druge denarne kazni        100,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in         0,00
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         78.008,75
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.535,90
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        500,00
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      1.035,90
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 0,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov       0,00
   731 Prejete donacije iz tujine          0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.075.719,00
   740 Transferni prihodki iz drugih     1.075.719,00
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega         0,00
   proračuna iz sredstev proračuna Evr.
   unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     136.873,35
   786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna  136.873,35
   Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3.853.726,03
40  TEKOČI ODHODKI              1.346.030,50
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    160.508,26
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    29.183,79
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      673.356,28
   403 Plačila domačih obresti         470.039,23
   409 Rezerve                 12.943,04
41  TEKOČI TRANSFERI              952.720,37
   410 Subvencije                31.217,15
   411 Transferi posameznikom in        499.007,61
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   150.102,13
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      272.393,48
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1.221.557,51
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.221.557,51
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           333.417,55
   431 Investicijski transferi pravnim in   172.627,15
   fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
   432 Investicijski transferi proračunskim  160.790,40
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –973.726,03
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v       0,00
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)            4.225.820,39
50  ZADOLŽEVANJE               4.225.820,39
   500 Domače zadolževanje          4.225.820,39
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           3.252.094,36
55  ODPLAČILA DOLGA              3.252.094,36
   550 Odplačila domačega dolga       3.252.094,36
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        0,00
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali
   0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       973.726,03
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   973.726,03
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +    921,80
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom;
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;
4. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene, določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma;
5. Prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. Prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
7. Prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo;
8. Drugi namenski prihodki proračuna.
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 60% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 12.500,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.500,00 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 210,00 eurov. Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 420,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 4.225.820,39 eurov.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Petrovci ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2009 zadolžijo s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Petrovci v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2009-3
Gornji Petrovci, dne 3. avgusta 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.