Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5567/09 , Stran 2098
1. Materiali v gradbeništvu – eno prosto mesto pri naslednjem mentorju: – dr. Andrijana Sever Škapin. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: – univ. dipl. kemik s povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; – ali ima zaključen znanstveni magisterij; – znanje angleškega jezika; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1981); če je MR brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto; – zaželjeno računalniško znanje (Origin, SigmaPlot, Word, Excel). Če je mladi razsikovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. Merila za ocenjevanje kandidatov so: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome); – vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenga naziva; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki; – sodelovanje pri razsikovalnem delu. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec MR-2009; – dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi); – dokazilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome) – uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj brez diplome, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno); – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva; – pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07 in 23/09) – Obrazec Izjava št. 2; – pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec Izjava št. 3. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter z obvezno navedbo mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, 10 dni po objavi, s priporočeno pošto na naslov: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za raziskovalno področje – materiali v gradbeništvu«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek pošiljatelja. Razpisna dokumentacija: – Celotno besedilo javnega razpisa. – Prijavni obrazec (Obrazec MR/2009). – Izjava št. 1. – Izjava št. 2. – Izjava št. 3. Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo v tajništvu direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije pri Metki Pretnar (tel. 01/28-04-250). Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju z izbranim mentorjem. Delovno razmerje bo z izbranim mladim raziskovalcem sklenjeno za določen čas: do največ štiri leta in šest mesecev. Kandidati bodo o rezultatih izbora mladega raziskovalca predvidoma obveščeni do 28. 8. 2009.

AAA Zlata odličnost