Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2959. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB3)

MINISTRSTVA

2960. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
2961. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom
2962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina
2964. Odlok o podaljšanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Lipice – kulturne krajine za spomeniško območje državnega pomena
2965. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

2966. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

OBČINE

Mirna Peč

2967. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

2968. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Straža

2969. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008
2970. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža
2971. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
2972. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šentjur

2973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008
2974. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje
2975. Odlok o programu opremljanja in merilih za obmero stavbnih zemljišč na območju stanovanjske cone „Krajnčica 2“
2976. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur
2977. Pravilnik o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije
2978. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentjur

Šentrupert

2979. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

POPRAVKI

2980. Popravek Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

61. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (MKUTL)
62. Zakon o ratifikaciji Konvencije o kasetnem strelivu (MKKS)
63. Zakon o ratifikaciji Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala (MSKFVJM)
64. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene (MDPKČPB)
65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

66. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
67. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o pogojih razmestitve diplomatskih predstavništev
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Bolgarije

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti