Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2959. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB3)

MINISTRSTVA

2960. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
2961. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom
2962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina
2964. Odlok o podaljšanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Lipice – kulturne krajine za spomeniško območje državnega pomena
2965. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

2966. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

OBČINE

Mirna Peč

2967. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

2968. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Straža

2969. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008
2970. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža
2971. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
2972. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šentjur

2973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008
2974. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje
2975. Odlok o programu opremljanja in merilih za obmero stavbnih zemljišč na območju stanovanjske cone „Krajnčica 2“
2976. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur
2977. Pravilnik o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije
2978. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentjur

Šentrupert

2979. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

POPRAVKI

2980. Popravek Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

61. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (MKUTL)
62. Zakon o ratifikaciji Konvencije o kasetnem strelivu (MKKS)
63. Zakon o ratifikaciji Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala (MSKFVJM)
64. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene (MDPKČPB)
65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

66. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
67. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o pogojih razmestitve diplomatskih predstavništev
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Bolgarije

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost