Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2926. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2927. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
2928. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
2929. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2955. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Sklepi

2930. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
2956. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina

MINISTRSTVA

2931. Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
2932. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
2933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju šole v naravi
2934. Znesek minimalne plače
2957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2935. Poročilo o gibanju plač za maj 2009
2936. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
2958. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Ivančna Gorica

2937. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
2938. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje

Kočevje

2939. Cenik storitev najemnine grobov

Koper

2940. Odlok o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
2941. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper
2942. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Muzejski trg” v Kopru
2943. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2008
2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2945. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2946. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper

Log-Dragomer

2947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer

Postojna

2948. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (OPPN PJ)
2949. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni (OPPN Center)

Puconci

2950. Odlok o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci
2951. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Slovenske Konjice

2952. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra

Tišina

2953. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina

Tržič

2954. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 29 S7 - Tržič - Cimper
AAA Zlata odličnost