Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2942. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Muzejski trg” v Kopru, stran 8905.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Muzejski trg” v Kopru
Št. 350-2/2009
Koper, dne 17. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. julija 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Muzejski trg” v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Muzejskega trga v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v juliju 2009.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz vrednosti obstoječe gospodarske javne infrastrukture,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskimi prostorskimi akti izvedejo in služijo svojemu namenu in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec / investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja plača občini.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Ureditev Muzejskega trga se predvideva delno na obstoječem stavbnem zemljišču porušenega objekta (stare šole) in na nezazidanem stavbnem zemljišču trga. Predvidena je ureditev trga, izgradnja podzemne parkirne hiše objekta vile ter pripadajoče gospodarske javne infrastrukture bo potekala na parcelah št. 66, 69/1, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2, 17/2 in 18 vse k.o. Koper.
V naravi se na območju opremljanja nahajajo porušen objekt šole, ploščad mestnega trga, dovozne poti, dostopi ter zelenice.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Območje opremljanja ni komunalno opremljeno, vendar je večina gospodarske javne infrastrukturi v neposredni bližini, kar zagotavlja enostavno priključitev novega objekta ob upoštevanju pogojev, predpisanih s strani upravljalcev v posameznih soglasjih.
6. člen
(predvidena gospodarska javna infrastruktura)
Predvidena je naslednja nova gospodarska javna infrastruktura:
– ureditev trga s fontano,
– kanalizacija (meteorna in fekalna),
– javna razsvetljava in
– vodovodno omrežje.
Predvidena je tudi izvedba elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, ki ju bo izvedel investitor sam v dogovoru z upravljalcema omrežij.
III. INVESTICIJE V GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo obsega celotno območje Muzejskega trga in je razvidno iz grafične priloge programa opremljanja.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 1.835.908 EUR po cenah julij 2009 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje infrastrukture. Obračunski stroški gradnje nove gospodarske javne infrastrukture so znižani za stroške izgradnje elektroenergetskega omrežja, ki ga bo uredil investitor sam v dogovoru z upravljalcem in znašajo 1.802.308 EUR.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo gospodarsko javnoinfrastrukturo
+------------------------------------------------------------+
|Postavka         Skupni stroški v Obračunski stroški|
|                   EUR       v EUR|
+------------------------------------------------------------+
|1. Ureditev trga        1.380.300     1.380.300|
|2. Vodovod in fontana       104.004      104.004|
|3. Kanalizacija          181.900      181.900|
|4. Javna razsvetljava       136.104      136.104|
|5. Elektroenergetsko        33.600          |
|omrežje                           |
+------------------------------------------------------------+
|Skupaj             1.835.908     1.802.308|
+------------------------------------------------------------+
Skupni in obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 646.356 EUR po cenah julij 2009.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo
+------------------------------------------------------------+
|Obstoječa gospodarska javna        Skupni in  Delež|
|infrastruktura               obstoječi    |
|                       stroški    |
|                        v EUR    |
+------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje              224.659 34,76%|
|2. Vodovodno omrežje             113.117 17,50%|
|3. Kanalizacijsko omrežje          130.054 20,12%|
|4. Kolektivna infrastruktura na       109.876 17,00%|
|območju (parkirišča, zelenice,               |
|razsvetljava, ekološki otoki ...)              |
|5. Objekti in omrežja             59.781  9,25%|
|elektroenergetske infrastrukture              |
|6. Objekti in omrežja za            8.869  1,37%|
|telekomunikacijsko infrastrukturo              |
+------------------------------------------------------------+
|Skupaj                    646.356 100,00%|
+------------------------------------------------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse gospodarske javne infrastrukture na območju opremljanja, naštete v 6. členu, tako da zagotovi opremljenost zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Finančna sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture zagotavlja zavezanec – investitor v višini 1.802.308 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju. Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan komunalnega opremljanja območja je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije (PGD)        do 15.
                           8. 2009
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na  do 15.
zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni    8. 2009
opremi
– pridobitev gradbenega dovoljenja           30. 8.
                             2009
– začetek gradnje                    1. 9.
                             2009
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja   april
                            2011.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na gospodarsko javno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1,00.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno gospodarsko javno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo gospodarsko javno infrastrukturo
+---------------------------------------+
|Infrastruktura     Cp(ij)  Ct(ij)|
|           (EUR/m2) (EUR/m2)|
+---------------------------------------+
|1. Ureditev trga    746,108  59,943|
|2. Vodovod in fontana  56,218  4,517|
|3. Kanalizacija     98,324  7,899|
|4. Javna razsvetljava  73,570  5,911|
+---------------------------------------+
|Skupaj         974,220  78,270|
+---------------------------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov gospodarske javne infrastrukture, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno gospodarsko javno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe gospodarske javne infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo
+------------------------------------------------------------+
|Infrastruktura              Cp(ij)    Ct(ij)|
|                    (EUR/m2)   (EUR/m2)|
+------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje            121,437    9,756|
|2. Vodovodno omrežje           61,144    4,912|
|3. Kanalizacijsko omrežje        70,299    5,648|
|4. Kolektivna infrastruktura na     59,392    4,772|
|območju                           |
|5. Elektroenergetsko omrežje       32,314    2,596|
|6. Kanalizacija za            4,794    0,385|
|telekomunikacijska omrežja                 |
+------------------------------------------------------------+
|Skupaj                 349,380    28,069|
+------------------------------------------------------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za vso gospodarsko javno infrastrukturo so upoštevani na datum julij 2009.
16. člen
(zagotavljanje izgradnje gospodarske javne infrastrukture ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil gospodarsko javno infrastrukturo v predračunski vrednosti odmere komunalnega prispevka v višini 1.802.308 EUR za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo v višini 1.802.308 EUR.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same gospodarske javne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2009
Koper, dne 16. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area della “Piazza del Museo”
N.: 350-2/2009
Capodistria, lì 17 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – sent. della CC, 76/08 e 100/08 – sent. della CC), in virtù dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti dei programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), in ottemperanza del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 luglio 2009, ha approvato il
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area della “Piazza del Museo”
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona della Piazza del Museo a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana nel mese di luglio 2009.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato all’armonizzazione di costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista
– Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture a rete
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti
– Dei tempi di realizzazione
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione
– Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti negli strumenti urbanistici comunali ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti, da versarsi al comune da parte del committente / contribuente previo rilascio della concessione edilizia.
Articolo 4
(dati relativi alla zona soggetta all’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
La zona d’intervento ricade nel terreno fabbricabile sul quale si trovava il demolito edificio scolastico (vecchia scuola) e nel terreno fabbricabile non edificato della piazza. È prevista la sistemazione della piazza, la costruzione di un garage sotterraneo a servizio del futuro fabbricato con i pertinenti impianti infrastrutturali che interesseranno le seguenti particelle edificali: 66, 69/1, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2, 17/2 e 18, c.c. di Capodistria.
La zona d’intervento comprende il suolo su cui sorgeva il demolito edificio scolastico, il piazzale cittadino, le strade di accesso e gli spazi verdi.
II. INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
La zona d’intervento non è dotata delle opere d’urbanizzazione primaria, con, tuttavia, le infrastrutture a rete e quelle viarie presenti nelle immediate vicinanze, il che rende possibile un agevole allacciamento del futuro fabbricato, nel rispetto delle norme imposte dai singoli gestori di tali infrastrutture nelle rispettive autorizzazioni.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– sistemazione della piazza con la realizzazione di una fontana,
– rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche,
– illuminazione pubblica e
– rete idrica.
È prevista inoltre la costruzione della rete di distribuzione dell’energia elettrica e la rete delle telecomunicazioni, da realizzarsi da parte del committente d’intesa con i rispettivi gestori.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento, come illustrato negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio della zona d’intervento, calcolati in base ai prezzi in vigore in luglio 2009, ammontano a Euro 1.835.908 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico – finanziaria, come pure le spese di costruzione delle infrastrutture a rete. I costi di calcolo dell’intervento previsto sono diminuiti dei costi di realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica, eseguita dal committente d’intesa con il gestore, che ammontano a Euro 1.802.308.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+------------------------------------------------------------+
|Impianto         Costi complessivi Costi di calcolo|
|                  in EURO      in EURO|
+------------------------------------------------------------+
|1. Sistemazione della      1.380.300     1.380.300|
|piazza                           |
|2. Rete idrica e          104.004      104.004|
|fontana                           |
|3. Rete fognaria          181.900      181.900|
|4. Illuminazione          136.104      136.104|
|pubblica                          |
|5. Rete elettrica          33.600         |
+------------------------------------------------------------+
|Totale              1.835.908     1.802.308|
+------------------------------------------------------------+
I costi complessivi e quelli di calcolo, relativi all’infrastruttura a rete preesistente, conteggiati in base ai prezzi in vigore in luglio 2009, ammontano a EURO 646.356.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali preesistenti
+-------------------------------------------------------------+
|Impianto                    Costi  Quota|
|                    complessivi e    |
|                   quelli esistenti    |
|                       in Euro    |
+-------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale               224.659 34,76%|
|2. Rete idrica                113.117 17,50%|
|3. Rete fognaria               130.054 20,12%|
|4. Infrastruttura di uso collettivo      109.876 17,00%|
|a servizio della zona (parcheggi,              |
|verde pubblico, illuminazione,                |
|isole ecologiche, ecc.)                   |
|5. Impianti e rete elettrica          59.781  9,25%|
|6. Impianti e rete delle            8.869  1,37%|
|telecomunicazioni                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Totale                    646.356 100,00%|
+-------------------------------------------------------------+
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione a servizio della zona d’intervento, così come riportate nell’articolo 6, affinché sia garantito l’attrezzamento previsto dei terreni con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione nell’importo di Euro 1.802.308, mediante stipulazione del contratto di realizzazione delle suddette opere.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 10
(piano cronologico)
Le opere d’urbanizzazione di cui al presente decreto, saranno realizzate come segue:
– predisposizione della documentazione progettuale entro
                          15. 8.
                          2009
– acquisizione del diritto di proprieta e di altri entro
diritti reali sulle particelle catastali      15. 8.
interessate dalla realizzazione delle opere     2009
d’urbanizzazione
– rilascio della concessione edilizia        30. 8.
                          2009
– inizio dei lavori                 1. 9.
                          1009
– collaudo tecnico e rilascio del certificato di  aprile
agibilita                      2011.
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi dei fabbricati che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri manufatti previsti.
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1,00.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+-----------------------------------------------------------+
|Impianto          Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)|
+-----------------------------------------------------------+
|1. Sistemazione della piazza    746,108     59,943|
|2. Rete idrica e fontana       56,218      4,517|
|3. Rete fognaria           98,324      7,899|
|4. Illuminazione pubblica      73,570      5,911|
+-----------------------------------------------------------+
|Totale               974,220     78,270|
+-----------------------------------------------------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione in considerazione della stima dei costi che comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali, simili a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+------------------------------------------------------------+
|Impianto                Cp (ij)    Ct (ij)|
|                   (EUR/m2)   (EUR/m2)|
+------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale            121,437     9,756|
|2. Rete idrica             61,144     4,912|
|3. Rete fognaria            70,299     5,648|
|4. Infrastruttura di uso        59,392     4,772|
|collettivo                         |
|5. Rete elettrica            32,314     2,596|
|6. Canalizzazione per impianti      4,794     0,385|
|delle                            |
|telecomunicazioni                      |
+------------------------------------------------------------+
|Totale                 349,380    28,069|
+------------------------------------------------------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore nel mese di luglio 2009.
Articolo 16
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione il committente costruirà a proprie spese gli impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione nel valore preventivato del relativo onere pari a Euro 1.802.308, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, della quota dell’onere di urbanizzazione dovuto equivalente a Euro 1.802.308.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 18
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 350-2/2009
Capodistria, lì 16 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost