Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2941. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, stran 8900.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper
Št. 122-82/2009
Koper, dne 17. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41.b in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08), 3. člena Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 35/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. julija 2009 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javna služba pomoči družini na domu obsega socialno oskrbo na domu (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se podrobneje določajo predmet, pogoji, merila in postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe, sklenitev koncesijske pogodbe, njeno izvajanje, prenehanje in odvzem koncesije, plačilo koncesionarju in njegove obveznosti.
3. člen
Koncedent je Mestna občina Koper, ki s tem odlokom podeljuje koncesijo za izvajanje javne službe za območje celotne Mestne občine Koper.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe po zakonu, podzakonskih predpisih in tem odloku ter je izbrana za opravljanje javne službe na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki javne službe so upravičenci, opredeljeni v predpisu, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev in Odloku o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper.
II. PREDMET KONCESIJE
4. člen
Predmet koncesije je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Javna služba obsega storitve navedene v predpisu, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev in Odloku o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
5. člen
Javno službo lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da bo z dnem začetka izvajanja javne službe prevzel v delovno razmerje vse zaposlene, ki so to javno službo do tega dne opravljali pri zadnjem izvajalcu,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
6. člen
Ponudnik mora kot dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena predložiti naslednje:
– izjavo ponudnika o registraciji pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter izjavo ponudnika, da bo z dnem začetka izvajanja javne službe prevzel v delovno razmerje vse zaposlene, ki so to javno službo do tega dne opravljali pri zadnjem izvajalcu,
– podroben program dela izvajanja javne službe za obdobje petih let, iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od dne začetka izvajanja javne službe z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo podaljšanja,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialno varstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialno varstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialno varstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti,
– izračun cene, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Koncedent v javnem razpisu določi vsa dokazila, ki jih mora ponudnik priložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
IV. MERILA ZA IZBOR
7. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro,
– program dela,
– reference ponudnika.
Način točkovanja meril in njihov vpliv na odločitev o izbiri se določi v razpisni dokumentaciji.
Kolikor bo ponujena cena iz prve alinee prvega odstavka tega člena višja od cene zadnjega izvajalca javne službe, ali v primeru drugih utemeljenih razlogov, si koncedent pridržuje pravico, da koncesije ne podeli.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
8. člen
Postopek podelitve koncesije se prične na podlagi sklepa župana, v katerem se določi:
– besedilo javnega razpisa,
– rok za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega razpisa,
– najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), od katere mora biti vsaj en član zaposlen pri koncedentu,
– naloge komisije.
9. člen
Javni razpis, katerega besedilo mora vsebovati vse sestavine, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Komisija je pooblaščena za vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih ponudb in medsebojno primerjavo ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo.
11. člen
Komisija odpre prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih zahtev, organ pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom zavrže.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve iz prejšnjega odstavka, pridobi komisija mnenje socialne zbornice.
Komisija najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravi pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije.
12. člen
Na podlagi izvedenega javnega razpisa se podeli koncesijo po postopku, kot ga določajo zakon in podzakonski predpisi, razen v primeru, določenem v 7. členu tega odloka.
Koncesijo z upravno odločbo podeli občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
O vseh ponudbah se izda ena odločba, s katero se podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku, določi čas trajanja koncesije in določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo v skladu z javnim razpisom ter zavrne neuspešne ponudbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
13. člen
Koncedent in koncesionar po pravnomočnosti odločbe skleneta koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan.
14. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja o izvajanju koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
15. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
VII. IZVAJANJE KONCESIJSKE POGODBE IN PRENEHANJE TER ODVZEM KONCESIJE
16. člen
Koncesija preneha:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogodbi ne začne izvajati javne službe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, odločbo in pogodbo o koncesiji;
– če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v okviru nadzora nad izvajanjem koncesije;
– če je zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja koncesionarja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,
– če se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– če se koncesionar odpove koncesiji,
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na pravnega naslednika.
Koncedent in koncesionar lahko kadarkoli sporazumno razvežeta sklenjeno pogodbo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Koncesionar lahko brez utemeljenega razloga koncesijsko pogodbo odpove s 6 mesečnim odpovednim rokom.
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali ko to dejavnost začne izvajati novi koncesionar, vendar največ za obdobje, ki ga določa zakon.
17. člen
Občinski organ, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo odvzame koncesijo v primerih, določenih v 1. do 7. alinei prejšnjega člena.
Pristojni organ koncedenta pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev, slabega finančnega stanja ali za sporazumno spremembo oziroma razvezo pogodbe, in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
Če v določenem roku koncesionar ne odpravi kršitev, slabega finančnega stanja ali ne pride do sporazumne spremembe oziroma razveze pogodbe, pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame koncesijo.
Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
18. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe in javne službe spremlja pristojni organ koncedenta iz 12. člena tega odloka.
VIII. PLAČILO KONCESIONARJU IN NJEGOVE OBVEZNOSTI
19. člen
Sredstva za zagotavljanje javne službe na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ali drugih javnih sredstev, s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in podzakonski predpisi.
20. člen
Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
21. člen
Na podlagi predloga koncesionarja poda k ceni storitve soglasje Župan, praviloma enkrat letno. Predlog cene storitve mora biti pripravljen v skladu s predpisi iz prejšnjega člena.
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar skleneta letno pogodbo o financiranju.
22. člen
Koncesionar je dolžan koncedentu sproti poročati o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje javne službe, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan koncedentu enkrat letno do konca marca predložiti letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje javne službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Kolikor določeni pogoji in postopki niso opredeljeni s tem odlokom, se za njihovo izvajanje in reševanje upoštevajo določila Zakona o socialnem varstvu in podzakonskih predpisov.
24. člen
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja, izbranega na javnem razpisu, izvaja javno službo dosedanji izvajalec.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-82/2009
Koper, dne 16. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul rilascio della concessione per l’esercizio del servizio pubblico di assistenza familiare a domicilio nel Comune città di Capodistria
N. 122-82/2009
Capodistria, lì 17 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 42, 43 e 99 della Legge sull'assistenza sociale (Gazzetta uff. della RS, n. 3/07 ZSV-UPB2), in virtù Del regolamento sugli standard e norme in vigore per i servizi di assistenza sociale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/04 e 113/08), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto sull’organizzazione e sull’esercizio del servizio di assistenza familiare a domicilio nel Comune città di Capodistria (G. U. della RS, n. 35/09) e per effetto dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 luglio 2009, ha approvato il
D E C R E T O
sul rilascio della concessione per l’esercizio del servizio pubblico di assistenza familiare a domicilio nel Comune città di Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il servizio pubblico di assistenza familiare a domicilio consiste nella prestazione dell’assistenza sociale a domicilio (di seguito denominato: servizio pubblico).
Articolo 2
Con il presente decreto si regolano l’oggetto, i requisiti, i criteri e la procedura di assegnazione della concessione per l’esercizio del servizio pubblico, la conclusione del contratto di concessione, l’attuazione di tale contratto, la cessazione e la decadenza della concessione, il pagamento al concessionario e gli obblighi del medesimo.
Articolo 3
Con il presente decreto, il concedente – Comune città di Capodistria – assegna la concessione per l’esercizio del servizio pubblico nell’intero territorio comunale.
Il concessionario è una persona giuridica o fisica in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio del servizio pubblico ai sensi della legge, dei decreti attuativi e del presente decreto, al quale è stata affidata la concessione per l’esercizio di tale servizio in base al rispettivo concorso pubblico.
Sono utenti del servizio pubblico gli aventi diritto definiti nella normativa disciplinante gli standard dei servizi di assistenza sociale e nel Decreto sull’organizzazione e sull’esercizio del servizio pubblico di assistenza familiare a domicilio nel Comune città di Capodistria.
II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 4
È oggetto della concessione l'assistenza sociale all’avente diritto in caso d'invalidità, età avanzata ed in altri casi in cui l'assistenza sociale a domicilio può sostituire l'assistenza nei relativi istituti. Il servizio pubblico comprende le attività riportate nella normativa disciplinante gli standard dei servizi di assistenza sociale e nel Decreto sull’organizzazione e sull’esercizio del servizio pubblico di assistenza familiare a domicilio nel Comune città di Capodistria.
III. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Articolo 5
Il servizio pubblico può essere esercitato da un concessionario che possiede i seguenti requisiti:
– È una persona fisica o giuridica nella Repubblica di Slovenia, iscritta nel registro per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione ovvero una succursale della persona giuridica straniera abilitata allo svolgimento di tale attività ed iscritta nel registro nella Repubblica di Slovenia,
– Dispone di beni immobili / mobili / attrezzature / materiali strumentali allo svolgimento del servizio pubblico, del personale qualificato e di mezzi idonei, stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi disciplinanti l’esercizio del servizio pubblico,
– Dalla data di avvio del servizio pubblico assumerà tutti i dipendenti del precedente prestatore di tale servizio pubblico,
– Ha fornito un programma di lavoro dettagliato per l’esercizio del servizio pubblico,
– Garantisce che il servizio pubblico fornito sarà professionale e di qualità,
– Possiede idonei mezzi economici e finanziari.
Articolo 6
Al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente, l’offerente è tenuto a presentare quanto segue:
– Dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro dell’organo competente della Repubblica di Slovenia per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione,
– Dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando e di acconsentire affinché i dati scaturenti dalla documentazione tenuta presso il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali siano utilizzati ai fini del presente bando di concorso e che all’occorrenza tali dati vengano verificati presso l’organo nazionale competente per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione bandita,
– Dichiarazione attestante il pagamento del parere commissione alla camera sociale,
– Schema organizzativo con l’indicazione del numero e della struttura dei dipendenti previsti, le rispettive qualifiche professionali e la dichiarazione con la quale l’offerente si impegna ad assumere, dalla data di avvio del servizio pubblico, tutti i dipendenti del precedente prestatore di tale servizio pubblico,
– Programma di lavoro dettagliato per l’esercizio del servizio pubblico nel periodo di cinque anni, dal quale si evince il conseguimento degli obiettivi prefissati dal vigente programma nazionale nel campo dell’assistenza sociale,
– Gestione finanziaria nel periodo quinquennale a decorrere dall’inizio dell’erogazione del servizio pubblico con le proiezioni dei flussi finanziari in conformità con il principio contabile sloveno 26, variante I,
– Dichiarazione di proprietà dei locali corredata dei dati sul bene immobile conformi all’iscrizione tavolare, con allegato il contratto di proprietà, oppure l’attestazione di affitto del fabbricato o del locale con allegato il relativo contratto od il contratto di leasing del fabbricato o del locale a tempo indeterminato con termine di preavviso non inferiore ad 1 anno, oppure a tempo determinato di almeno cinque anni, con possibilità di proroga,
– Documentazione di progetto del fabbricato o dei locali che dimostri il possesso dei requisiti tecnici minimi richiesti per l’esercizio dei servizi di assistenza sociale (permesso di agilità ai sensi della legge sulla costruzione dei fabbricati oppure domanda di rilascio del permesso di agilità dell’immobile destinato all’esercizio dei servizi di assistenza sociale oppure almeno al concessione edilizia del fabbricato destinato all’esercizio del servizio di assistenza sociale, corredata del progetto finalizzato al rilascio di tale concessione con indicata la disposizione degli arredi previsti),
– Attestazioni di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria,
– Calcolo del presso effettuato secondo metodi di formazione dei prezzi dei servizi di assistenza sociale.
Nel disciplinare di gara, il concedente definisce la documentazione comprovante il possesso, da parte dell’offerente, dei requisiti di cui al comma precedente.
IV. CRITERI DI SELEZIONE
Articolo 7
La scelta del concessionario avviene in considerazione dei seguenti criteri:
– Prezzo orario del servizio cena,
– Programma di lavoro,
– Referenze dell’offerente.
Nel disciplinare di gara vengono definite le modalità di attribuzione dei punteggi in base ai singoli criteri ed il rispettivo impatto sulla decisione.
Il concedente si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione qualora il prezzo di cui al precedente primo comma, primo alinea, sia superiore a quello praticato dal precedente prestatore del servizio pubblico oppure se sussistono altre ragioni motivate.
V. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 8
La procedura di affidamento della concessione viene avviata a seguito della delibera del Sindaco, nella quale sono definiti:
– Il testo del bando di gara pubblica,
– Il termine di predisposizione della documentazione del bando pubblico e la pubblicazione di questo ultimo,
– La commissione tecnica composta di non meno di tre membri (nel seguito denominata: commissione), di cui almeno uno deve essere dipendente del concedente,
– I compiti della commissione.
Articolo 9
Il bando di gara pubblico, il cui contenuto deve essere conforme alle disposizioni della legge e dei rispettivi decreti attuativi, va pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Articolo 10
La commissione è autorizzata a condurre la procedura di apertura pubblica delle offerte, ad effettuare l’esame tecnico delle offerte pervenute e la valutazione comparativa delle stesse, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente decreto e nella documentazione del bando.
Articolo 11
La commissione procede all’apertura delle offerte pervenute entro il termine massimo di 30 giorni dal termine di chiusura del bando. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i soggetti partecipanti al bando.
La commissione verifica se la singola offerta sia pervenuta entro la data e l’ora stabilite, se l’offerente possiede i requisiti richiesti, se è corredata di tutti i documenti previsti nel disciplinare di gara. Il mancato adempimento di uno qualsiasi dei termini o condizioni previste comporta il rigetto dell’offerta con apposita deliberazione accolta dall’organo competente per l’affidamento della concessione.
La commissione si rivolge alla camera sociale per un parere in merito a ciascuna offerta che soddisfi i criteri di cui sopra.
Entro 60 giorni al massimo dall’acquisizione del parere da parte della camera sociale ovvero decorso il termine di presentazione di tale parere, la commissione effettua l’esame e la valutazione delle offerte perfezionate in base ai criteri pubblicati ed in considerazione del parere della camera sociale se fornito, e formula la proposta di aggiudicazione della concessione.
Articolo 12
La concessione viene affidata in seguito al bando di gara pubblico, secondo la procedura stabilita dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, fatta eccezione del caso previsto dall’articolo 7 del presente decreto.
L’organo comunale, competente per l’assistenza sociale, affida la concessione mediante decisione amministrativa.
Viene emessa una sola decisione, con la quale si aggiudica la concessione al miglior offerente, si definisce la durata della concessione ed il termine entro il quale l’aggiudicatario della concessione è tenuto a concludere il contratto di concessione come dal relativo bando di gara, e si respingono le offerte ritenute non congrue.
Avverso la decisione di aggiudicazione della concessione non è ammesso ricorso; è possibile tuttavia proporre il contenzioso amministrativo.
VI. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Articolo 13
Dopo la data in cui sarà divenuta efficace ed esecutiva la decisione di aggiudicazione. Il concedente ed il concessionario stipulano il contratto di concessione. Per l’amministrazione concedente tale contratto sarà sottoscritto dal Sindaco.
Articolo 14
Nel contratto di concessione il concedente ed il concessionario regolano i rapporti reciproci ed i rapporti con gli utenti, ed in particolare:
– Il genere e l’entità del servizio oggetto della concessione,
– L’inizio della concessione,
– Durata del contratto di concessione,
– Prezzo ovvero modalità di valutazione dei servizi,
– Mezzi assicurati dal concedente al fine di consentire al concessionario l’erogazione dei servizi oggetto della concessione, e modo di finanziamento,
– Obbligo e modo di relazionare del concessionario sull’attuazione della concessione,
– Obblighi del concessionario nei confronti degli utenti,
– Sanzioni contrattuali per le ipotesi di inadempimento o irregolarità nell’attuazione della concessione,
– Modalità di controllo finanziario, tecnico ed amministrativo, esercitato dal concedente,
– Modificazione del contratto di concessione ovvero del rapporto di concessione,
– Cessazione del rapporto concessorio ed eventuale proroga del rispettivo contratto,
– Obblighi del concessionario in caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione,
– Altre disposizioni rilevanti per la determinazione e l’esercizio del servizio oggetto della concessione.
Articolo 15
Il contratto di concessione è concluso per un periodo di tempo determinato di 10 anni con possibilità di proroga ai sensi della normativa disciplinante tale settore.
VII. ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, CESSAZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Articolo 16
La concessione cessa:
– Se il concessionario non firma il contratto di concessione entro il termine stabilito dal concedente nella rispettiva decisione di aggiudicazione e non prorogato dal medesimo ai sensi della legge;
– Se il concessionario non inizi ad erogare il servizio pubblico entro il termine fissato nel contratto di concessione;
– Se il concessionario non eserciti il servizio pubblico nel rispetto della normativa, della decisione e del contratto di concessione;
– Qualora il concessionario non si attenga ai provvedimenti emessi nell’ambito del controllo sull’attuazione della concessione;
– Nel caso in cui le difficoltà finanziarie del concessionario, il suo elevato tasso di indebitamento, il protrarsi delle perdite di gestione, la divergenza tra la situazione finanziaria del concessionario e quella riportata nella proiezione prodotta nell’ambito dell’offerta, od altri motivi di ordine finanziario inducano a ritenere che il concessionario non sarà in grado di svolgere propriamente l’attività oggetto della concessione;
– Qualora la riduzione del fabbisogno di servizi oggetto della concessione imponga una variazione dell’entità del servizio di cui sopra che si traduce in una modifica al contratto di concessione o nella risoluzione di questo ultimo, sulla quale, però, il concessionario ed il concedente non riescono ad accordarsi;
– Se il concessionario non presenti più l’idoneità a svolgere l’attività dedotta in concessione;
– Se il concessionario rinuncia alla concessione;
– In caso di scadenza del termine pattuito nel contratto di concessione;
– Per cessazione del concessionario, salvo in caso di passaggio della concessione al suo successore legale.
Il concedente ed il concessionario hanno la facoltà di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo.
Il concessionario può senza giustificato motivo denunciare il contratto di concessione con un preavviso di 6 mesi.
In caso di cessazione della concessione, fatti salvi i casi previsti dalla legge, il concessionario è tenuto ad esercitare l’attività oggetto della concessione alle condizioni previste nel relativo contratto, fino al momento in cui il concedente provveda affinché tale attività sia svolta dall’ente pubblico oppure dal nuovo concessionario. Il periodo in questione non può comunque superare la durata prevista dalla legge.
Articolo 17
L’organo comunale, competente per il rilascio della concessione, ne dispone la decadenza tramite delibera, nei casi previsti dal primo al settimo alinea dell’articolo precedente.
L’organo competente del concedente avverte per iscritto il concessionario della sussistenza di motivi di decadenza della concessione e fissa il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre rimedio alle inadempienze, a risolvere la difficile situazione finanziaria oppure a modificare o sciogliere il contratto avvertendolo che in caso contrario procederà al ritiro della concessione.
Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il concessionario non ponga rimedio alle inadempienze, non risolva la difficile situazione finanziaria o non accetti la modifica o lo scioglimento del contratto, l’organo competente del concedente rilascia d’ufficio la decisione di ritiro della concessione. Avverso la decisione di ritiro della concessione non è ammesso il ricorso; è possibile tuttavia proporre il contenzioso amministrativo.
Articolo 18
Il controllo sull’attuazione del contratto di concessione e sull’esercizio del servizio pubblico sono affidati all’organo competente del concedente di cui all’articolo 12 del presente decreto.
VIII. PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO E GLI OBBLIGHI DEL MEDESIMO
Articolo 19
Il finanziamento del servizio pubblico concesso avviene attraversi i fondi di bilancio o quelli reperiti da altre fonti pubbliche, i pagamenti degli assistiti o di altri soggetti previsti dalla legge e dai decreti attutivi.
Articolo 20
Il concedente assicura al concessionario i fondi del bilancio destinati a coprire i costi del servizio, come previsto dalla legge e dalla norma che specifica la metodologia di calcolo dei prezzi dei servizi di assistenza sociale.
Articolo 21
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo precedente, il concessionario formula la proposta del prezzo del servizio sottoponendola, di regola una volta l’anno, all’approvazione del Sindaco.
Al fine di assicurare i mezzi necessari per l’erogazione del servizio, il concedente ed il concessionario concludono il contratto annuale di finanziamento.
Articolo 22
Il concessionario ha l’obbligo di informare tempestivamente il concedente dei fatti e degli eventi che potrebbero influire sull’esercizio del servizio pubblico, quali ad esempio importanti cambiamenti riguardanti il personale, accadimenti imprevisti, incidenti e simili.
Una volta l’anno, entro la fine di marzo, il concessionario è tenuto a sottoporre al concedente la relazione annuale contenente lo stato patrimoniale, il bilancio dei profitti e delle perdite corredato dei necessari allegati, come pure il rapporto di gestione attinente all’esercizio del servizio pubblico.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
Per i requisiti e le procedure non previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni della Legge sull’assistenza sociale e dei rispettivi decreti attuativi.
Articolo 24
Nel periodo che precede la data di avvio del servizio pubblico da parte del concessionario scelto con una gara, tale servizio è esercitato dal prestatore attuale.
Articolo 25
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 122-82/2009
Capodistria, lì 16 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost