Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2954. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 29 S7 - Tržič - Cimper, stran 8958.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je župan Občine Tržič dne 13. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 29 S7 - Tržič - Cimper
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja z oznako 29 S7 - Tržič - Cimper skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Pobudo za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta oziroma zazidalnega načrta (sedaj OPPN) za ureditveno območje 29 S7 - Tržič - Cimper so podali lastniki zemljišč po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) v letu 2001, s katerim se je za območje ZN določilo ureditveno območje 29 S7 Tržič - Cimper, na katerem je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš z vso potrebno komunalno opremo, saj gre za komunalno neopremljena zemljišča.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN 29 S7 ZN Tržič - Cimper, kjer je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, se nahaja na severnem delu naselja mesta Tržič in severovzhodno od stare ceste na Ljubelj. Južno je območje urejanja, ki se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič. Na severu, zahodu in vzhodu meji na kmetijska in gozdna zemljišča (hribovite površine). Zemljišča v območju OPPN niso opremljena s komunalno opremo. Meja območja OPPN je določena v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) in obsega zemljišča parc. št.: 443/1, 442, 441, 438, 439, del 434, 435, 436/1, 436/2, 437 in 445 k.o. Tržič. Območje posega zajema še občinsko cesto par. št. 661, ki bo rekonstruirana v napajalno cesto območja in parc. št. 443/5 na kateri je zgrajen Lovski dom, ki pa se izvzame iz območja pozidave.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica M. Vadnova 5, Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, Kranj
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj
5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica M. Vadnova 3, Kranj
6. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica M. Vadnova 13, Kranj
7. Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, Tržič
8. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
9. Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave osnutka OPPN ali v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, izhodišča iz Strategije razvoja Občine Tržič, podatke o prostoru, podatke o obstoječi komunalni opremi naselja Tržič in rešitve iz izdelanih razvojnih projektov s področja gospodarske infrastrukture.
V postopku priprave osnutka OPPN se zagotovijo vse potrebne strokovne podlage, predvsem pa geološko poročilo s predlogom temeljenja objektov zaradi relativno strmega terena, zlasti če to izhaja iz načrtovanih arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev, ki jih je potrebno obravnavati v okviru izdelave OPPN, ali če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Ocenjuje se, da bo pri opremljanju stavbnih zemljišč predmetnega območja urejanja s komunalno opremo iz 71. člena ZPNačrt, za katero je predvideno, da jo bodo morali investitorji zgraditi v celoti v skladu s pogodbo o opremljanju iz 78. člena ZPNačrt, problematično zlasti odvajanje odpadnih voda in padavinskih voda s strešin in z vseh utrjenih površin, kakor tudi ureditev predvidene dostopne ceste.
Sočasno s pripravo osnutka OPPN je zato potrebno izdelati na stroške investitorjev oziroma lastnikov zemljišč v območju urejanja osnutek programa opremljanja za navedeno ureditveno območje skladno z določbami Pravilnika o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07). Rešitve glede priključevanja predvidenih stanovanjskih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (ceste) oziroma na obstoječo komunalno opremo naselja Tržič morajo biti določene v OPPN in povzete iz projektne dokumentacije, ki bo skladno s četrtim odstavkom 17. člena Pravilnika o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) upoštevana pri izdelavi programa opremljanja za OPPN.
Sprejeti odlok o programu opremljanja za OPPN bo osnova za sklenitev pogodbe o opremljanju iz 78. člena ZPNačrt, na podlagi katere bodo investitorji zgradili celotno komunalno opremo za zemljišča, na katerih nameravajo graditi, in s tem v naravi plačali komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki so jo sami zgradili.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena najkasneje do konca septembra 2009. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v roku enega meseca po pridobitvi smernic. Nadaljnji sprejem predloga OPPN poteka v rokih, ki so skladni z določili 60. in 61. členom ZPNačrt.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Vse finančne obveznosti priprave OPPN so strošek lastnikov zemljišč.
8.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2009-34
Tržič, dne 13. julija 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost