Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2950. Odlok o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci, stran 8951.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJPZ), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US: U-I-250/00-14, 51/24, 26/05 – UPB1, 118/06 (9/07 – popr.), 27/07 – UPB2, 70/08 – popravek in 51/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odl. US U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 25. seji dne 23. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o oskrbi s toplotno energijo v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe oskrbe javnih in zasebnih porabnikov v Občini Puconci s toplotno energijo (distribucije toplote-termin uporablja EZ) še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka tudi koncesijski akt.
2. člen
(pojmi)
Posamezni pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– toplovodno omrežje je omrežje za distribucijo toplotne energije in ga sestavljajo primarno toplovodno omrežje, sekundarno toplovodno omrežje, priključni toplovodi in toplotne postaje,
– primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka od proizvajalca toplotne energije do posameznih delov naselja, na območju katerih se izvaja javna služba,
– sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od primarnega toplovodnega omrežja do posameznih stanovanjskih hiš in drugih priključnih mest uporabnikov oziroma območij,
– priključni toplovodi so odcepi od sekundarnega omrežja do toplotnih postaj,
– toplotna postaja je naprava za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav in je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov,
– uporabniške naprave so vse naprave izven toplotne postaje, ki so v lasti ali posesti uporabnika in s katerimi upravlja uporabnik ter so namenjene prenosu, razvodu, regulaciji ali zapori dovoda toplotne energije v objektu uporabnika.
3. člen
(obseg javne službe)
Dejavnost oskrbe s toplotno energijo se skladno s tem odlokom v Občini Puconci opravlja kot javna služba in obsega:
– izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja,
– priključevanje uporabnikov na toplovodno omrežje in
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov.
Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo izgradnjo, upravljanje, razvoj in vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja toplovodnega omrežja ter vodenje katastra toplovodnega omrežja.
Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so potrebni za zagotavljanje prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljane in prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
4. člen
(način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba oskrbe s toplotno energijo (v nadaljevanju: javna služba) se v Občini Puconci (v nadaljevanju: občina) izvaja na podlagi podelitve koncesije (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se na podlagi tega odloka izvaja na posameznih območjih občine. Območja izvajanja javne službe se glede na izražen interes potencialnih uporabnikov iz 6. člena tega odloka določi z razpisom za podelitev koncesije.
6. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na posameznih območjih, ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna.
II. KONCESIJA
7. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 3. členu tega odloka.
8. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– zagotovi dobavo toplote z lastnimi kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem toplote,
– zadovoljuje zakonske pogoje za opravljanje energetske dejavnosti glede na velikost toplotnega sistema, ki je predmet razpisa,
– predloži poslovni načrt toplotnega sistema in
– predloži predlog tarifnega sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi podzakonskimi predpisi.
9. člen
(javna pooblastila)
Koncesionar ima javna pooblastila v skladu z 48. in 71. členom Energetskega zakona.
Pristojnost iz prvega odstavka se nanaša na območja izvajanja javne službe.
10. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakoni in predpisi občine.
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki sodijo v okvir izvajanja javne službe, pripravi koncesionar ob sodelovanju strokovnih služb občinske uprave, potrdi pa jih Občinski svet Občine Puconci.
Splošni pogoji urejajo odnose med koncedentom, koncesionarjem in uporabnikom ter določajo pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja in uporabnika toplote za:
1. koncesionarjeve toplotne naprave,
2. uporabnikove toplotne naprave,
3. priključitev na toplovodno omrežje,
4. sklepanje pogodb o dobavi toplote,
5. evidenco uporabnikov,
6. dobavo in kakovost toplote,
7. merilno mesto, merilne naprave in ugotavljanje dobavljenih količin toplote,
8. reklamacije dobave toplote,
9. neupravičen odjem toplote,
10. ustavitev dobave toplote,
11. koncesionarjeve obveznosti,
12. uporabnikove obveznosti ter
13. prehodne in končne določbe.
11. člen
(vrsta in obseg monopola)
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območjih za katera mu je podeljena koncesija v skladu s tem odlokom.
12. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 12 let in ne daljši od 20 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi in zakonskimi določili, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v novi koncesijski pogodbi.
Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
13. člen
(javni razpis in izbor koncesionarja)
Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 3. člena tega odloka izbere koncendent na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– vir ogrevanja, ki ga predpiše koncedent,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih ali ustnih informacij med razpisom.
14. člen
(postopek javnega razpisa)
Javni razpis se izvede v skladu z zakonskimi določili za podelitev koncesije.
Koncedent po opravljenem ocenjevanju ponudb, na podlagi meril določenih v javnem razpisu, izbere najugodnejšega ponudnika.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni na naslov ponudnika prispela vsaj ena veljavna ponudba, v skladu z zakonodajo.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Koncedent si pridružuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.
15. člen
(kriteriji za izbor koncesionarja)
Pri odločanju o izbiri koncesionarjev se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
1. ponudbena cena toplotne energije in ostali stroški,
2. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
3. reference,
4. druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
16. člen
(komisija)
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi posebna komisija za izvedbo posameznega razpisa, ki jo imenuje župan, v roku enega meseca po objavi tega odloka. Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga da v potrditev županu. Po potrditvi izda upravni organ občine upravno odločbo.
Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi določil Zakona o splošnem upravnem postopku v roku 15 dni po prejemu odločbe o izbiri vloži pritožbo na Občino Puconci. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.
17. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbranim ponudnikom koncesijsko pogodbo.
IV. IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE TOPLOVODNEGA OMREŽJA
18. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan v roku določenem z razpisom zgraditi ustrezen toplotni sistem na območjih, za katera je dodeljena koncesija za izvajanje javne službe. Obseg toplotnega sistema in način financiranja izgradnje objektov in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih izgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se v koncesijski pogodbi dogovorita za način obračunavanja amortizacije toplotnega sistema.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega omrežja je koncesionar dolžan ravnati po načelu najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je koncesionar dolžan sodelovati koncedentom v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
Koncedent lahko koncesionarju s koncesijsko pogodbo preda morebitno projektno dokumentacijo za izgradnjo toplotnega sistema z že pridobljenimi dovoljenji vred.
19. člen
(vzdrževanje in preskušanje toplotnega sistema toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje toplotnega sistema in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplotnem sistemu. V ta namen mora koncesionar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim subjektom dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom usposobljenih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na toplotnem sistemu in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
20. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskriminacije.
21. člen
(priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo drugega odstavka tega člena.
Soglasje uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično izvedljiva, izda v upravnem postopku koncesionar.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo županu, ki odloči o njegovi pravici in koncesionarju naloži ustrezno ravnanje.
22. člen
(uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
23. člen
(prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in splošnimi pogoji na podlagi izdane upravne odločbe.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
24. člen
(poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju za izvajanje javne službe, za katero je podeljena koncesija občine, zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje od ostalih dejavnosti koncesionarja.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
25. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesij)
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
26. člen
(financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe iz državnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
27. člen
(tarifni sistem)
Dobavljena toplotna energija toplota se obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme koncesoinar s soglasjem Občinskega sveta Občine Puconci.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe v okviru tarifnega sistema določi koncesionar s soglasjem Občinskega sveta Občine Puconci.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
28. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo,
– z razdrtjem,
– z odkupom koncesije,
– odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije
– s prevzemom koncesije v režijo,
– v primeru stečaja koncesionarja.
29. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če koncesionar večkrat huje krši določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja toplotnega sistema po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ne vodi svojega poslovanja skladno s prvim odstavkom 24. člena,
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
– če koncesionar več ne izpolnjuje pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitev.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
30. člen
(odkup koncesije)
Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi na podlagi odkupa koncesije.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja preide toplotni sistem v upravljanje koncedenta, z vso opremo in dokumentacijo, na ravni, ki omogoča obvladovanje sistema.
Koncesionar je v primeru prenosa toplotnega sistema v last koncedenta upravičen do neamortiziranega dela vloženih sredstev.
Podrobnejša vprašanja prevzema toplotnega sistema iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2009
Puconci, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.