Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, stran 8914.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel naslednji
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
20. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L–3 Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/00, 54/09 – obvezna razlaga) določa, da v območju urejanja L3I/1, morfološka enota 5A/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji: »dovoljena je gradnja objektov, namenjena šolski dejavnosti ter vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov. Novogradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena. Dovoljene so nadzidave, dozidave in novogradnje objektov za potrebe šole, kolikor se teh potreb ne da zadovoljiti v okviru obstoječega objekta.«
Arhitekt Ernst, d.o.o., Ulica Alme Karlin 1, 3000 Celje, je dal pobudo, po pooblastilu investitorja Nefrodial, d.o.o., Dobrava 14, 3214 Zreče, da se 20. člen odloka spremeni tako, da se v skladu s Odlokom o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292-3/03), ki za to območje predvideva podrobnejšo namensko rabo z oznako C – površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo, omogoči izgradnjo tudi drugih tovrstnih objektov.
2. Območje sprememb
Okvirno območje sprememb odloka zajema zemljišča s parc. št. 596/3, 596/6, 596/21, 600/2, 600/3, 601/1, 601/7, 601/8, vse k.o. Log.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi in financira Občina Log - Dragomer.
4. Roki za pripravo sprememb odloka
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 31. 7. 2009,
– pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje: 15 dni,
– dopolnitev osnutka: 3 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava: 15 dni,
– priprava predloga osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 3 dni,
– pridobitev mnenj: 15 dni,
– potrditev predloga sprememb in dopolnitev odloka: 31. 8. 2009.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti, so:
1. Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.,
2. Občina Log - Dragomer,
3. drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka izkazala potreba.
6. Objava
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-3/2009
Dragomer, julij 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost