Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2927. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 8777.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|     Kazalnik      |Organ, pristojen | Obdobje, ki |
|               |  za pripravo  | se upošteva |
|               |  podatkov   | pri izračunu |
|               |         |  kazalnika |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|               |         |       |
|1. Kazalniki razvitosti   |         |       |
|občine:           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|bruto dodana vrednost    |Agencija     |2006 in 2007 |
|gospodarskih družb na    |Republike    |       |
|zaposlenega         |Slovenije za   |       |
|               |javnopravne   |       |
|               |evidence in   |       |
|               |statistiko    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|osnova za dohodnino na    |Davčna uprava  |2006 in 2007 |
|prebivalca občine      |Republike    |2006 in 2007 |
|               |Slovenije    |       |
|               |Statistični urad |       |
|               |Republike    |       |
|               |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|število delovnih mest na   |Statistični urad |2007 in 2008 |
|število delovno aktivnega  |Republike    |       |
|prebivalstva občine     |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|               |         |       |
|2. Kazalniki ogroženosti   |         |       |
|občine:           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|indeks staranja prebivalstva |Statistični urad |2007 in 2008 |
|občine            |Republike    |       |
|               |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|stopnja registrirane     |Statistični urad |2007 in 2008 |
|brezposelnosti na območju  |Republike    |       |
|občine            |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|stopnja delovne aktivnosti  |Statistični urad |2007 in 2008 |
|na območju občine      |Republike    |       |
|               |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|               |         |       |
|3. Kazalniki razvojnih    |         |       |
|možnosti občine:       |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|oskrbljenost z dobrinami in |Statistični urad |2002     |
|storitvami javnih komunalnih |Republike    |       |
|služb (delež prebivalcev, ki |Slovenije    |       |
|imajo priključek na javno  |         |       |
|kanalizacijo)        |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|opremljenost s kulturno   |Ministrstvo za  |stanje 20. 3. |
|infrastrukturo (kulturni   |kulturo     |2009     |
|spomeniki in objekti javne  |Statistični urad |2009     |
|kulturne infrastrukture)   |Republike    |2007     |
|               |Slovenije    |       |
|               |Geodetska uprava |       |
|               |Republike    |       |
|               |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|delež območij Natura 2000 v |Ministrstvo za  |2007     |
|občini            |okolje in prostor|       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|poseljenost občine      |Statistični urad |2007 in 2008 |
|               |Republike    |2007     |
|               |Slovenije    |       |
|               |Geodetska uprava |       |
|               |Republike    |       |
|               |Slovenije    |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
(dejanska vrednost kazalnika za
              občino – minimalna vrednost kazalnika)
standardizirana vrednost = --------------------------------------
kazalnika za občino     (maksimalna vrednost kazalnika –
               minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
vsota standardiziranih vrednosti
koeficient  kazalnikov v občini/število kazalnikov
razvitosti = -----------------------------------------
občine      vsota standardiziranih vrednosti
       kazalnikov v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2009 in 2010.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Sklep o določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008 (Uradni list RS, št. 43/08).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-51/2009/6
Ljubljana, dne 23. julija 2009
EVA 2009-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost