Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, stran 8984.

Na podlagi 13., 15. in 16. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina
1. člen
V Pravilniku o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07) se v 1. členu besedilo »Uredbe Sveta (EGS) št. 2392/86 z dne 24. julija 1986 o vzpostavitvi registra vinogradov Skupnosti (UL L št. 208 z dne 31. 7. 1986, str. 1; z vsemi spremembami) in predpisov, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje, in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L št. 179 z dne 14. 7. 1999, str. 1; z vsemi spremembami) in predpisov, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje« nadomesti z besedilom »Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1) in Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 128 z dne 27. 5. 2009, str. 15)«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– pridelovalec je pridelovalec grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, ki se mora v skladu z zakonom, ki ureja vino, vpisati v register;
– vinograd je grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), ki je v register kmetijskih gospodarstev vpisan kot GERK vinograda v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– izločeno grozdje, mošt, vino oziroma drug proizvod je pridelek oziroma proizvod, ki je zaradi neizpolnjevanja pogojev v skladu s predpisi, ki urejajo grozdje, mošt, vino in druge proizvode, izločen iz nadaljnje pridelave, predelave oziroma prodaje ter se ga neškodljivo odstrani ali se predela v druge proizvode iz grozdja in vina;
– končni potrošnik je oseba, ki kupljenega pridelka oziroma proizvoda ne predeluje oziroma dodeluje;
– pridelovalno območje je območje, določeno v predpisu, ki ureja pridelovalna območja v Republiki Sloveniji;
– sadilna razdalja v vrsti je povprečje več reprezentativnih presledkov med trsi, posajenimi v vrsti, izmerjenimi po pravokotni projekciji;
– sadilna razdalja med vrstami je povprečje več reprezentativnih presledkov med vrstami z zasajenimi trsi, izmerjenimi po pravokotni projekciji; pri enovrstnih terasah je sadilna razdalja med vrstami povprečje presledkov med vrsto trsov in stikom terase z zgornjo brežino, izmerjena po pravokotni projekciji; pri dvo ali večvrstnih terasah pa je sadilna razdalja med vrstami povprečje presledkov med vrstama na terasi, izmerjena po pravokotni projekciji.
(2) Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega člena je samostojen vinograd tudi vsak del strnjene površine, preko katere poteka meja pridelovalnega območja, ki je manjše od vinorodnega okoliša, če želi pridelovalec pridelek iz tega vinograda označevati z nazivom tega pridelovalnega območja.«.
3. člen
V 3. členu se črta besedilo »o dodeljenih pravicah za obnovo vinogradov in«.
4. člen
V 7. členu se v prvi alinei 1. točke črta besedilo »ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: register kmetijskih gospodarstev),«.
Besedilo 2.a) točke se spremeni tako, da se glasi:
»a) o zemljišču:
– GERK na katerem je vinograd, ki se povzame iz registra kmetijskih gospodarstev, vključno z njegovim grafičnim prikazom,
– površina GERK, ki se povzame iz registra kmetijskih gospodarstev,
– pridelovalno območje, znotraj katerega je vinograd: vinorodna dežela, vinorodni okoliš, in če obstajajo: vinorodni podokoliš, vinorodni ožji okoliš, vinorodni kraj, vinorodna lega, ki se vinogradu pripišejo na podlagi meje pridelovalnega območja, določene v predpisu, ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije,
– način nege zemljišča vinograda v rodnosti: čista obdelava, ozelenitev, ki se povzame iz registra kmetijskih gospodarstev,
– terase ali vertikala, ki se povzame iz registra kmetijskih gospodarstev,
– nagib in ekspozicija, ki se povzameta iz registra kmetijskih gospodarstev,
– oznaka pridelovalnega območja, ki jo določi ministrstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja vino, ki veljajo za vinograde na obmejnem območju sosednjih držav;«.
Besedilo 2.č) točke se spremeni tako, da se glasi:
»č) o dodeljenih podporah za prestrukturiranje vinogradniških površin in za zeleno trgatev v skladu s predpisom, ki ureja trg z vinom, ter podporah za izkrčitev vinograda v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin;«.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek postopek za vpis v register uvede upravna enota po uradni dolžnosti, če na podlagi vpisa ali spremembe podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ugotovi, da je pridelovalec zavezanec za vpis v register v skladu z zakonom, ki ureja vino.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo »prve do četrte in šeste do devete alinee«.
7. člen
11. člen se črta.
8. člen
Na koncu petega odstavka 13. člena se doda besedilo »Če pridelovalec po trgatvi izkrči vinograd ali ga preneha obdelovati, mora priglasiti podatke o pridelku pred prijavo spremembe podatkov o vinogradu v register kmetijskih gospodarstev.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka tega člena upravna enota vpiše v register tudi podatke o pridelku, prijavljenem po roku, in o prepozni prijavi obvesti pristojno vinarsko inšpekcijo, ki ukrepa v skladu z zakonom, ki ureja vino.«.
9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pridelovalci, ki pridelajo nad 500.000 litrov vina letno, morajo vsak tretji mesec do 5. dne v mesecu za obdobje preteklih treh mesecev Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) prijaviti cene, po katerih prodajajo vino, in prodane količine vina za:
– namizno, deželno, kakovostno in vrhunsko vino s slovenskim geografskim poreklom,
– vino brez označbe porekla/geografske označbe s poreklom iz Evropske unije in
– vino s poreklom iz tretjih držav.
(2) Za vino iz prve alinee prejšnjega odstavka se podatki prijavijo ločeno po barvi in skupini trgov: Republika Slovenija, Evropska unija in tretje države (za tretje države se navede tudi država).
(3) Cene iz prvega odstavka tega člena so cene, ki veljajo za nepakirano blago franko prostori pridelovalca (EXW) in so izražene v eurih na liter. Pridelovalci posredujejo podatke iz tega člena po aplikaciji, dostopni na spletni strani agencije, ali izjemoma po elektronski pošti (tis.aktrp@gov.si) ali faksu (01/478-92-00).«.
10. člen
Tretji odstavek 19. člena se črta.
11. člen
V 20. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravna enota izda dovoljenje za obnovo vinograda, večjega od 0,2 ha le, če je predvidena obnova v skladu z mnenjem, ki je sestavni del vloge za izdajo dovoljenja in ga poda javna služba, ki deluje na področju kmetijskega svetovanja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
12. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
13. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe novega 18. člena pravilnika pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2010.
Št. 007-183/2009
Ljubljana, dne 20. julija 2009
EVA 2009-2311-0085
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti