Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS), stran 1143.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-18
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE TER SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU (BBHSGS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Sarajevu 19. januarja 2009.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE TER SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije ter Svet ministrov Bosne in Hercegovine, v nadaljevanju: pogodbenika, sta se
v duhu prijateljskih odnosov med državama,
v želji po pospeševanju medsebojnega gospodarskega sodelovanja,
ob priznavanju pomembnosti nadaljevanja in krepitve obstoječih tradicionalnih gospodarskih odnosov,
zaradi razvijanja in krepitve vzajemno koristnega gospodarskega, industrijskega in tehnološkega sodelovanja,
v prepričanju, da se s krepitvijo tega sodelovanja ustvarjajo ugodni pogoji in ustrezni temelji za njihov nadaljnji razvoj,
ob upoštevanju ustrezne zakonodaje Republike Slovenije ter Bosne in Hercegovine ob popolni skladnosti z mednarodnimi zavezami
zaradi doseganja teh ciljev dogovorila:
1. člen
Predmet in obseg sporazuma
Ta sporazum določa splošne pogoje in oblike širitve gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Pogodbenika v skladu s svojo zakonodajo spodbujata razvoj in širitev vzajemno koristnega gospodarskega sodelovanja na vseh področjih, ki so pomembna za gospodarski in družben razvoj.
2. člen
Pristojna organa
Pristojna organa – koordinatorja pogodbenikov – za izvajanje tega sporazuma sta:
za Republiko Slovenijo:
ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanjetrgovinske odnose,
za Bosno in Hercegovino:
Ministrstvo za zunanjo trgovino in gospodarske odnose Bosne in Hercegovine.
3. člen
Področja sodelovanja
Na podlagi proučitve možnosti nadaljnjega razvoja gospodarskih odnosov sta se pogodbenika dogovorila o razvijanju sodelovanja na naslednjih področjih:
a) kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in upravljanje voda,
b) promet in telekomunikacije,
c) zdravje,
d) okolje,
e) šolstvo in znanost,
f) turizem,
g) strojna industrija,
h) kemična industrija,
i) farmacevtska industrija,
j) elektroinženiring,
k) rudarstvo,
l) gradnja in obnova elektrarn, energetskih omrežij, plinovodov in naftovodov,
m) informacijska in računalniška tehnologija,
n) izmenjava znanja, izkušenj in širitev sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji.
4. člen
Oblike razvijanja sodelovanja
Pogodbenika krepita in širita sodelovanje:
a) s podpiranjem povezav in krepitvijo sodelovanja na ravni organov javne uprave, strokovnih zbornic, poslovnih združenj, regionalnih in lokalnih enot, s pospeševanjem izmenjave informacij na gospodarskih področjih obojestranskega pomena;
b) z izmenjavo informacij o prednostnih nalogah razvoja in spodbujanjem izvajalcev razvojnih projektov k sodelovanju;
c) z izmenjavo informacij na gospodarskem področju, podpiranjem sodelovanja na sejmih in razstavah, organizacijo strokovnih dogodkov, seminarjev, simpozijev in konferenc;
d) s spodbujanjem vključevanja malih in srednje velikih zasebnih podjetij v dvostranske gospodarske odnose;
e) s spodbujanjem sodelovanja pri zagotavljanju svetovanja, trženja in strokovnih storitev na področjih, ki so v obojestranskem interesu;
f) s spodbujanjem finančnih institucij in bančnega sektorja k vzpostavitvi tesnejših stikov s krepitvijo njihovega sodelovanja;
g) s spodbujanjem vlaganj, ustanavljanjem skupnih podjetij ter ustanavljanjem predstavništev in podružnic podjetij ter
h) s spodbujanjem razvoja medregionalnega sodelovanja in sodelovanja na mednarodni ravni pri zadevah, ki so v obojestranskem interesu.
5. člen
Skupna komisija
1. Zaradi usklajevanja dejavnosti ter razvijanja gospodarskega sodelovanja in izpolnjevanja ciljev iz tega sporazuma pogodbenika ustanovita Skupno komisijo za gospodarsko sodelovanje (v nadaljevanju: komisija). Komisija se sestaja na zahtevo pogodbenikov izmenično v Republiki Sloveniji ter v Bosni in Hercegovini. Število članov vsakega pogodbenika v komisiji določita pristojna organa – koordinatorja – na podlagi dogovora.
2. Komisija obravnava zlasti zadeve v zvezi:
a) z oceno doseženega razvoja medsebojnih gospodarskih odnosov v predhodnem obdobju;
b) z iskanjem novih priložnosti za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja;
c) z izdelavo predlogov za izboljšanje pogojev medsebojnega gospodarskega sodelovanja;
d) s predložitvijo predlogov za uporabo tega sporazuma in
e) z iskanjem soglasja, če se mnenje enega pogodbenika o uporabi ali razlagi določb tega sporazuma razlikuje od mnenja drugega pogodbenika.
6. člen
Narava pravnih zavez
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenika tega sporazuma na podlagi drugih mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija ter Bosna in Hercegovina, ali na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah. Ta sporazum ne vpliva na zaveze, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji. Določbe tega sporazuma se ne smejo razlagati tako, da kršijo ali kakor koli vplivajo na obveznosti iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ali iz sporazumov med Bosno in Hercegovino ter Evropsko skupnostjo.
7. člen
Reševanje sporov
Morebitni spori glede razlage ali izvajanja določb tega sporazuma se rešujejo s pogajanji med pogodbenikoma.
8. člen
Končne določbe
1. Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu prejema zadnjega pisnega obvestila, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma, in velja štiri leta. Po poteku tega obdobja se veljavnost sporazuma samodejno podaljšuje vsakokrat za eno leto, razen če ga kateri koli od pogodbenikov najmanj šest mesecev pred potekom pisno ne odpove po diplomatski poti.
2. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenikov. Vsaka taka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka tega člena.
3. Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma preneha veljati Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisan v Sarajevu 7. novembra 1997.
Sestavljeno v Sarajevu dne 19. 1. 2009 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, uradnih jezikih Bosne in Hercegovine – bosanskem, hrvaškem in srbskem – ter v angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Sven Alkalaj l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ECONOMIC COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as „Contracting Parties”,
In the spirit of friendly relations between both countries,
Guided by the wish to promote mutual economic cooperation,
Recognising the importance and significance of continuing and reinforcing the existing traditional economic relations,
Aiming at developing and intensifying mutually beneficial economic, industrial and technological cooperation,
Believing that intensification of this cooperation creates favourable conditions and appropriate foundations for their further development,
Respecting the relevant legislation of the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina in full accordance with international commitments,
Have, for the purpose of fulfilling these objectives, agreed as follows:
Article 1
Object and scope of the Agreement
This Agreement lays down the general conditions and forms of extension of economic cooperation between the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina. The Contracting Parties will be promoting, under its legislation, development and extension of mutually beneficial economic cooperation in all areas of importance for economic and social development.
Article 2
Competent authorities
The competent authorities – coordinators of the Contracting Parties – for the purposes of implementation of the Agreement shall be:
For the Republic of Slovenia:
Ministry of the Republic of Slovenia responsible for foreign trade relations.
For Bosnia and Herzegovina:
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina.
Article 3
Areas of cooperation
Based on an analysis of the prospects of further development of economic relations, the Contracting Parties have agreed to develop cooperation in the following areas:
a) Agriculture, forest and water management
b) Transport and telecommunications
c) Health
d) Environment
e) Education and science
f) Tourism
g) Mechanical industry
h) Chemical industry
i) Pharmaceutical industry
j) Electrical engineering
k) Mining industry
l) Construction and rehabilitation of power plants, energy, gas and oil pipeline networks
m) Information and computer technologies
n) Interchange of knowledge and experiences, and extension of cooperation between small and medium enterprises.
Article 4
Forms of cooperation development
The Contracting Parties shall extend and develop mutual cooperation through:
a) support of links and strengthening of cooperation on the level of public service bodies, professional chambers, business associations, regional and local entities, through promotion of information interchange in economic areas of bilateral importance;
b) interchange of information on development priorities and promotion of participation of operators of developmental projects;
c) interchange of information in economic area, support of participation in fairs and exhibitions, organisation of professional events, seminars, symposia and conferences;
d) promotion of involvement in bilateral economic relations of small and medium-size enterprises in the private sector;
e) promotion of cooperation in the provision of counselling, marketing and professional services in areas of bilateral interests;
f) promotion of financial institutions and the banking sector in establishing closer contacts, through strengthening their cooperation;
g) promotion of investment activities, establishment of joint ventures and by establishing representations and branches of enterprises; and
h) promotion of the development of interregional cooperation and cooperation on international level in matters of bilateral interest.
Article 5
Joint Commission
1. In order to coordinate activities and the development of mutual economic cooperation, and to fulfill the aims set in this Agreement, the Contracting Parties shall herewith establish a Joint Commission on economic cooperation (hereinafter: Commission). The Commission shall meet at the request of the Contracting Parties alternately in the Republic of Slovenia and in Bosnia and Herzegovina. The number of the Commission members on behalf of the Contracting Parties shall be determined by competent authorities – coordinators by mutual agreement.
2. The Commission shall particularly review issues connected with:
a) evaluation of the level of development of mutual economic relations achieved in the preceding period;
b) seeking new opportunities for further development of economic cooperation;
c) elaborate suggestions for improving conditions of mutual economic cooperation;
d) submission of suggestions for the application of this Agreement; and
e) seeking consensus where the opinion of either Contracting Party concerning the application or interpretation of the provisions of this Agreement differs from that of the other Contracting Party.
Article 6
Legal binding quality
This Agreement does not affect the rights and commitments of the Contracting Parties to the Agreement under other international agreements whose parties are the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina, or under their membership of international organizations. This Agreement does not affect the commitments under the membership of the Republic of Slovenia to the European Union. The provisions of this Agreement may not be interpreted to violate or in any way affect commitments under the European Community Treaty or under agreements made between Bosnia and Herzegovina and the European Community.
Article 7
Resolution of disputes
Any disputes arising from the interpretation or performance under the provisions of this Agreement shall be resolved by mutual negotiations between the Contracting Parties.
Article 8
Final provisions
1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last written notification that all internal legal requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled and shall remain in force for a period of four years. Upon expiry of this period, the validity of the Agreement shall be automatically extended, for one year each time, unless either Contracting Party declares the Agreement terminated in writing through diplomatic channels at least six months prior to expiry thereof.
2. This agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties in writing. Any such amendments shall enter into force in accordance with the procedure described in paragraph 1 of this article.
3. On the date of entry into force of this Agreement the Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina, signed in Sarajevo on 7 November 1997, shall cease to have effect.
Done at Sarajevo on 19 January 2009 in two original copies, each in the Slovenian language, official languages of Bosnia and Herzegovina – Bosnian, Croatian, and Serbian, and in the English language, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
For the Council of Ministers
of Bosnia and Herzegovina
Sven Alkalaj (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/09-4/9
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 443-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti