Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2974. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje, stran 9001.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 4. člena Odloka o lokacijskem načrtu območja Š47 Bezovje (Uradni list RS, št. 79/08) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji 23. julija 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejemajo merila in podlage ter program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Š47 Bezovje.
Program opremljanja vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture in
c) podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju LN Š47 Bezovje, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu B47 Bezovje (Uradni list RS, št. 79/08). Območje je razdeljeno na več funkcionalnih enot, in sicer na dvoje funkcionalnih celot stanovanjske stavbne strukture (FCA in FCB), eno funkcionalno celoto poslovno-stanovanjske stavbne strukture (FCC) ter na funkcionalno celoto prometne infrastrukture (FCI). Površina celotnega območja je približno 2,4 ha.
(2) Ta program obravnava dve funkcionalni celoti, in sicer stanovanjske stavbne strukture (FCA in FCB), v katerem je izgradnja infrastrukture lahko izvedena v več fazah. Ne glede na faznost izgradnje je način izračuna komunalnega prispevka enak za obe funkcionalni enoti FCA in FCB. Površina funkcionalnih enot FCA in FCB je 1,074 ha.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– prometna infrastruktura z odvodnjavanjem: izgradnja javne ceste znotraj območja,
– vodovodno omrežje,
– fekalna kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– pripravljalna dela.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka se zavezancem prizna plačilo stroškov uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Obračunski stroški predstavljajo vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije. Za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
+------------------------+-----------------+-------------------+
|   Infrastruktura   | Znesek v eurih |  Vir podatka  |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Odkup zemljišč     |19.368,00    |Občina Šentjur   |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Cestna infrastruktura  |193.260,00    |34/08-IDP     |
|            |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pločniki        |7.918,50     |Št. Projekta 32/08 |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Vodovod         |94.527,01    |34/08-IDP     |
|            |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Meteorna kanalizacija  |65.012,56    |34/08-IDP     |
|            |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Fekalni kanal      |46.842,90    |34/08-IDP     |
|            |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pripravljalna dela   |4.347,00     |Št. Projekta 32/08 |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Javna razsvetljava   |21.300,00    |34/08-IDP     |
|            |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Prestavitve vodov in  |10.000,00    |34/08-IDP     |
|objektov        |         |Izvir Plan, d. o. |
|            |         |o.         |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Nadzor         |8.577,22     |Ocena (2%     |
|            |         |gradbenih del)   |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Dokumentacija      |20.407,00    |Občina Šentjur   |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|SKUPAJ         |491.560,19    |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
(2) V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stroški morebitne rušitve obstoječih objektov in morebitnih rekonstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna infrastruktura.
5. člen
(površine stavbnih zemljišč in neto tlorisnih površin)
Površina vseh stavbnih zemljišč na območju je 1,07 ha površine neto tlorisnih površin (v nadaljevanju NTP). Površine so tako naslednje:
+------------------------------------------+-------------------+
|Območje                  |    m2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Celotna površina območja         |   10.743,00   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Nepozidana stavbna zemljišča       |   10.624,00   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Predvidene NTP novogradenj        |   10.990,34   |
+------------------------------------------+-------------------+
6. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnega zemljišča – parcele in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) je naslednja:
+-------------------+-------------------+----------------------+
| Infrastruktura  |  Cena na enoto  | Cena na enoto neto |
|          |parcele Cpij [€/m2]|  tlorisne površine |
|          |          |   Ctij [€/m2]   |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Ceste       |       29,48|         28,49|
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Fekalna      |        4,84|         4,67|
|kanalizacija    |          |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Vodovod      |        9,76|         9,43|
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Javna razsvetljava |        2,20|         2,13|
+-------------------+-------------------+----------------------+
|SKUPAJ       |       46,28|         44,72|
+-------------------+-------------------+----------------------+
(4) Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) znaša Dp=0,5 ter Dt=0,5.
7. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan pričetka veljavnosti odloka.
8. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih terminih:
+-----------------------------------+--------------------------+
|     Infrastruktura      |   Rok izgradnje    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    Vsa infrastruktura     |    1. 7. 2012    |
+-----------------------------------+--------------------------+
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik, ki bo na območju lokacijskega načrta Š47 Bezovje gradil objekte.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
10. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture iz 3. člena tega odloka.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju LN Š47 Bezovje, dozidavo, nadzidavo, spremembo namembnosti ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta ali po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti.
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij * I
oziroma
Ctij1 = Ctij * I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja
13. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na:
– površino stavbnega zemljišča zavezanca (vse parcele, ki pripadajo posameznemu objektu na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu območja Š47 Bezovje (Uradni list RS, št. 79/08)),
– neto tlorisno površino.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna v skladu s standardom SIST ISO 9836 ob upoštevanju določil 5. člena tega odloka.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij1)·* Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij1)·* Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme na obračunskem območju;
A(parcela)   površina parcele objekta;
Cp(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno vrsto komunalne
        opreme na obračunskem območju;
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
K(dejavnost)  faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega
        odloka;
Ct(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno vrsto komunalne opreme na
        obračunskem območju;
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka, določen v 5.
        členu tega odloka.
(4) Površine parcel so celotne zemljiške parcele, razvidne iz kartografskega dela Odloka o lokacijskem načrtu območja Š47 Bezovje (Uradni list RS, št. 79/08), na katerih so ali bodo zgrajeni objekti.
(5) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(6) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
14. člen
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:
+-------------+-----------------------------+------------------+
|Oznaka *CC- |Vrsta objekta        |Faktor dejavnosti |
|SI      |               | (K(dejavnosti)) |
+-------------+-----------------------------+------------------+
|122     |Upravne in pisarniške stavbe |    1,3    |
+-------------+-----------------------------+------------------+
|124     |Stavbe za promet in stavbe za|    1,3    |
|       |izvajanje elektronskih    |         |
|       |komunikacij         |         |
+-------------+-----------------------------+------------------+
|1271     |Nestanovanjske kmetijske   |    1,3    |
|       |stavbe            |         |
+-------------+-----------------------------+------------------+
|121     |Gostinske stavbe       |    1,3    |
+-------------+-----------------------------+------------------+
  * Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.).
VIII. POSTOPEK ODMERE
15. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali na podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti, kot to predvideva zakonodaja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
16. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture.
(2) Gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik objekta, ki ga priključuje.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na sedežu Občine Šentjur.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0064/2009-2526
Šentjur, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost