Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2977. Pravilnik o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije, stran 9013.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, in 26/07) in 59. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji 23. julija 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne, padavinske in tehnološke vode (v nadaljevanju besedila: odpadne vode) ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
(1) Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe:
– ki so uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki),
– za lastnike greznic in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe zagotavlja odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
3. člen
Obračunavajo se naslednji stroški:
a) za storitve odvajanja komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek odvajanja komunalne, industrijske in odpadne vode, ki se deli glede na količino pitne ali industrijske vode, ne glede na vodni vir iz katerega se uporabniki oskrbujejo,
– strošek odvajanja padavinske odpadne vode;
b) za storitve čiščenja komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaževanja,
– strošek čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaževanja,
– strošek čiščenja padavinske odpadne vode;
c) za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev, ki se deli glede na količino opravljene storitve,
– strošek obratovalnega monitoringa male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave,
– strošek ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, ki se deli glede na količino opravljene storitve;
d) za storitve vezane na nepretočne greznice:
– v primeru nepretočnih greznic se cena prevzema komunalne odpadne vode in njenega odvoza in ravnanja z njim na komunalni čistilni napravi oblikuje enako kot za storitev odvajanja komunalne ter padavinske odpadne vode in storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
4. člen
Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
5. člen
(1) Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode na vseh prej navedenih merilnih napravah je osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode. Merilne naprave morajo ustrezati veljavni zakonodaji o kontroli meril in jih vzdržujejo uporabniki.
(2) V primeru da stavba, za katero se opravlja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ni opremljena z vodomerom, se obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 13. Za količino storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se upošteva letno 25 m³ na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez stalno prijavljenih prebivalcev pa letno 25 m³.
6. člen
Izvajalec javne službe obvesti uporabnike iz 5. člena tega pravilnika o možnosti priključitve objekta na javno kanalizacijsko omrežje. V primeru da se ne odvaja vsa porabljena voda v kanalizacijo, mora uporabnik zgraditi merilno mesto v kontrolnem jašku pred iztokom v javno kanalizacijo in v to merilno mesto namestiti merilno napravo, ki meri količino odvedene vode v javno kanalizacijo. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin odpadne vode bremenijo uporabnika.
7. člen
(1) Kolikor izvajalec javne službe ugotavlja, da je odpadna voda uporabnika prekomerno onesnažena, lahko predpiše meritve onesnaženosti odpadne vode. V primeru da je odpadna voda prekomerno onesnažena, krije stroške meritev in analiz uporabnik. Način vzorčenja, pogostost meritev in analizni parametri so predpisani v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Predpisane meritve izvaja za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
(2) Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno do 31.3. tekočega leta za preteklo leto.
8. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
9. člen
(1) Uporabniki so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške odvajanja in čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo,
– stroške odvajanja in čiščenja padavinske vode, če se le-ta steka v javno kanalizacijo od dneva priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo.
(2) Poleg stroškov navedenih v prvem odstavku tega člena so uporabniki dolžni plačevati še dajatve določene z zakonodajo.
10. člen
Odvajanje in čiščenje odpadne vode so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo.
11. člen
(1) Osnova za obračun omrežnine so:
– stroški javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne industrijske in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Šentjur,
– stroški javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentjur.
(2) Cena omrežnine se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, z določili tega pravilnika, določili tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter z drugimi predpisi izvajalca javne gospodarske službe.
(3) V skladu z veljavnimi predpisi ceno potrdi pristojni organ Občine Šentjur.
(4) Omrežnina je letni strošek, obračunana v evrih in razdeljena na dvanajstine. Oblikuje in zaračunava se ločeno za:
– storitev odvajanja komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode,
– storitev čiščenja komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode,
– storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
12. člen
(1) Osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode ne glede na vodni vir, iz katerega se uporabniki oskrbujejo in je izražena v kubičnih metrih.
(2) Pri odpadni vodi s prekomerno stopnjo onesnaženja se za obračun čiščenja odpadne vode upošteva faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
13. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je merilna naprava v okvari, ali iz drugega razloga ni mogoče odčitati merilne naprave, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov merilne naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma treh obračunskih obdobjih in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
14. člen
(1) Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode je izražena v EUR/m³.
(2) Ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode oblikuje izvajalec javne službe, ki jo v skladu z veljavnimi predpisi potrdi pristojni organ Občine Šentjur, soglasje k ceni pa podajo še pristojni ministrstvi in Vlada RS.
(3) Ceno odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo in se ne šteje za gospodarsko javno službo, oblikuje izvajalec javne službe.
IV. OBRAČUN STORITEV VEZANIH NA GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
15. člen
Praznjenje in čiščenje greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz odpadne vode in blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja po programu, ki ga izdela skladno s predpisi upravljavec javne kanalizacije.
16. člen
(1) Uporabniki obstoječih greznic so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic po količini opravljene storitve.
(2) Uporabniki malih komunalnih čistilnih naprav so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške prevzema blata in ravnanja z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav po količini opravljene storitve,
– stroške obratovalnega monitoringa male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo pri odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave.
(3) Uporabniki nepretočnih greznic so dolžni plačevati enako nadomestilo stroškov odvajanja in čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije.
(4) Vsi uporabniki so dolžni poleg stroškov navedenih v tem členu plačevati še dajatve, določene z zakonodajo.
V. OBRAČUN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE VODE
17. člen
Uporabniki javne kanalizacije plačujejo stroške za odvajanje in čiščenje padavinske vode skladno s točkama a in b 3. člena tega pravilnika.
18. člen
(1) Osnova za določitev površine stavb, ki so stanovanjske in nestanovanjske, je katastrski posnetek – situacija. Utrjene, tlakovane površine ali z drugim materialom prekrite površine kot so parkirišča, ceste, pločniki, ulice, poti, dvoriščne in druge utrjene površine, se določijo na terenu z meritvijo oziroma iz razpoložljivih geodetskih podatkov.
(2) Za pravne osebe se izračuna količina padavinske vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, na osnovi površin objektov nizkih in visokih gradenj, iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo.
(3) Za fizične osebe se pri obračunu padavinskih voda upošteva le tlorisna površina objektov visokih gradenj, iz katerih se steka padavinska voda v javno kanalizacijo.
19. člen
(1) Letna višina stroškov za odvajanje in čiščenje padavinske vode se določi, tako da se tarifna postavka za obračun odvoda in čiščenja padavinske vode v EUR/m³ pomnoži s količino padavin, ki pade na površino s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo.
(2) Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom obračunskih obdobij.
(3) Količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo se določi z naslednjo formulo:
Q = P x H.
(4) V formuli uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:
Q = količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo izražena v kubičnih metrih
P = tlorisna velikost površine s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo izražena v kvadratnih metrih
H = povprečna višina padavin po podatkih meritev državne mreže meteoroloških postaj izražena v milimetrih za preteklih zadnjih pet let.
20. člen
Če uporabnik z ustrezno dokumentacijo dokaže, da padavinska voda ponika preko ustreznih ponikalnic v zemljo, ga upravljavec javne kanalizacije oprosti plačila odvajanja in čiščenja odpadne padavinske vode.
21. člen
(1) Ceno storitev odvajanja in čiščenja padavinske vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja z javnih površin ali streh in se šteje kot storitev v okviru gospodarske javne službe, oblikuje izvajalec javne službe, potrdi pa jo pristojni organ Občine Šentjur, soglasje k ceni pa podajo še pristojni ministrstvi in Vlada RS.
(2) Ceno storitev odvajanja in čiščenja padavinske vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in se ne šteje kot storitev v okviru gospodarske javne službe, oblikuje izvajalec javne službe.
22. člen
(1) Vlogo za priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik podati pristojnemu organu Občine Šentjur, ki o tem odloči v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Izvajalec javne službe priključi uporabnika na javno kanalizacijo po predložitvi potrdila, ki ga izda pristojni organ Občine Šentjur, iz katerega je razvidno, da so poravnane obveznosti za priključitev na javno kanalizacijo.
VI. OBRAČUNAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH STORITEV
23. člen
Za storitve, ki niso opredeljene v tem pravilniku in so povezane z opravljanjem javne službe oziroma uporabo javne kanalizacije, se uporablja veljavni cenik upravljavca.
VII. ODPISI KOMUNALNIH STORITEV
24. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, te stroške delno odpiše.
(2) Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.
(3) V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi povprečne dnevne porabe vode, ugotovljene na osnovi odčitkov merilne naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma treh obračunskih obdobij pred okvaro.
(4) Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Uporabniki so dolžni izvajalcu javne službe sporočiti vse podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.
26. člen
Ločeno obračunavanje komunalne odpadne in padavinske vode se bo izvajalo z vzpostavitvijo katastra površin, katere obremenjujejo javno kanalizacijo s padavinsko vodo.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009,1(2521)
Šentjur, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost