Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2971. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža, stran 8999.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4), ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 21. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža (v nadaljevanju: SPVCP) in določi njegovo sestavo in naloge.
2. člen
(sestava)
SPVCP je organ Občine Straža, ki ga sestavljajo predstavnik Občinskega sveta Občine Straža ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Straža.
SPVCP šteje 7 (sedem) članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij in občinskega sveta, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi Občinski svet Občine Straža, za mandatno dobo štirih let.
Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij imenuje za mandatno dobo štirih let.
SPVCP sestavljajo:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Straža,
– predstavnik Osnovne šola Vavta vas,
– predstavnik sveta staršev Osnovne šole Vavta vas,
– predstavnik Društva šoferjev in avtomehanikov Straža,
– predstavnik PP Dolenjske Toplice,
– predstavnik občanov Občine Straža in
– predstavnik občinske uprave Občine Straža.
Predsednika in podpredsednika SPVCP imenuje SPVCP izmed svojih članov.
Strokovnega tajnika SPVCP imenuje župan izmed delavcev Občinske uprave Občine Straža. Praviloma je to predstavnik občinske uprave Občine Straža v SPVCP.
3. člen
(naloge)
SPVCP se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Straža.
SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini, predlaga Občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v občini, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na občinski ravni.
Izvajanje strokovnih nalog za SPVCP zagotavlja Občinska uprava Občine Straža.
SPVCP sodeluje s sveti drugih občin in z ministrstvom, pristojnim za promet.
4. člen
(poslovnik)
Način in pogoje dela, druga vprašanja in strategijo delovanja se uredijo s poslovnikom, ki ga pripravijo in sprejmejo člani SVCP Občine Straža z navadno večino glasov vseh članov SPVCP.
5. člen
(odgovornost)
SPVCP je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu Občine Straža.
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena za katere je SPVCP ustanovljen se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Straža.
SPVCP lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena za katerega je ustanovljen pridobiva iz drugih virov prihodkov.
7. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-9/2009-3
Straža, dne 9. julija 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti