Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008, stran 9000.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 124. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji 23. julija 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so bili realizirani v naslednji višini:
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto  |     v EUR|
|   |2008                   |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |  Realizacija|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |     2008|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 14.959.240,09|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.717.012,65|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 10.049.139,63|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 9.024.381,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  654.421,41|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  370.337,22|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.667.873,02|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  626.598,47|
|   |premoženja                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   14.491,19|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   4.434,14|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   10.044,75|
|   |storitev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       | 1.012.304,47|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  230.779,38|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   93.121,00|
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  137.658,38|
|   |neopredm. dolg. sred.          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   27.406,94|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   27.406,94|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 2.978.215,52|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  799.272,99|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Transferni prihodki iz drugih    | 2.178.942,53|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU          |   5.825,60|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   5.825,60|
|   |institucij                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 16.887.290,69|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.877.064,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  775.134,29|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  141.790,94|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.586.943,38|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |  211.779,62|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  161.415,77|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 4.824.291,78|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   35.090,71|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 2.764.202,53|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  976.165,11|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.048.833,43|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 7.616.867,62|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 7.616.867,62|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  569.067,29|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi       |  569.067,29|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      | –1.928.050,60|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek) |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   17.631,57|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil    |   17.631,57|
|   |subjektom vključenim v EZR        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Poveč. nam. prem. v javnih sklad. in |       |
|   |drugih prav. oseb. JP          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   17.631,57|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 2.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 2.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)          |  113.242,77|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |  113.242,77|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –23.661,80|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX=-  | 1.928.050,60|
|   |III.)                  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008 je prikazan v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2009(220)
Šentjur, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost