Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti, stran 9084.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96; v nadaljevanju: ZIO), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03; v nadaljevanju: ZSpo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, in 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 16/02 – sklep US in 51/02; v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na nadaljevanju 21. seje dne 27. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/09) se spremeni, tako da se glasi:
»S tem odlokom Občina Postojna (v nadaljevanju: ustanoviteljica) preoblikuje javni zavod Ljudska univerza Postojna z matično številko 5052289000, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod št. 10014700, in spreminja njegovo notranjo organizacijsko ureditev.
Javni zavod iz prejšnjega odstavka se skladno z določbami tega odloka preoblikuje v javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, športa, kulture in ostalih družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: zavod), kot javne službe za območje Občine Postojna.«
2. člen
Besedilo 32. člena odloka se spremni, tako da se glasi:
»Svet zavoda se konstituira najkasneje v roku treh mesecev od vpisa zavoda v sodni register.
Svet zavoda sprejme statut in poda soglasje k aktu o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest zavoda v roku 6 mesecev od vpisa v sodni register. Statut zavoda začne veljati, ko da k njemu soglasje ustanoviteljica.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2009
Postojna, dne 27. julija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost