Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2991. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije, stran 9060.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci psihiatričnega zdravljenja in postopek njihove verifikacije.
(2) Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo psihiatrične bolnišnice upoštevati tudi tehnične smernice v skladu s Pravilnikom o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/04).
(3) Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo izvajalci psihiatričnega zdravljenja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee drugega odstavka 4. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izpolnjevati tudi pogoje iz Pravilnika o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92 in 35/00).
2. člen
(pogoji)
(1) Izvajalci psihiatričnega zdravljenja (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) morajo izpolnjevati kadrovske, tehnične in prostorske pogoje za izvajanje psihiatričnega zdravljenja v skladu s strokovno preverjenimi metodami in mednarodno priznanimi standardi.
(2) Tehnične smernice, ki se nanašajo na zahteve glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti in drugih pogojev, ki so potrebni za izvajanje del in nalog na področju duševnega zdravja in prostorsko tehnične smernice za izvajalce predpiše minister, pristojen za zdravje.
II. TEHNIČNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA
1. Vsi izvajalci
3. člen
(prostori)
Izvajalec mora imeti najmanj naslednje prostore:
– čakalnico;
– prostor ali prostore za sprejem pacientov, izvajanje preiskav in postopkov zdravljenja; in
– sanitarne prostore.
4. člen
(oprema)
Oprema pri izvajalcih mora zagotoviti varnost v smislu, da predmetov ni mogoče uporabiti v avtoagresivne ali heteroagresivne namene.
5. člen
(hramba zdravil)
Vsa zdravila in psihotropne snovi morajo biti zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.
2. Psihiatrične bolnišnice
6. člen
(bolniške sobe in bolniške postelje)
(1) Bolniške sobe naj bodo prijetne za bivanje, kolikor je to mogoče, tako da omogočajo zasebnost oseb, ki tam bivajo.
(2) Vzmetnice v bolniških sobah morajo biti iz negorljivih materialov.
7. člen
(varnost prostorov)
V prostorih, v katerih se izvajajo zdravstvene storitve, morajo biti tla in stene ustrezno zaščitene s požarno varnimi materiali.
8. člen
(dnevni prostor)
Prostor za dnevno zadrževanje naj bo dovolj svetel in velik ter ustrezno opremljen za izvajanje različnih družabnih, psihosocialnih in terapevtskih aktivnosti.
9. člen
(prostor za rekreacijo)
Prostor za rekreacijo je lahko odprt ali zaprt. Mora biti zavarovan in opremljen tako, da omogoča varno izvajanje rekreacije.
10. člen
(prostor za kadilce)
Izvajalci morajo imeti posebej za kadilce določene prostore, ki morajo ustrezati pogojem, določenim v Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 93/07) in Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 80/07).
11. člen
(oddelek pod posebnim nadzorom)
Oddelek pod posebnim nadzorom ima več prostorov, od katerih mora biti najmanj eden primerno opremljen za sprejem obiskov.
12. člen
(pisarniški prostor za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja)
Psihiatrična bolnišnica zastopniku pravic oseb na področju duševnega zdravja zagotovi pisarniški prostor, v katerem je omogočen dostop do svetovnega spleta in na voljo ustrezna oprema za njegovo nemoteno delovanje.
III. KADRI
13. člen
(nadzor)
Izvajalec mora zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja za opravljanje nadzora v primeru uporabe posebnih varovalnih ukrepov v skladu s petim odstavkom 29. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08).
14. člen
(usposobljenost)
(1) Zdravstveno osebje iz prejšnjega člena mora obvladati teoretična znanja in praktične veščine s področij nevarnega vedenja, njegovih vzrokov, oblik in posledic, poznati strokovna priporočila za uporabo posebnih varovalnih ukrepov ter biti usposobljeno za pristop in pogovor z osebo z duševno motnjo, ki se nevarno vede.
(2) Izvajalec določi postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka z notranjim aktom.
IV. POSTOPEK VERIFIKACIJE
15. člen
(postopek)
(1) Za postopek verifikacije izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika se smiselno uporablja Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/03 in 73/08).
(2) Za postopek verifikacije izvajalcev iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika se smiselno uporablja Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list RS, št. 24/92 in 35/00).
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prehodno obdobje)
(1) V tem pravilniku določeni tehnični in prostorski pogoji se upoštevajo pri načrtovanju in projektiranju novih objektov in prostorov za izvajalce. Upoštevanje sprejetih tehničnih smernic iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika je obvezno pri načrtovanju in projektiranju novih objektov in prostorov za psihiatrične bolnišnice ter pri obsežnejših vzdrževalnih delih oziroma rekonstrukciji.
(2) Psihiatrične bolnišnice, ki ob uveljavitvi tega pravilnika že izvajajo psihiatrično zdravljenje, se morajo uskladiti s pogoji iz 3. do 11. člena, 13. in 14. člena tega pravilnika najpozneje v enem letu od njegove uveljavitve.
(3) Izvajalci iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki ob uveljavitvi tega pravilnika že izvajajo psihiatrično zdravljenje, se morajo uskladiti s pogoji iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika najpozneje v enem letu od njegove uveljavitve.
(4) Psihiatrične bolnišnice morajo zagotoviti prostore iz 12. člena tega pravilnika v roku 30 dni od dneva njegove uveljavitve.
(5) Za psihiatrične bolnišnice, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z 2. členom Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/03 in 73/08), se šteje, da izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 12. avgusta 2009.
Št. 0070-22/2008/116
Ljubljana, dne 10. julija 2009
EVA 2008-2711-0156
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost