Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 331-16/2007 Ob-5626/09 , Stran 2075
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnevom lastniškega prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na ta javni razpis se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope skupin upravičencev, in sicer: – sklop A: lastniški prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; – sklop B: lastniški prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci, vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; – sklop C: lastniški prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; – sklop D: lastniški prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis. Kot datum lastniškega prevzema kmetije se šteje datum vpisa v zemljiško knjigo oziroma vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo. Kolikor celotna kmetija obsega le živali, se kot datum prenosa šteje datum sklenitve pravnega posla iz točke 6. podpoglavja A. IV. Poglavja, v obliki notarskega zapisa. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša 12.000.000 EUR, od tega je: – za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa A namenjeno največ do vključno 1.000.000 EUR; – za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa B namenjeno največ do vključno 1.000.000 EUR; – za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa C namenjeno največ do vključno 3.000.000 EUR; – za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa D namenjeno največ do vključno 7.000.000 EUR. Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi sklopi z objavo spremembe tega javnega razpisa. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini 9.000.000 EUR, 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 3.000.000 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. II. Vlagatelji Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič lastniško prevzemajo kmetijo. III. Predmet podpore Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Podpora je enkratna finančna pomoč, ki ne zajema upravičenih stroškov. Sredstva za ta namen se dodelijo na podlagi doseženih in ovrednotenih točk. IV. Pogoji za dodelitev sredstev A) Splošni pogoji: 1. Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. 2. Vlagatelj mora (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike smiselno v skladu z 2. in 3. točko podpoglavja B IV. poglavja tega javnega razpisa. 3. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 4. Prevzem kmetije mora biti izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis za izvedbo tega ukrepa. 5. Kot datum lastniškega prevzema se šteje datum vpisa v zemljiško knjigo oziroma vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo. 6. Kot način lastniškega prevzema se upošteva prevzem: a) na podlagi izročilne pogodbe, b) na podlagi darilne pogodbe, c) na podlagi pogodbe o preužitku, d) na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, e) na podlagi kupoprodajne pogodbe. 7. V primeru pogodbe iz točke b prejšnje točke mora vlagatelj priložiti izjavo dedičev prenosnikov v obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo zakonitemu dednemu deležu. 8. Kolikor se lastniški prevzem za ta ukrep uveljavlja na podlagi točke 5 b) iz podpoglavja C IV. poglavja, morajo biti pravni posli iz točke 6. tega podpoglavja sklenjeni v obliki notarskega zapisa. 9. Prenos kmetije ne sme biti izveden med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti. B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 2. Kmetija je morala v tekočem letu v roku oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, se upošteva oddana vloga za preteklo leto. Kolikor vlagatelj vstopa v ukrep samo kot lastnik čebeljih družin, določilo iz te točke javnega razpisa ni zahtevano. 3. V primeru, da je vlagatelj prevzel kmetijo po roku za oddajo zbirne vloge ter za prevzeto kmetijo nosilec kmetijskega gospodarstva ni vlagal zbirne vloge, mora vlagatelj vlogi priložiti izpolnjen obrazec A, B in D iz zbirne vloge za tekoče leto. C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi prevzemnik kmetije: 1. Vlagatelj mora najkasneje na dan oddaje vloge postati nosilec in lastnik kmetije. 2. Vlagatelj je starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis. 3. Vlagatelj mora prvič lastniško prevzeti kmetijo v celoti, hkrati mora najkasneje do vložitve vloge postati tudi nosilec tega kmetijskega gospodarstva, ki je predmet prevzema. Kot prvi lastniški prevzem se upošteva tudi prevzem kmetije, ki je po velikosti primerljivih kmetijskih površin večja kot kmetija, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za ta ukrep še ni pridobil sredstev. Sredstva za ta ukrep lahko posamezen vlagatelj uveljavlja samo enkrat. 4. Ob vložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija (vključno s funkcionalnimi gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in stanovanjskimi površinami) s strani vlagatelja oziroma s strani vlagatelja in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti. Iz prevzema so lahko izključene površine skupaj v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev, ob upoštevanju pogojev, da ima kmetijsko gospodarstvo ob oddaji vloge v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin ali ustrezno število živali iz točke b) 5 iz poglavja C. Če je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika rešeno, lahko druge stanovanjske površine ostanejo v lasti prenosnika. Iz prevzema so lahko izključeni objekti in sredstva, namenjeni za opravljanje dodatne nekmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 5. Vlagatelj mora biti nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva, ki ob oddaji vloge obsega vsaj: a) 3 ha primerljivih kmetijskih površin ali b) imajo v stalni reji ali lasti vsaj: – 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic; – 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso; – 6 GVŽ za intenzivno rejo živali. Kot intenzivna reja živali se šteje reja istovrstnih živali; ali – 40 čebeljih družin. 6. Kolikor se lastniški prevzem za ta ukrep uveljavlja na podlagi točke 5 b) iz tega podpoglavja, se morajo gospodarski objekti za rejo živali prenesti skupaj z navedenim številom živali v prejšnji točki, ter vključno z vsemi kmetijskimi zemljišči v lasti prenosnika, prenesti kot zaključena celota. Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva stalež prijavljenih živali v zadnji oddani zbirni vlogi, smiselno v skladu z 2. in 3. točko podpoglavja B IV. poglavja tega javnega razpisa. Za izračun GVŽ se upošteva B obrazec iz zbirne vloge. V primeru čebelarjev se kot stanje na dan oddaje vloge šteje število čebeljih družin, sporočenih v register čebelnjakov, ki ga vodi MKGP. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozdov. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba površin na podlagi podatkov o grafični enoti rabe (GERK) na dan oddaje vloge. V primeru rabe gozdnih površin se šteje raba po zemljiškem katastru. 7. V primeru iz točke 5 b) tega podpoglavja mora biti vlagatelj vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, kolikor je ta vzpostavljena, ki je vodi MKGP. 8. Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države. 9. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt za obdobje petih let. Poslovni načrt mora imeti sledeče vsebine: a) osnovni podatki o kmetiji (opis stanja na kmetiji ob prevzemu) b) vizijo razvoja kmetije in razvojni cilji (opis naložb) za obdobje petih let po prevzemu kmetije: – vizijo razvoja kmetije; – razvojni cilji – opis naložb. Iz poslovnega načrta vlagatelja, mora biti razviden namen porabe pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu v višini orientacijsko izračunanih prejetih sredstev, ki jih vlagatelji izračuna na osnovi objavljenih meril iz tega javnega razpisa. Kolikor je orientacijski izračun vlagatelja nižji od odobrenih sredstev, mora ne glede na poslovni načrt sredstva porabiti v skladu z namenom tega javnega razpisa. Vlagatelj lahko predloži tudi alternativni namen porabe pridobljenih sredstev kot lastni delež v primeru kandidiranja za ukrep 121 iz PRP 2007–2013. c) načrt izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj v skladu s tem ukrepom. 10. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti mora mladi prevzemnik imeti: a) najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj 5 let izkušenj z delom na kmetiji in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 3. ravni zahtevnosti s področja kmetovanja ali s kmetovanjem povezanih dejavnosti, ali b) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetovanjem povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in najmanj 3 leta izkušenj z delom na kmetiji. 11. Ne glede na stopnjo izobrazbe drugih smeri, če vlagatelj ob predložitvi vloge ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti, mora te zahteve izpolniti najpozneje v 36 mesecih od izdaje odločbe. D) Obveznosti upravičenca oziroma prejemnika sredstev: 1. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki se opravi po poteku petih let po izdaji odločbe o pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa, ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz naslova tega ukrepa. V primeru, da na osnovi vsebine predloženega poslovnega načrta (alternativni namen) na razpisu iz drugih ukrepov po Uredbi ni uspel pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, se šteje, da ni kršil določil poslovnega načrta, vendar mora sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu namensko porabiti ter se mora poraba sredstev nanašati na izvajanje dejavnosti kmetije. 2. Upravičenec mora najpozneje v 30 dneh od izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN (The Farm Accountancy Data Network; v nadaljnjem besedilu: FADN) in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že spremljajo gospodarjenje na podlagi vodenja knjigovodstva po drugih predpisih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. 3. Upravičenec je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od izplačila sredstev. 4. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom, da bo ohranil obseg kmetijskih površin v uporabi ter obseg proizvodnje, ter da bo nosilec in lastnik kmetije še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz naslova tega ukrepa. 5. Upravičenec se kot prejemnik sredstev strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj prejemnika sredstev, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev) objavijo na spletni strani MKGP. 6. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od izplačila sredstev. V. Kršitve in sankcije 1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena oziroma ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 2. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 3. Ne glede na določbe v prvi točki prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primeru višje sile in izrednih okoliščin. 4. Za primer višje sile in izrednih okoliščin se priznajo kategorije v skladu z prvim odstavkom 47. člena Uredbe 1974/06/ES (smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, razlastitev velikega dela kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetije, uničenje hlevov na kmetiji zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del) in kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline. 5. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 6. Če prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08). VI. Omejitve Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen le iz naslova enega ukrepa Uredbe. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša največ do 40.000,00 EUR na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk in ovrednotenih točk popolnih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Dodeli se v obliki enkratne finančne pomoči. VIII. Merila za ocenjevanje Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ovrednotenih točk popolnih vlog. Vrednost posamezne točke znaša 200 EUR. Ocenitve: Maksimalno število točk je 200. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge bodo točkovane skladno z merili za ocenjevanje vlog, ki so sestavni del razpisa. IX. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! X. Rok in način prijave 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje. Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP. 2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, ime, priimek in naslov vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. 3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen sklop. Vloge se po štirih ločenih sklopih skupin upravičencev ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. 3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. 4. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava in oceni ARSKTRP. 5. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. 6. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivost odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. 7. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 8. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. 9. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje se ocenijo na podlagi meril, določenih v VIII. poglavju javnega razpisa. 10. Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. 11. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. 12. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. 13. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge. 14. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz tega javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi MKGP kot Organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.

AAA Zlata odličnost