Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5546/09 , Stran 2098
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel. +386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32; kontaktna oseba: Andrej Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je treba izvesti Naročnik je investitor dograditve dvigala, izvedbe novega vhoda in zunanje ureditve s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, izvedba nove toplotne izolacije fasade, stropa kleti in stropa podstrešja na objektu Trg 37, Prevalje, in investitor izvedbe nove toplotne izolacije stropa kleti in stropa podstrešja na objektih Trg 33, 41 in 42, Prevalje. Predvideni rok za zaključek del: 18. 12. 2009. 3. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki pridobijo: – na spletni strani naročnika: www.ns-piz.si, – v tajništvu Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 4. Predložitev ponudbe in rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudbe je 31. 8. 2009 do 10. ure. Ponudbe morajo biti predložene v pisni obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe lahko naročnik izloči. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – Dograditev dvigala in toplotna izolacija objektov NS PIZ na Prevaljah« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. 5. Datum in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ni javno in bo 31. 8. 2009 na sedežu naročnika. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 6. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 7. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Pogoji bančne garancije so navedeni v razpisni dokumentaciji. 8. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa v roku 60 dni od prejema mesečne situacije oziroma končnega obračuna. 9. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena za vsa razpisana dela v celoti.