Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 1/2009 Ob-5549/09 , Stran 2104
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvirni višini 44.000 EUR na proračunski postavki 161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo je do 5.000 EUR. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. II. Upravičenci: za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. III. Predmet podpore Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali – kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi, – poslovni načrt, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 20. 9. 2008 do 18. 9. 2009; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek, – kolikor kandidira upravičenec za naložbo »stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta« za katero je potrebna projektna dokumentacija naložbe, predloži tudi le-to, – kolikor kandidira upravičenec za naložbo »stroški obresti kreditov za naložbe« predloži tudi kreditno pogodbo, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do 18. 9. 2009. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi št. 15, do vključno 18. 9. 2009 do 12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 18. 9. 2009. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 30. 9. 2009. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 10. 11. 2009. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »Razpis kmetijstvo – de minimis«.