Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 354/09 Ob-5563/09 , Stran 2114
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: a) les na panju na nepremičnini parc. št. 578/1, k.o. Tržič, in sicer se prodaja 514 dreves iglavcev in 135 dreves listavcev oziroma 248 m3 iglavcev ter 68 m3 listavcev, skupaj 316 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 322-03-01.03-A007/09, ki jo je dne 14. 1. 2009 izdal Zavoda za gozdove Slovenije, b) les na panju na nepremičnini parc. št. 578/1, k.o. Tržič, in sicer se prodaja 58 dreves iglavcev in 3 drevesa listavcev oziroma 28 m3 iglavcev ter 0,8 m3 listavcev, skupaj 28,8 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 322-03-01.03-A008/09, ki jo je dne 14. 1. 2009, izdal Zavoda za gozdove Slovenije. Les pod točko 2.a) in 2.b) se prodaja skupaj. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 12. 2009. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena: 6.549,34 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 14. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 7. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb velja do torka, 1. 9. 2009, do 10. ure. Ponudniki so dolžni do torka, 1. 9. 2009, do 10. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za nakup lesa«. 9. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 1. 9. 2009 ob 10. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri Mateji Malovrh, tel. 04/59-71-521. 13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 14. Pogoji javnega zbiranja ponudb: na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki so veljavno registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov). Pisne ponudbe morajo prispeti do torka, 1. 9. 2009, do 10. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup lesa – Ne odpiraj«. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08): uničevanje gozdov, – pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z odločbama Zavoda za gozdove Slovenije št. 322-03-01.03-A007/09 in 322-03-01.03-A008/09 z dne 14. 1. 2009, o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije ter v roku do 31. 12. 2009, – pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do 31. 12. 2009, ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na panju, – pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na panju, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – samostojni podjetniki posamezniki morajo ponudbi priložiti še: priglasitveni list DURS, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo ponudbi priložiti še: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, ID za DDV in številko transakcijskega računa, – navedbo ponujene cene, brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne cene, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb, – originalno potrdilo o plačani varščini, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 15. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno, pa Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. 16. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 17. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 18. Les se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 19. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.