Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008, stran 9069.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 31. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+-----------+
|A)   |Bilanca prihodkov in odhodkov       |   v EUR|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|I.   |Skupaj prihodki              | 2.839.089|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|II.  |Skupaj odhodki              | 2.783.331|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III.  |Proračunski presežek (I.-II.)       |   55.758|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|B)   |Račun finančnih terjatev in naložb    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |     0|
|    |kapitalskih deležev            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |   1.560|
|    |Deležev                  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe |   1.560|
|    |kapitalskih deležev (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|C)   |Račun financiranja            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VII.  |Zadolževanje               |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VIII. |Odplačilo dolga              |   57.377|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IX.  |Povečanje(zmanjšanje)sredstev na računih |   –3.179|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)      |  –57.378|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |  –55.758|
|    |III.                   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih dne 31.12.   |   3.991|
|    |preteklega leta              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2009-2
Gornji Petrovci, dne 3. avgusta 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost