Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3010. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009, stran 9086.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/08) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 21. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem Odlokom o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu; rebalans proračuna) se spreminja Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/08).
V tem odloku o rebalansu proračuna se za Občino Straža za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja, poroštev občine in javnega sektorja Občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          RP 2009 v
                             EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.976.379
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.606.264
70  DAVČNI PRIHODKI               2.429.828
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.965.841
   703 Davki na premoženje            379.802
   704 Domači davki na blago in storitve      84.185
71  NEDAVČNI PRIHODKI               176.436
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     103.211
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.920
   712 Globe in druge denarne kazni         4.160
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    1.500
   714 Drugi nedavčni prihodki           63.645
72  KAPITALSKI PRIHODKI              204.058
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      204.058
   neopredm. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.166.057
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.166.057
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.809.804
40  TEKOČI ODHODKI                1.006.948
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     213.375
   401 Prisp. delodajalca za soc. varnost     34.590
   402 Izdatki za blago in storitve        738.213
   409 Rezerve                   20.770
41  TEKOČI TRANSFERI               1.072.016
   410 Subvencije                 119.509
   411 Transferi posameznikom in         545.509
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim org. in       174.943
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       232.055
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.299.973
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.299.973
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            430.867
   431 Investicijski transferi pravnim in     355.698
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferji proračunskim    75.169
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)      –833.425
------------------------------------------------------------
B   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               547.000
50  ZADOLŽEVANJE                  547.000
   500 Domače zadolževanje            547.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –286.425
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         547.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –     833.425
   XI.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2008    286.425
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo. Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 20% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 25%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 20.770,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANCNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 6.800,00 eurov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 547.000,00 EUR.
Zadolževanje do 30.000 EUR lahko odobri župan in o tem obvesti občinski svet. Zadolževanje preko 30.000 EUR na predlog župana odobri občinski svet na osnovi predlaganih investicijskih prioritet in varčevalnih programov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 500.000,00 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 500.000,00 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 200.000,00 eurov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-6/2008-14
Straža, dne 9. julija 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost