Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5627/09 , Stran 2093
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Ime oziroma naziv in sedež agenta, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: agent, ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev, je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agent). 3. Predmet javnega razpisa Podlaga za razpisano aktivnost je Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, in sicer v 1. razvojni prioriteti »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru 1.3 prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljevanju upravičenec) od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje do zaključka izobraževanja. Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme oziroma samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in državo. Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom1 ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem javno veljavnem izobraževalnem programu poklicnega, srednješolskega izobraževanja in javno veljavnem študijskem programu od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje do zaključka tega izobraževanja. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca pri izvajanju dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem. 4. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem oziroma samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom: – usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; – dviga ravni izobrazbene strukture; – znižanja strukturne brezposelnosti; – vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji; – spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Cilj izbranih operacij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je vključiti 300 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 1400 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do 30. 9. 2015. 5. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – so subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, št. 127/06 – ZJZP), s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo medsebojna razmerja z zvezo ali občinami določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu, pristojnemu za regionalni razvoj, – so pravne osebe na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti), – so samoupravne lokalne skupnosti. Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje: 1. je registriran za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, oziroma je samoupravna lokalna skupnost; 2. zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja; 3. ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja; 4. zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran; 5. razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin; 6. je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; 7. za program, ki ga prijavi na javni razpis agenta, predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev EU, razen sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih prejme sofinancirane preko sredstev ESS. Prijavitelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb delodajalcev po kadrih. 6. Merila za izbor Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in izpolnjujejo pogoje iz 5. točke tega razpisa. Vloge se bodo ocenjevale na osnovi splošnih in razmejitvenih meril. Največje možno število točk, ki jih prijavitelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30 točk. Pri posameznemu merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti 0 ali 5 točk. Minimalno zahtevano število točk, ki jih prijavitelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer mora prijavitelj pri sklopu merila »Skladnost s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če prijavitelj po splošnih merilih ne pridobi minimalno zahtevanega števila točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala in bo prijavitelj izločen iz nadaljnjega postopka. Razmejitveno merilo se bo uporabljalo v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev s strani prijaviteljev višja od razpisanih sredstev. Splošna merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo razpisana Postopek izbora z razmejitvenim merilom se bo izvedel v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (prijavitelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev. Postopek izbora je sestavljen iz treh spodaj opisanih korakov: 1. korak Kolikor višina zaprošenih sredstev po končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se izračuna tako, da se število prejetih točk iz razmejitvenega merila (IRO) deli s številom vseh prejetih točk pri IRO (5). 2. korak Kolikor po množenju iz prvega koraka niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali v kolikor seštevek sredstev podeljenih po prvem koraku presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi z razmerjem med višino razpisanih sredstev in seštevkom sredstev, ki bi bila podeljena posameznim prijaviteljem po izvedenem 1. koraku. Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem prijavitelju višji od zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja, se mu priznajo samo sredstva v višini zaprošenih sredstev. 3. korak Po izločitvi prijaviteljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini, se preostanek sredstev dodeli preostalim prijaviteljem sorazmerno z upoštevanjem sledečega količnika 3. Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih razpisanih sredstev iz JR po koraku 1 in 2 in seštevkom nepodeljenih zaprošenih sredstev posameznih prijaviteljev, izračunanih v predhodnem koraku. Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler niso dodeljena vsa razpisana sredstva. 7. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za izbor operacij Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2015 znaša skupaj 9.000.000,00 EUR, od tega predvidoma 1.500.000,00 EUR za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem (25.000 EUR za leti 2009 in 2010, 15.000 EUR pa za leta 2011, 2012, 2013, 2014 ter 2015 na posameznega upravičenca) ter predvidoma 7.500.000,00 EUR za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Obveznosti izbranih upravičencev Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o sofinanciranju mora upravičenec: – izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi, – skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije, – v večstranski pogodbi o dodelitvi štipendije zavezati delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjeno izključno za namene, določene s to pogodbo ter da bo po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji, – pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati agentu planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06), – sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju, – pred izvajanjem operacije si urediti ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije, – obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z navodilom PT in agenta, – pripraviti in posredovati agentu podatke za vnos v informacijski sistem organa upravljanja ISARR na ravni operacije v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti, – v sistem ISARR vnesti v skladu z navodilom PT in agenta predpisane podatke in dokazila za namen priprave zahtevkov za izplačila ter potrebe spremljanja in poročanja, – posredovati agentu vsa potrebna dokazila, katere ni možno vnesti v sistem ISARR, – posredovati agentu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale obrazce, – pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisalo posredniško telo oziroma agent ter na njihovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave, – posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, o zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po zaključku izobraževanja ter druge podatke, ki jih določi agent ali posredniško telo, – izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in poročati o njihovem izvajanju, – preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije in projektov, – zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, – zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju EU in RS, vključno s posredniškim telesom in agentom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati posredniško telo, agenta in organ upravljanja, – agenta in posredniško telo obveščat o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe oziroma operacije. V primeru, da štipendist v času trajanja izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja kolikor se delodajalec in štipenditor s spremembo strinjata. Ne glede na spremembe je sofinanciranje upravičeno le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja. 9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje upravičenih stroškov: – za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 od 1. 4. 2009 do vključno 30. 9. 2015; – za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za dijake od 1. 9. 2009 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu, vendar najdlje do 30. 6. 2015 ter za študente od 1. 10. 2009 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu vendar najdlje do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenih javnih izdatkov za izplačilo iz proračuna: – za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem od podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2015; – za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za dijake od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2015 ter za študente od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2015; Rok za izstavitev končnega zahtevka za izplačilo agentu (tako za stroške izvajanja dejavnosti kot tudi za stroške posrednega sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015. 10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sofinanciranje upravičenih stroškov je kot javni izdatek iz državnega proračuna določen v razmerju: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%. 11. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih stroškov je 85% javnih izdatkov državnega proračuna. 12. Višina sofinanciranja in dokazovanje upravičenosti stroškov Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacij. Upravičeni stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji tega razpisa. 12.1 Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30% minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja kot je določena v Zakonu o štipendiranju. Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja za dijake v zadnjem letniku srednjih šol za mesec julij in avgust. 12.2. Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem so upravičeni stroški: – plača osebe na operaciji in drugi stroški zaposlenega, ki izvaja to dejavnost pri upravičencu v sorazmernem deležu oziroma v celoti, ki ga nameni za to delo v skladu s Katalogom upravičenih stroškov, ki ga je izdal OU (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca; nadomestilo stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela); nadomestila plače, če jih delodajalec ne refundira iz drugih virov (začasna zadržanost zaradi bolezni ali poškodbe) ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, dodatno pokojninsko zavarovanje)).Stimulacija v okviru plače se omeji do največ 15% osnovne plače skladno z internimi akti delodajalca, ki urejajo to področje. Podlaga za določitev višine upravičenih stroškov dela za izvajanje dejavnosti se določi z normativom 100 štipendistov na zaposlenega. Sofinanciranje upravičenih stroškov za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za posamezno koledarsko leto obdobja financiranja ne sme preseči skupne višine 25.000 EUR za leti 2009 in 2010 in 15.000 EUR za leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015, na posameznega upravičenca. Stroški dela zaposlenih na operaciji, ki niso upravičeni do sofinanciranja: – prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje; – razne bonitete; – letne stimulacije in druge nagrade ter mesečne stimulacije v višini nad 15% osnovne plače; – plače in drugi stroški dela direktorjev nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti; – vsi ostali stroški dela, ki niso opredeljeni kot upravičeni stroški. – stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj v medijih; stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nastopov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja in obveščanja znaša največ 3.000 EUR v letu 2009, v nadaljnjih letih pa največ 1.000 EUR na leto. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti DDV ni upravičen strošek. – posredni (operativni) stroški (pisarniški material in storitve, najemnina, čistilni material in storitve, elektrika, ogrevanje, voda, stacionarni telefon, poštne storitve, komunalne storitve – skupaj do 10% neposrednih upravičenih stroškov operacije za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem). 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora vsaj: – vse originalne račune; – vsa dokazila o plačilu: – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna; – pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi. Upravičenec je dolžan ustrezno urediti ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, agenta, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. V primerih nadzora na kraju samem mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/2010«. V primeru poziva za dopolnitev vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev prijave na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/2010«. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču sklada v času uradnih ur Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov naročnika. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju. Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2009. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Odpiranje vlog bo potekalo na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo enkratno, javno in sicer najkasneje v sedmih dneh po roku za oddajo vlog. Natančen datum odpiranja bo objavljen na spletnih straneh sklada. Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. 20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma prejema zadnje popolne vloge. Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka bodo vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev. Zoper sklep o izboru lahko prijavitelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu www.sklad-kadri.si ter na sedežu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi sklada na spletni naslov: sabina.rajselj@sklad-kadri.si oziroma po tel. 01/434-58-80. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo agent ali posredniško telo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil agenta, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan posredniškemu telesu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Če bo agent ali posredniško telo ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

AAA Zlata odličnost