Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5571/09 , Stran 2083
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti na področju dopolnilne dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki projekt in dejavnost izvajajo v Republiki Sloveniji. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 1.500.000,00 EUR ugodnih posojil. 3. Upravičenci: pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja, vendar slednja le z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa, izračunano v skladu s Prilogo I Uredbe 800/2008/ES. Vlagatelji se morajo ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in dopolnilnimi dejavnostmi, in so: – gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1), – zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007) ter – kmetijska gospodarstva. Za opredelitev velikosti podjetij oziroma vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008), in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja in sicer: a) V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. b) V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. c) V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v Povabilu k oddaji vloge. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kolikor gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) ter mora dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključeni investiciji. 4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči. II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja 1. Nameni dodeljevanja sredstev Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 2. Upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, slednji ne bo več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. 4. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih primerih, lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec. 5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril: – dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, – zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta, – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel izpeljati na območju Republike Slovenije. 6. Neupravičeni stroški: – investicija ni upravičena, če predstavlja zgolj preprosto naložbo za nadomestitev, razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo za najmanj 25% ali temeljno spreminja vključene narave proizvodnje ali tehnologije, – nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – strošek davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev, – stroške nadzora, – samostojen nakup zemljišč. 7. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – vključiti v aktivo podjetja, – obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem – lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%); – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja, – nematerialne naložbe se morajo ob vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj pet let v velikem podjetju in tri leta v malem ali srednjem podjetju. 8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki so že bili sofinancirani s strani Sklada. 9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih ribištva ter ribigojstva, jeklarstva, ladjedelništva, premogovništva, železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504), – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvodein če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce, – deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega, – ima neporavnane obveznosti do države, – nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada, – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti, – je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje najmanj v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, c) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju; e) kmetijsko gospodarstvo, ki nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom. 11. Vlagatelj naj bi z odobreno investicijo po njenem zaključku: – ohranil oziroma za 5% povečal število zaposlenih, – ter poskušal doseči 3% povečanje prihodka in dobička. 12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev tudi zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. III. Finančni pogoji 1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša za: – velika podjetja do 25% (do predpisane velikosti vlagatelja), – vsa podjetja v sektorju transporta do 30%, pri katerih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja, – mala oziroma mikro ter srednje velika podjetja do 50%. V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna pravila iz teh področij. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. 2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga. 3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV). Višina odobrenih sredstev na projekt oziroma vlagatelja ne sme presegati 750.000 EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register. 4. Posojilni pogoji: – skupna doba vračanja posojila: do 12 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), – znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija je odvisna od višine odobrenega posojila, – skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge, – pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. – Obrestna mera: – Euribor (trimesečni) + 0,90% letno, za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009, glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09; v nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90, – Euribor (trimesečni) + 1,00% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO, – Euribor (trimesečni) + 1,65% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 višji od 1,09 glede na UMZDRO, – obresti v času moratorija se mesečno plačujejo, – posojilna pogodba se sklepa pri Banki Koper d.d. 5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja projekta. 6. Črpanje posojila je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer največ v višini 75%. Ustrezni dokumenti za črpanje so tisti, z datumom opravljene storite oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis. Črpanje se izvede po predložitvi: – računov, pogodb ali situacij, potrjenih in podpisanih s strani upravičenca; v primeru kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi, da kopije ustrezajo originalom, – pisne izjave oziroma naloga banki za nakazilo sredstev, – potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov. 7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% v upravičeni vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva. 8. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev ali sredstev s strani Evropske investicijske banke (v nadaljevanju: EIB), ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči, oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje. V kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira ali virov EIB, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden prejem teh sredstev. 9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. 10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo. 11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer: Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. V kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila) Vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo 1. V celoti izpolnjen originalni Obrazec A2 (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem specifikacije predračunov/ponudb v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na disketi/CD-ju. 2. Poslovni načrt oziroma investicijski program Poslovni načrt, kateri praviloma ne sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta, – predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj podjetja, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in časovnih elementih) ter strategija trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo in lastništvo podjetja, – terminski načrt izvajanja projekta, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila, – opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem, pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki je 7%. V primeru investicij nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 3. Povzetek predstavitve projekta (na dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji). 4. Slika stanja projekta, ki ne sme biti starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora biti razviden). 5. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 6. Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo ali brez nje. 7. Cenitev objekta v primeru, da je objekt, ki je predmet investicije oziroma vlaganj starejši od 10 let. Cenitev mora biti napravljena s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od 10 let. 8. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije. 9. Projekti v vrednosti nad 500.000,00 (EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih projektov s strani uprave ter nadzornega sveta. 10. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 11. Originalni ter celotni nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Ponudbe ter predračuni morajo biti izdani po 1. 1. 2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 12. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom. 13. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 14. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev premoženja, ki ne sme biti starejša od leta dni in napravljena s strani sodno zapriseženega cenilca. 15. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima). 16. Dokazila o registraciji vlagatelja: – Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje. – Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam. – Za kmetijska gospodarstva: fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2008. – Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je potrebno predložiti tudi fotokopijo dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti. 17. Mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe (kmetijsko svetovalne službe). 18. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Dodatno za kmetijska gospodarstva: 19. Zbirno vlogo za neposredna plačila za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 20. Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano investicijo. V. Merila za izbiro Merila za izbiro z njihovo uporabo: 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)). b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09)). 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) b) Lastna udeležba c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev d) Ocena finančne uspešnosti projekta e) Interna stopnja donosnosti projekta f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti g) Ekološka ustreznost investicije. 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe) oziroma kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva) c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja d) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila e) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev. Merila ocenjevanja so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge. Vse vloge s programi z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj roka dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). VI. Rok in način prijave 1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do roka oddaje prijav. 2. Rok za oddajo prijav je: 9. 9. 2009. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo do tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga z nazivom in naslovom vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A2«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 2. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja,, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer: Simona Gorenčič, tel. 01/837-21-47, Melita Ovsec Plos tel. 01/837-21-48, Katja Zgonc: 01/837-21-51 ter na tel. 01/836-19-53, vsak delavnik med 9. ter 12. uro. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje o projektu. 4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. VII. Obravnava vlog 1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje. 3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se bodo zavrgle. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija oblikuje za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. 7. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo. 8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, bodo zavržene. 9. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada. 10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev višje od 500.000 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 11. Postopek izbire Sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči, ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 12. Sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, lahko takoj zahteva od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost