Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 9091.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je županja Občine Šmarješke Toplice sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Komunala Novo mesto izvaja oskrbo s pitno vodo v osmih dolenjskih občinah, med drugim tudi v Občini Šmarješke Toplice. Za potrebe oskrbe s pitno vodo ima več vodnih virov, ki se s cevnimi povezavami združujejo v enotni vodovodni sistem – regionalni vodovod. Pretežni del obstoječega transportnega in primarnega vodovodnega omrežja je zgrajenega iz azbestno-cementnih cevi. Vodovodno omrežje je staro od 35 do 55 let ter v večini močno dotrajano in poddimenzionirano. Obstoječi vodovodni sistem je močno obremenjen, na dotrajanih cevovodih pa prihaja do pogostih okvar, ki onemogočajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Za izboljšanje trenutne situacije je tako treba:
– zagotoviti hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema na območju Mestne občine Novo mesto;
– zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode vsem potrošnikom na obravnavanem območju;
– zmanjšati vodne izgube in obratovalne stroške.
(2) S povezovanjem v regionalni vodovod, ki sicer povezuje šest dolenjskih občin (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice), bi zagotovili zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem potrošnikom v vseh razmerah (vključevanje perifernih vodnih virov in vodovodov v regionalni vodovod).
2. člen
(Predmet obravnave)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih objektov, vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo:
– VODARNA JEZERO – gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode po postopku ultra filtracije, zmogljivosti 150 l/sek;
– VODOHRAN GORENJA VAS – Prostornina 60 m3 je daleč premalo za zanesljivo in požarno varno oskrbo. Z hidravličnim izračunom je v Gorenji vasi izkazana potreba po izboljšavi z vodohransko kapaciteto 200 m3. Obstoječi 60 m3 vodohran pa bo služil kot akumulacija za črpališče za vodovod Koglo;
– ČRPALIŠČE GORENJA VAS.
(2) OPPN obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih odsekov primarnega vodovodnega omrežja:
– ODSEK 3: VODARNA JEZERO – VODOHRAN SRAČNIK;
Pododsek 3B: odcep Šmarješke Toplice – Družinska vas, dimenzija DN 150 v dolžini 727 m;
Pododsek 3C: Sela – VH Sračnik, dimenzija DN 150 v dolžini 1.597 m.
Vodohranu Sračnik je treba zagotoviti ustrezen dotok vode. V ta namen je potrebno zgraditi predmetni odsek, ki predstavlja transportni težnostni cevovod med vodarno Jezero in VH Sračnik. Potek trase je deloma v kmetijskih, deloma v voznih površinah.
Med vodarno Jezero in razcepnim mestom Šmarjeta – VH Sračnik se v jarek, s predpisanim odmikom od cevovoda, položi interni energetski kabel za napajanje merilnih mest in optični kabel za prenos podatkov v center vodenja.
– ODSEK 6: DRUŽINSKA VAS – VH GORENJA VAS
Pododsek 6B: črpališče – VH Gorenja vas, dimenzija DN 150 v dolžini 1.215 m.
Predmetni odsek predstavlja primarni težnostni cevovod med razcepom za smer Šmarjeta – Sračnik. Potek trase je deloma v kmetijskih površinah, pretežni del pa v voznih površinah.
Na razcepu pri domu gasilcev v Šmarjeti se zgradi črpališče v obliki podzemnega AB jaška. Črpališče se z elektriko oskrbuje iz predvidenega vodohrana Gorenja vas. V ta namen se ob cevovodu med VH Gorenja vas in črpališčem ob cevovodu položi ustrezen elektroenergetski kabel in optični kabel za prenos podatkov.
Načrtovanemu vodohranu Gorenja vas je treba zagotoviti ustrezen dotok vode. V ta namen je treba zgraditi predmetni odsek, ki predstavlja tlačno-povratni cevovod med prečrpališčem v Šmarjeti in VH Gorenja vas. Potek trase pa je deloma v kmetijskih, deloma v voznih površinah.
3. člen
(Ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje primarnega vodovoda z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti, prevezavo priključnih sekundarnih vodovodov in ureditev pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture. Na predmetnih površinah se po izvedbi posegov vzpostavi prvotno stanje. Ureditveno območje obsega tudi površine na katerih so predvideni trajni posegi (posodobitev vodarne Jezero, vodohrana Gorenja vas in črpališča Gorenja vas).
4. člen
(Vsebina in oblika OPPN ter način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi izdelanega idejnega projekta – Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske (GPI d.o.o., Novo mesto, št. proj. P-59/2007, julij 2008). Namen naloge je bil preverba dimenzij vodovodnega omrežja in objektov na vodovodnem omrežju, tako da bo omogočena ustrezna povezava med posameznimi vodovodnimi sistemi in kar največji izkoristek razpoložljivih vodnih količin.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN.
5. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1 – Sklep županje
– sklep županje o začetku priprave OPPN (julij 2009)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter posredovanje ministrstvu (15 dni)
2 – Osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– pregled osnutka OPPN s strani občine ter posredovanje nosilcem urejanja prostora in ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve načrtovalskih smernic in odločbe o morebitni potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje v roku 30 dni od prejema (7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)
3 – Dopolnjen osnutek OPPN
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo)
– za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo treba) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni)
4 – Sodelovanje javnosti
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) ter objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve)
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu
5 – Predlog OPPN
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov s strani županje
– priprava predloga OPPN (15 dni po sprejemu stališč)
6 – Mnenja nosilcev urejanja prostora
– pregled predloga OPPN s strani občine (15 dni) ter njegovo posredovanje nosilcem urejanja prostora s pozivom za pripravo mnenj v roku 30 dni
7 – Usklajen predlog OPPN
– priprava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine (10 dni)
– posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (20 dni)
8 – Sprejet dokument
– posredovanje OPPN v objavo na Uradni list Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt), posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice;
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Ulica XIV. divizije 4, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Zavod za gozdove, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 355-0006/2009-1
Šmarješke Toplice, dne 24. julija 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc I.r.

AAA Zlata odličnost