Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5551/09 , Stran 2112
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si. II. Opis predmeta prodaje Prodaja se objekt ``Hotel šola``, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišča 776 m2. Objekt ``Hotel šola`` se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine. Predmet prodaje ni vaško korito (``kašta``), ki se nahaja pred objektom na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, in je v lasti Krajevne skupnosti Log pod Mangartom. Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009, za opravljanje hotelske dejavnosti. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35001-103/2009-2 z dne 8. 5. 2009 je razvidno, da je: – osnovna namenska raba prostora – območje stavbnih zemljišč; – podrobnejša namenska raba prostora – SK – površine podeželskega naselja; – območje varovanj in omejitev – nepremičnine se nahajajo v Triglavskem narodnem parku; – prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel – Občinski prostorski načrt (Ur. l. RS, št. 119/08). Pri navedeni nepremičnini s parc. št. 89/5 vpisani v vl. št. 95, k.o. Log pod Mangartom, sta v listu C3, vpisani dve hipoteki, in sicer v korist JSRS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Škrabčev trg 9/a, 1310 Ribnica, in v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, v C2 listu sta vpisani zaznambi neposredne izvršljivosti terjatve, v C1 listu pa je vknjižena tudi prepoved odtujitve in obremenitve. Občina Bovec se zavezuje, da bo opravila izbris vpisanih obremenitev vpisanih v korist JSRS, za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, hipoteka Nove KBM pa bo poravnana iz kupnine. Kupec je seznanjen, da za navedeni objekt veljajo določene omejitve in varovanja, glede na to, da se objekt nahaja v Triglavskem narodnem parku, ter da bo v zvezi s postopkom prodaje navedenega objekta treba pridobiti ustrezno odločbo pristojne upravne enote. III. Izhodiščna cena Stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 952.000,00 EUR. Oprema in drobni inventar 85.000,00 EUR. Skupaj 1.037.000,00 EUR. IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 2009. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec, Mala vas 121, Bovec, ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 4. 9. 2009. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola – ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A) Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno osebo v zvezi s ponudbo. B) Navedbo ponujene cene za objekt skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. C) Originalno potrdilo o vplačani varščine v višini 10% ponujene cene na račun št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-19/2009, z navedbo »varščina – Hotel šola« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. D) Izjavo ponudnika o predvidenem številu zaposlenih po profilih v tem objektu. E) Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. F) Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. G) Opis dejavnosti ponudnika ter vizija (lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc. H) Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. Drugi pogoji prodaje Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij; – ponudba je zavezujoča in dokončna; – hipoteke, ki bremenijo nepremičnino, bodo poplačane iz kupnine s strani Občine Bovec; – ponudnik je dolžan odkupiti tudi opremo in drobni inventar po seznamu ter zalogo kurilnega olja; – na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki po veljavnih predpisih izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije; – ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani župana Občine Bovec. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih storitev v hotelu Šola. Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnikov. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Cena ni edini kriterij izbire ponudnika, pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki so predvideni za poslovanje objekta. Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum 60 točk), dejavnost 20% (maksimum 20 točk), nove zaposlitve 20% (maksimum 20 točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe po posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena cena. VII. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnina se lahko plača v več obrokih, prvi obrok je 50% kupnine in se plača ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti plačan do najkasneje 30. 11. 2009. V primeru obročnega plačila mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Rok za plačilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo se izda po prejemu celotne kupnine. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na zemljiškoknjižnem dovolilu po plačilu celotne kupnine s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri s strani župana Občine Bovec. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost