Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 09-50/2009 Ob-5557/09 , Stran 2111
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, Kočevje, na podlagi sklepa 19. seje skupščine Hydrovoda d.o.o. z dne 30. 3. 2009 in 20. člena Družbene pogodbe razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in ima: – visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri, – vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih. Mandat direktorja traja pet let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Prijavi je potrebno priložiti: – dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – program razvoja podjetja v naslednjih petih letih. Prijavo pošljite v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis« na naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v roku 10 dni od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine.