Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2985. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave, stran 9041.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave
1. člen
V Uredbi o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 106/06) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Uporabniki smejo pri izvrševanju službenih obveznosti mesečno komunicirati v obsegu, ki ne presega naslednjih omejitev:
– 110,00 eurov za ministre, generalnega sekretarja vlade, vodjo kabineta predsednika vlade in državne sekretarje,
– 61,00 eurov za generalne direktorje in generalne sekretarje v ministrstvih, direktorje vladnih služb, direktorje organov v sestavi ministrstev, namestnika generalnega sekretarja vlade, vodje kabinetov ministrstev in načelnike upravnih enot,
– 47,00 eurov za namestnike predstojnikov vladnih služb, generalnih sekretarjev in generalnih direktorjev v ministrstvih ter direktorjev organov v sestavi ministrstev.«.
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Znesek mesečnega komuniciranja za ostale uporabnike določi predstojnik s sklepom, s katerim se dodeli službeni mobilni telefon v uporabo, vendar le-ta ne sme presegati:
– 30,00 eurov za vodje služb, vodje sektorjev in vodje oddelkov, uradov in izpostav (v nadaljevanju: vodje NOE),
– 15,00 eurov za uradnike in strokovno tehnične javne uslužbence ter za uporabo službenih mobilnih telefonov za izvajanje dnevno operativnih nalog.
Predstojnik lahko zaradi narave dela javnemu uslužbencu izjemoma dodeli višji znesek, kot je določen v prejšnjem odstavku, vendar ta znesek ne sme presegati 61.00 eurov.«.
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13. člen
Znesek mesečnega komuniciranja se ugotavlja za obdobje treh mesecev, tako da se stroški uporabe službenega mobilnega telefona lahko izravnavajo znotraj posameznega trimesečnega obdobja.«.
4. člen
Na koncu drugega odstavka 15. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki vsebuje tudi davek na dodano vrednost, obračunan od neutemeljeno prekoračenega zneska.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Organi državne uprave morajo uskladiti interne akte z določbami te uredbe najkasneje v 30 dneh od začetka njene veljavnosti.
Ministrstvo za zunanje zadeve, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve in organi državne uprave, katerih javni uslužbenci so napoteni na delo v tujino, morajo svoje interne akte posredovati v soglasje ministru, pristojnemu za javno upravo, v 30 dneh od začetka veljavnosti te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2009.
Št. 00714-26/2009/6
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-3111-0068
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik