Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1978. Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
1979. Zakon o arbitraži (ZArbit)
1980. Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)
1981. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)
1982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-H)
1983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D)
1984. Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-F)
1985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A)
1986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-A)
1987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H)
1988. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)
1989. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-1A)

MINISTRSTVA

1990. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
2030. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi Regionalne ustanove – Center za podporo e-upravljanja

USTAVNO SODIŠČE

1991. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1992. Poročilo o gibanju plač za februar 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1993. Pravila borze
1994. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1995. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Črna na Koroškem

1996. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007
1997. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
1999. Pravilnik o računovodstvu
2000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem
2001. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2008

Dolenjske Toplice

2002. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice
2005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
2006. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o kanalizaciji
2007. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Kranj

2008. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje

Krško

2009. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2007
2010. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kompleks Krka Krško«

Mežica

2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2007
2012. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Mežica
2013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
2014. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica

Puconci

2015. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2008
2023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2007

Radeče

2016. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2008
2017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Rečica ob Savinji

2024. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«

Rogaška Slatina

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina
2026. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
2027. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar)

Škocjan

2018. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan

Škofja Loka

2029. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009

Žetale

2019. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale
2020. Letni program kulture Občine Žetale za leto 2008
2021. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale
2022. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2008

POPRAVKI

2031. Popravek Sklepa o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti