Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 300-0011/2008 Ob-4387/08 , Stran 1729
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat, in sicer za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, – nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, – nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opreme. V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 1. 10. 2007 dalje. 3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala in srednja podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije, – podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Investicija se mora izvesti na območju Občine Sevnica. Posojila in subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po njenem zaključku. Vlogi mora biti priložena kopija posojilne pogodbe in amortizacijski načrt. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica. 4. Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR. Višina subvencioniranja pogodbene obrestne mere bo znašala do 5 odstotnih točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s strani posojilodajalca. Subvencija na vlagatelja bo znašala največ do 1.000,00 EUR v 12 mesecih. Doba subvencioniranja realne obrestne mere za odobreno posojilo je do tri leta. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. Subvencije pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR). 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008, 2009, 2010, do vključno 2011. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008 (datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za pogodbena obrestna mera 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja. 7. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9. 2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. 8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti