Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 309-01/2008-1 Ob-4381/08 , Stran 1724
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje ukrepe: A) subvencioniranje realne obrestne mere, B) promocija izdelkov in storitev malih podjetij, C) svetovalne storitve, D) pospeševanje poklicnega izobraževanja, E) pospeševanje zaposlovanja, F) sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 2. Višina razpisanih sredstev na postavki 140201 Malo gospodarstvo znaša 13.000 EUR. 3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od 10 mio (Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij). Do sredstev ni upravičeno podjetje iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti. Prav tako do sredstev ni upravičeno podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije), podjetje v težavah, ki prejema pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranja in subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko. Sedež podjetja oziroma obratovalnice morajo biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti sedež / stalno prebivališče na območju Občine Komen. 4. Pogoji za pridobitev sredstev: A) Subvencioniranje realne obrestne mere Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij. – minimalni znesek posojila je 4.173 EUR, – posojilo mora biti odobreno v tekočem letu, – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let. Upravičeni stroški investicije so: strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, strošek nakupa opreme. B) Promocija izdelkov in storitev malih podjetij Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi zahtevanih dokazil. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov. C) Svetovalne storitve Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja. Višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov. D) Pospeševanje poklicnega izobraževanja Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja. Upravičeni stroški so stroški izplačila mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 2., 3., in 4. letnik vajeniškega razmerja, do 20% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo o izobraževanju. Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem v Občini Komen. E) Pospeševanje zaposlovanja Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: mora biti državljan RS, prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev), ima stalno prebivališče v Občini Komen, sedež podjetja mora biti v Občini Komen, zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v koledarskem letu. Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD (zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD delavca skladno s kolektivno pogodbo. Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za ta namen. F) Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Sredstva se namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež in poslovne prostore za opravljanje dejavnosti na območju Občine Komen, in sicer enkrat v obdobju petih let. Upravičeni strošek je strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov. 5. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in opremljenost ovitka Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu (vlagatelji lahko obrazec dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen ali na spletni strani Občine Komen www.komen.si/objave), vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana. Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano »ne odpiraj – javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja. Občina Komen bo vloge sprejemala od dneva objave razpisa do 15. oktobra 2008, oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Občina Komen odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog, in sicer do porabe razpisanih sredstev. Odpiranje vlog bo dvakrat, in sicer 15. 7. in 15. 10. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana. Po odprtju vloge se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva na dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Vlogo, ki vsebinsko ne ustreza pogojem razpisa, se s sklepom zavrne. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel aktivnost ali investicijo v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zaradi ugotavljanja dejanskega stanja zahteva predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. 6. Dodelitev sredstev Na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je Andreja Štok.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti