Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 281/08 Ob-4431/08 , Stran 1704
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. I. Predmet natečaja Predmet natečaja je izvajanje dejavnosti Službe za premično dediščino in muzeje (v nadaljnjem besedilu: Služba) in Koordinatorja za varstvo žive dediščine (v nadaljnjem besedilu: Koordinator). Dejavnost Službe obsega izvajanje strokovno-upravnih nalog na področju premične dediščine in muzejev ter posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajevanja na tem področju. Dejavnost Koordinatorja obsega izvajanje strokovno-upravnih nalog na področju varstva žive dediščine in nalog povezovanja, svetovanja in usklajevanja na tem področju. Prijavitelj se lahko prijavi za opravljanje obeh dejavnosti istočasno ali za opravljanje ene od obeh dejavnosti. II. Področje: natečajno področje je varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine. III. Pogoji za sodelovanje na natečaju Za izvajanje dejavnosti Službe se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo status javnega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, – so registrirani za izvajanje dejavnosti muzejev, – redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov in programov dela, in izkazujejo pozitivno in transparentno finančno poslovanje, kar ugotavlja naročnik na podlagi naročniku znanih dejstev, – imajo zaposleno ali evidentirano osebje, ki naj bi delalo v Službi in ki izkazuje: – poznavanje področja muzejstva in varstva premične dediščine, – izkušnje na področju povezovanja, svetovanja, usklajevanja, strokovnega usposabljanja, mednarodnega sodelovanja in stikov z javnostjo, – aktivno znanje bodisi angleškega bodisi francoskega jezika – pasivno znanje enega od svetovnih jezikov, – usposobljenost za delo z računalnikom. Minister za kulturo z odločbo izbere izvajalca dejavnosti Službe. Odločba je podlaga za spremembo akta o ustanovitvi izbranega javnega zavoda. Izbrani izvajalec dejavnosti Službe mora v 30 dneh po spremembi akta o ustanovitvi ustrezno spremeniti notranje akte, ki urejajo organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest na način, ki zagotavlja neodvisno izvajanje nalog Službe, in objaviti razpis za delovno mesto vodje Službe. Ravnanje osebja mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med osebnimi interesi in interesi Službe. Zaposleni ne smejo biti interesno povezani z osebami javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju premične dediščine in muzejev ali ki konkurirajo za pridobitev statusa na tem področju. Prostori in oprema: Prijavitelj mora imeti prostore in opremo, ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe in obsegajo najmanj: – prostor za sprejemanje predstavnikov muzejev in javnosti, – prostor, ki je namenjen hranjenju dokumentacije, – telefonski in internetni priključek, – možnost za uporabo telefona, telefaksa, kopirnega stroja in elektronske pošte. Za izvajanje dejavnosti Koordinatorja se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za raziskovalno dejavnost na področju družboslovja in humanistike ali za dejavnost muzejev ali dejavnost varstva kulturne dediščine, – redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov in programov dela in izkazujejo pozitivno in transparentno finančno poslovanje, kar prijavitelj dokazuje z izjavo odgovorne osebe prijavitelja, kadar je prijavitelj pravna oseba, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi, – imajo zaposleno ali evidentirano osebje, ki naj bi delalo v dejavnosti Koordinatorja in ki izkazuje: – poznavanje področja identificiranja, dokumentiranja, preučevanja vrednotenja in interpretiranja žive dediščine, – izkušnje na področju povezovanja, usklajevanja z različnimi deležniki, mednarodnega sodelovanja in stikov z javnostjo, – aktivno znanje bodisi angleškega bodisi francoskega jezika, – pasivno znanje enega od svetovnih jezikov, – usposobljenost za delo z računalnikom. Minister za kulturo s sklepom izbere kandidata za izvajalca dejavnosti Koordinatorja in ga predlaga Vladi Republike Slovenije v imenovanje. Na podlagi sklepa vlade ministrstvo s Koordinatorjem sklene pogodbo na podlagi 95. in 98. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. Izbrani izvajalec dejavnosti Koordinatorja mora v 30 dneh po podpisu pogodbe sprejeti organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo neodvisno izvajanje nalog Koordinatorja, in razpisati delovno mesto vodje te dejavnosti. Ravnanje osebja mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med osebnimi interesi in interesi Koordinatorja. Prostori in oprema: Prijavitelj mora imeti prostore in opremo, ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe in obsegajo najmanj: – prostor za sprejemanje deležnikov in javnosti in za hranjenje dokumentacije, – telefonski in internetni priključek, – možnost za uporabo telefona, telefaksa, kopirnega stroja in elektronske pošte. IV. Okvirna vrednost Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega natečaja za delovanje Službe za leti 2008 in 2009 znašajo okvirno 110.000 € na letni ravni. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja Službe. Stroške dela Službe bo ministrstvo zagotavljalo v okviru financiranja redne dejavnosti izbranega javnega zavoda in z ustreznimi prerazporeditvami na podlagi 138. člena ZVKD-1. Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega natečaja za delovanje Koordinatorja za leti 2008 in 2009 znašajo okvirno 70.000 € na letni ravni. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja Koordinatorja. V. Rok za porabo dodeljenih sredstev: proračunska sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje posrednih proračunskih uporabnikov. VI. Merila za izbor ponudbe Ministrstvo bo prijavljene ponudbe za opravljanje dejavnosti Službe obravnavalo na podlagi naslednjih meril: – kakovost vizije delovanja Službe – do 40 točk, – reference osebja, evidentiranega za delo Službe – do 30 točk, – finančna ugodnost ponudbe – do 20 točk, – zagotavljanje prostorov in opreme – do 10 točk. Ministrstvo bo prijavljene ponudbe za opravljanje dejavnosti Koordinatorja obravnavalo na podlagi naslednjih meril: – kakovost vizije delovanja Koordinatorja – do 40 točk, – reference osebja, predvidenega za delo Koordinatorja – do 30 točk, – finančna ugodnost ponudbe – do 20 točk, – zagotavljanje prostorov in opreme – do 10 točk. VII. Natečajni rok: natečaj se zaključi 20. 6. 2008. VIII. Natečajna dokumentacija: – besedilo natečaja, – naloge Službe, – naloge Koordinatorja, – prijavni obrazec s finančno konstrukcijo. Obvezne priloge: – pisna vizija delovanja Službe oziroma Koordinatorja, – izjava odgovorne osebe o razpolaganju z osebjem za izvajanje dejavnosti Službe oziroma Koordinatorja, – dokazila o referencah evidentiranega osebja, – za prijavitelje za izvajanje dejavnosti Koordinatorja, ki niso javni zavodi, ki jih je ustanovila država, akt o ustanovitvi, poročilo o delu z računovodskimi izkazi za leto 2007, ki ga je potrdil ustanovitelj, in akt o sistemizaciji delovnih mest. Če je prijavitelj pravna oseba z več notranjimi organizacijskimi enotami in se na natečaj prijavlja le ena od enot, se lahko poročilo o delu in akt o sistemizaciji nanašata le na to enoto. V tem primeru se kot potrdilo ustanovitelja šteje izjava odgovorne osebe prijavitelja o rednem izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz aktov o ustanovitvi, strateških načrtov in programov dela, in o pozitivnem in transparentnem finančnem poslovanju; – dokazila o prostorih in potrebni opremi za delo Službe oziroma Koordinatorja. Natečajno dokumentacijo lahko predlagatelji v natečajnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Natečajna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si. IX. Pojasnila prijaviteljem: zainteresirani subjekti lahko vložijo pisna vprašanja v zvezi z javnim natečajem najkasneje do vključno 12. 6. 2008 na naslov kontaktne osebe bodisi po navadni pošti bodisi po elektronski pošti. X. Oddaja in dostava prijav Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so določene v natečajni dokumentaciji. Prijava mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 20. 6. 2008 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava – natečaj – z oznako JN 48/2008. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja in naslov (sedež). Za pravočasno se šteje ponudba, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vključno 20. 6. 2008, oziroma je bila do vključno tega dne predložena na vložišču ministrstva. Ponudbe, prispele oziroma oddane po tem datumu, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo pri odpiranju ponudb iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in ponudbe, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje ponudba, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo natečaja in natečajne dokumentacije. Oddaja ponudbe pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji natečaja. XI. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil Špela Spanžel, višja svetovalka II: elektronska pošta: spela.spanzel@gov.si, tel. 01/369-59-53. XII. Vpogled v natečajno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v natečajno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih natečaja obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju prijav, ki bo 26. 6. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti