Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1980. Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP), stran 4999.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)
Razglašam Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-27
Ljubljana, dne 5. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU DIJAŠKE PREHRANE (ZSDijP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pravico dijakinj in dijakov (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do subvencionirane dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka (v nadaljnjem besedilu: dnevni topli obrok), načine zagotavljanja sredstev in merila ter postopke dodeljevanja dnevnega toplega obroka.
2. člen
(1) Dnevni topli obrok se organizira v srednjih šolah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: srednje šole).
(2) Sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah določi minister, pristojen za šolstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje.
3. člen
(1) Ponudnika dnevnega toplega obroka (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) izbere srednja šola v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. Pri izbiri ponudnika se upoštevajo merila, ki jih predpiše minister, pristojen za šolstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek srednja šola, ki ima ustrezen prostor in pogoje za pripravo dnevnega toplega obroka, lahko sama zagotovi pripravo toplega obroka za svoje dijake. Javna srednja šola in javni dijaški dom, ki ima ustrezen prostor in pogoje za pripravo dnevnega toplega obroka, lahko na podlagi sklepa ustanovitelja, pripravlja tople obroke tudi za druge javne srednje šole.
(3) Srednja šola mora vsem upravičencem zagotoviti dnevni topli obrok v vrednosti iz 5. člena tega zakona in sicer med poukom v ustreznem prostoru stavbe v kateri deluje in v dovolj dolgem odmoru. Srednja šola lahko zagotovi topli obrok tudi v vrednosti, ki presega vrednost iz 5. člena, in sicer na podlagi povpraševanja dijakov.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA DIJAŠKE PREHRANE
4. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvede plačilo ustreznega zneska subvencije za dnevni topli obrok srednji šoli na podlagi mesečnih zahtevkov, v katerih je opredeljeno število upravičeno porabljenih toplih obrokov.
(2) Minister, pristojen za šolstvo, izda podzakonski akt, s katerim podrobneje določi način in postopek izvajanja subvencioniranja dijaške prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane dijaške prehrane.
5. člen
Financiranje dnevnega toplega obroka se zagotavlja iz sredstev državnega proračuna in sicer v višini 2,42 EUR za en dnevni topli obrok. Ta znesek se usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE PREHRANE
6. člen
Upravičenci do dnevnega toplega obroka so vse osebe s statusom dijaka, ki se izobražujejo v srednjih šolah v Republiki Sloveniji, ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: dijak).
7. člen
Dijaki imajo pravico do dnevnega toplega obroka za vsak šolski dan prisotnosti pri pouku. Pravica do dnevnega toplega obroka ni prenosljiva.
8. člen
(1) Srednja šola vodi evidenco upravičencev do subvencioniranega toplega obroka, ki obsega: ime in priimek upravičenca, vpisno številko in dokazilo o statusu iz drugega stavka 6. člena tega zakona. O številu upravičencev srednja šola mesečno obvešča ministrstvo v zahtevi iz 4. člena tega zakona.
(2) Ponudnik vodi mesečno evidenco razdeljenih toplih obrokov. Ta podatek ponudnik mesečno sporoča srednji šoli, ta pa v okviru zahteve iz 4. člena ministrstvu.
9. člen
Nadzor nad srednjimi šolami glede namenske, gospodarne in učinkovite porabe sredstev opravljajo ministrstvo in pristojni organi nadzora, v primeru kršitev pogodbenih obveznosti pa ukrepa srednja šola.
10. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se kaznuje srednja šola, ki:
– svojim dijakom ne zagotovi toplega obroka v sestavi, obsegu in kakovosti, ki jih v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah določi minister, pristojen za šolstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje (2. in 3. člen).
– mesečno ne pošilja podatkov o koriščenih toplih obrokih ministrstvu oziroma pošilja netočne podatke (4. člen).
(2) Z globo od 2.000 do 100.000 evrov se kaznuje ponudnik, ki krši sklenjeno pogodbo s srednjo šolo o zagotavljanju tople prehrane in ne zagotovi ustreznih toplih obrokov.
(3) Z globo od 150 do 4.100 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda predpise iz drugega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena ter drugega odstavka 4. člena tega zakona v 60 dneh po njegovi uveljavitvi.
12. člen
(1) Srednje šole so dolžne vzpostaviti pogoje za zagotovitev subvencioniranega dnevnega toplega obroka z začetkom šolskega leta 2008/2009.
(2) Do začetka šolskega leta 2011/2012 lahko srednja šola, ki bi ji vzpostavitev prostorskih pogojev iz 3. člena tega zakona v roku iz prejšnjega odstavka, zaradi nesorazmernih organizacijskih in finančnih ovir, ogrozila izvajanje primarne dejavnosti, organizira dnevni topli obrok v prostorih, kjer izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost oziroma v prostorih, ki so neposredni bližini srednje šole.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2008.
Št. 411-05/03-23/2
Ljubljana, dne 24. aprila 2008
EPA 1818-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti